Umowa partnerska INKSI UŚ z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 roku o godz. 11:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim, któ­rej celem będzie współ­praca naukowo-dydak­tyczna skon­cen­tro­wana przede wszyst­kim na teo­rii, histo­rii i współ­cze­snych zja­wi­skach kul­tury. Uczniowie będą mieli oka­zję brać udział w orga­ni­zo­wa­nych przez nasz Instytut wykła­dach, kon­fe­ren­cjach nauko­wych oraz wyda­rze­niach stu­denc­kich.

Ze strony uczelni doku­ment sygno­wać będzie pro­dzie­kan Wydziału Filologicznego ds. pro­mo­cji i współ­pracy z oto­cze­niem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. W imie­niu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie umowę pod­pi­sze dyrek­tor mgr Grażyna Widera. Wykład inau­gu­ra­cyjny dla uczniów Michał Grażyński woje­woda ślą­ski, czy zasłu­że­nie potę­piany?” wygłosi dr hab. Zygmunt Woźniczka, pra­cow­nik Zakładu Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ. W spo­tka­niu udział wezmą ponadto dyrek­tor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, zastępca dyrek­tora INKSI ds. pro­mo­cji dr Anna Maj, koor­dy­na­tor INKSI ds. współ­pracy ze szko­łami dr Julia Legomska oraz peł­no­moc­nik rek­tora ds. pro­mo­cji i kon­taktu ze szko­łami ponad­gim­na­zjal­nymi dr Magdalena Ochwat, a także zastępca pre­zy­denta Chorzowa Wiesław Ciężkowski i dyrek­tor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Beata Kabza.