Kon­takty i dyżury

Sekre­ta­riatDyżury Dyrek­cjiZakładyKon­sul­ta­cje wykła­dow­cówPrak­tykiEra­smus+

Kon­takt

Tele­fon: +48 32 200 93 21
Faks: +48 32 200 93 23
E-mail: inksi@​us.​edu.​pl

mgr Urszula Owca
dr Bar­bara Orzeł

Adres

Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych
Wydział Filo­lo­giczny, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach
plac Sejmu Ślą­skiego 1 (pokój 106), 40 – 032 Kato­wice

Dyżury dla stu­den­tów
stu­diów dzien­nych

Ponie­dzia­łek: 11:00 – 14:00
Wto­rek: nie­czynne
Środa: 11:00 – 14:00
Czwar­tek: 11:00 – 14:00
Pią­tek: 11:00 – 14:00

Dyżury dla stu­den­tów
stu­diów zaocz­nych

Sobota A 9:30 – 13:00

Dyrek­tor Insty­tutu

prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka
6.03. 8:45 – 9:45, 7.03. 12:15 – 13:15, 13.03. 8:45 – 9:45, 16.03. 13:00 – 14:00, 20.03. 8:45 – 9:45, 21.03. 13:00 – 14:00, 28.03. 12:30 – 13:30, 3.04. 8:45 – 9:45, 4.04. 13:00 – 14:00, 12.04. 9:00 – 10:00 (pok. 106)

Zastępca Dyrek­tora ds. Nauki

dr hab. Beata Gon­tarz 
Czwar­tek 11:30 – 13:00 (pok. 106)

Zastępca Dyrek­tora
ds. Dydak­tycz­nych Stu­diów Sta­cjo­nar­nych

dr Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek
Środa 11:15 – 12:15 (pok. 106)

Zastępca Dyrek­tora
ds. Dydak­tycz­nych Stu­diów Nie­sta­cjo­nar­nych i Pro­mo­cji

dr Anna Maj 
Środa 14:00 – 14:45 (pok. 501 lub 106)
Sobota B 11:00 – 11:45 (pok. 106)

Zakład Teatru i Dra­matu

+48 32 200 92 19
pokój 210

Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

+48 32 200 92 14
pokój 214

Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

+48 32 200 92 02
pokój 202

Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

+48 32 200 93 03
pokój 302

Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

+48 32 200 94 31
pokój 501

+48 32 200 92 37
pokój 207A

Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

+48 32 200 92 28
pokój 105A

W przy­padku pro­ble­mów zwią­za­nych ze stu­diami pro­simy o indy­wi­du­alny kon­takt z wykła­dow­cami. Ter­miny kon­sul­ta­cji w cza­sie sesji są dostępne na drzwiach Zakła­dów.

Dr hab. Alek­san­dra Ach­te­lik

środy 13:15 – 14:45 (pok. 13)

Dr Joanna Alek­san­dro­wicz

(pok. 105A)

Dr Piotr Aptacy

czwar­tek 12:00 – 13:15 (pok. 214)

Dr hab. Karina Banasz­kie­wicz-Sadow­ska

środa 13:00 – 14:00 (pok. 403)

Mgr Dorota Bastek

(pok. 105a)

Dr Justyna Budzik

urlop

Dr Ilona Copik

czwar­tek 12:15 – 13:15 (pok. 207A)

Dr Ewa Dąbek-Derda

wto­rek 11:30 – 13:00 (pok. 210)

Dr Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska

urlop

Mgr Jakub Dzie­wit

czwar­tek 18:30 – 20:00 (pok. 302)

Mgr Anna Duda

czwar­tek 13:00 – 14:30

Mgr Grze­gorz Eckert

czwar­tek 13:00 – 14:00

Dr Mag­da­lena Fig­zał

pią­tek 10:15 – 11:30 co 2 tygo­dnie od 24 lutego (pok. 210)

Dr hab. Dorota Fox

ponie­dzia­łek 10:00 – 11:30 (pok. 210)

Dr Aneta Gło­wacka

czwar­tek 18:15 – 19:45 (pok. 210)

Dr Ali­cja Głut­kow­ska-Polniak

(pok. 105a)

Dr hab. Gra­żyna Golik-Sza­ra­war­ska

czwar­tek 9:45 – 11:15 (pok. 210)

Dr hab. Anna Gomóła

wto­rek 12:45 – 13:15
środa 13:00 – 14:00 (pok. 302)

Dr hab. Beata Gon­tarz

czwar­tek 11:30 – 13:00 (pok. 106)

Mgr Michał Gra­bow­ski

(pok. 105a)

Dr Nata­lia Gru­en­pe­ter

środa 9:40 – 11:00 (pok. 214)

Dr Tomasz Grusz­czyk

(pok. 202)

Prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

czwar­tek 15:00 – 16:00 (pok. 214)

Mgr Helena Jadwisz­czok-Molencka

po uprzed­niej kon­sul­ta­cji mailo­wej (pok. 302)

Dr Mał­go­rzata Kądziela

(pok. 105a)

Dr hab. Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek

środa 11:15 – 12:45 (pok. 106)

Dr hab. Bar­bara Kita

czwar­tek 14:45 – 15:45 (pok. 214)

Mgr Mał­go­rzata Koło­dziej

wto­rek 11:30 – 13:00 (pok. 302)

Prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

ponie­dzia­łek 15:15 – 16:45 (pok. 302)

Mgr Kamil Koza­kow­ski

Od 12.04: 9:30 – 11:00 (pok. 302)
Przed 12.04 ter­min kon­sul­ta­cji usta­lany
po wcze­śniej­szym kon­tak­cie mailo­wym

