Umowa part­ner­ska INKSI UŚ z Zespo­łem Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 1 w Cho­rzo­wie

W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 roku o godz. 11:30 w Zespole Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 1 w Cho­rzo­wie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim, któ­rej celem będzie współ­praca naukowo-dydak­tyczna skon­cen­tro­wana przede wszyst­kim na teo­rii, histo­rii i współ­cze­snych zja­wi­skach kul­tury. Ucznio­wie będą mieli oka­zję brać udział w orga­ni­zo­wa­nych przez nasz Insty­tut wykła­dach, kon­fe­ren­cjach nauko­wych oraz wyda­rze­niach stu­denc­kich.

Ze strony uczelni doku­ment sygno­wać będzie pro­dzie­kan Wydziału Filo­lo­gicz­nego ds. pro­mo­cji i współ­pracy z oto­cze­niem dr hab. prof. UŚ Mag­da­lena Pastuch. W imie­niu Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 1 w Cho­rzo­wie umowę pod­pi­sze dyrek­tor mgr Gra­żyna Widera. Wykład inau­gu­ra­cyjny dla uczniów Michał Gra­żyń­ski woje­woda ślą­ski, czy zasłu­że­nie potę­piany?” wygłosi dr hab. Zyg­munt Woź­niczka, pra­cow­nik Zakładu Teo­rii i Histo­rii Kul­tury INKSI UŚ. W spo­tka­niu udział wezmą ponadto dyrek­tor Insty­tutu Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka, zastępca dyrek­tora INKSI ds. pro­mo­cji dr Anna Maj, koor­dy­na­tor INKSI ds. współ­pracy ze szko­łami dr Julia Legom­ska oraz peł­no­moc­nik rek­tora ds. pro­mo­cji i kon­taktu ze szko­łami ponad­gim­na­zjal­nymi dr Mag­da­lena Ochwat, a także zastępca pre­zy­denta Cho­rzowa Wie­sław Cięż­kow­ski i dyrek­tor Wydziału Edu­ka­cji Urzędu Mia­sta Beata Kabza.