Dr hab. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak

(pok. 202)

Dr hab. Alek­san­dra Kunce

(pok. 105A)

Dr Julia Legom­ska

czwar­tek 11:15 – 12:15 (pok. 207A)

Mgr Marek Lysz­czyna

(pok. 501)

Mgr Justyna Łabądź

środa 17:00 – 18:30 po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu (214)

Mgr Karo­lina Łapiń­ska

(pok. 501)

Dr Anna Maj

środa 14:00 – 14:45 (pok. 106 lub 501)

Mgr Miłosz Mar­kie­wicz

(pok. 105a)

Prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

6.03. 8:45 – 9:45, 7.03. 12:15 – 13:15, 13.03. 8:45 – 9:45, 16.03. 13:00 – 14:00, 20.03. 8:45 – 9:45, 21.03. 13:00 – 14:00, 28.03. 12:30 – 13:30, 3.04. 8:45 – 9:45, 4.04. 13:00 – 14:00, 12.04. 9:00 – 10:00 (pok. 106)

Dr Jacek Miko­łaj­czyk

ponie­dzia­łek 15:00 – 16:30 (pok. 210)

Mgr Patry­cja Mucha

czwar­tek 15:30 – 16:20 po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu (pok. 214)

Dr Bar­bara Orzeł

ponie­dzia­łek 7:30 – 8:15 (pok. 501)

Dr hab. Marek Pacu­kie­wicz

ponie­dzia­łek 13:15 – 14:45 (pok. 302)

Mgr Paweł Paszek

(pok. 202)

Mgr Agata Picheń

kon­takt mailowy: agata.​pichen.​us@​gmail.​com (pok. 105A)

Mgr Prze­my­sław Pie­nią­żek

pią­tek 8:45 – 9:45 po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu (pok. 214)

Dr Adam Pisa­rek

środa 16:45 – 18:15 (pok. 302)

Dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

(pok. 105A)

Dr hab. Beata Popczyk-Szczę­sna

pią­tek 15:00 – 16:30 (pok. 210)

Dr Mał­go­rzata Rygiel­ska

wto­rek 15:00 – 16:30 (pok. 302)

Mgr Mate­usz Sądaj

kon­takt mailowy: mateuszsadaj@​gmail.​com (pok. 105a)

Mgr Woj­ciech Sitek

pią­tek 14:00 – 15:00

Dr Alina Sor­dyl

wto­rek 13:30 – 15:00 (pok. 210)

Mgr Michał Spur­giasz

ponie­dzia­łek 12:15 – 13:45 (pok. 302)

Mgr Agata Stron­ci­wilk

kon­takt mailowy: stronciwilk@​op.​pl (pok. 105a)

Mgr Michał Sza­fra­niec

(pok. 501)

Mgr Mag­da­lena Szcze­pocka

kon­takt mailowy: magdalena.​szczepocka@​gmail.​com (pok. 105a)

Dr Anto­nina Szy­bow­ska

urlop naukowy

Mgr Pau­lina Świ­tała

kon­takt mailowy: paolab@​wp.​pl (pok. 501)

Mgr Ewa M. Walew­ska

kon­takt mailowy: ewa_​walewska@​o2​.​pl (pok. 501)

Mgr Kata­rzyna War­muz

pią­tek 11:45 – 13:00 (pok. 214)

Prof. dr hab. Ewa Wąchocka

pią­tek 11:30 – 13:00 (pok. 210)

Dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska

środa 15:00 – 16:30 (pok. 302)

Dr Monika Wisz­niow­ska

(pok. 202)

Mgr Marta Witoń

kon­takt mailowy: witon.​marta@​gmail.​com (pok. 105a)

Mgr Monika Woj­tas-Tar­now­ska

(pok. 501)

Dr hab. Zyg­munt Woź­niczka

po uprzed­niej kon­sul­ta­cji mailo­wej (pok. 302)

Dr Anna Zaczkow­ska

środa 18:15 – 19:45 (pok. 302)

Dr Jakub Zaj­del

czwar­tek 9:30 – 11:00 (pok. 214)

Dr hab. prof. UŚ Piotr Zawoj­ski

czwar­tek 17:00 – 18:30 (pok. 214)

Prof. dr hab. Bog­dan Zeler

czwar­tek (pok. 207A)

Dr hab. Leszek Zwie­rzyń­ski

(pok. 202)

Prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk

środa 7:30 – 8:15 (pok. 207A)

Opie­ku­no­wie prak­tyk stu­denc­kich w 2016/​2017

Kul­tu­ro­znaw­stwo stu­dia sta­cjo­narne
dr Alina Sor­dyl, dr Beata Popczyk-Szczę­sna

Kul­tury mediów stu­dia sta­cjo­narne
dr Julia Legom­ska

Dyżury opie­ku­nów prak­tyk

Kul­tu­ro­znaw­stwo
dr Alina Sor­dyl (pok. 210)
dr Beata Popczyk-Szczę­sna (pok. 210)

Kul­tury mediów
dr Julia Legom­ska (pok. 207A)

Zespół Pro­gra­mów Mię­dzy­na­ro­do­wych

Sprawy pro­gramu ERASMUS+

+48 32 359 11 78
+48 32 358 20 71

Infor­ma­cje na temat naboru i umów mię­dzy­na­ro­do­wych

http://​www​.stu​dia​pol​skie​.us​.edu​.pl/​e​r​a​s​m​u​s​/​n​a​b​or.php

Koor­dy­na­tor INKSI ds. Pro­gramu Era­smus+

dr Aneta Gło­wacka
Dyżur w pokoju pok. 210.