W pią­tek 10 marca 2017 roku o godz. 10:00 w CINIBA w Katowicach zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, któ­rej celem będzie współ­praca naukowo-dydak­tyczna skon­cen­tro­wana przede wszyst­kim na medial­nych i komu­ni­ka­cyj­nych aspek­tach kul­tury współ­cze­snej.

Czytaj dalej

W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a naszym Instytutem.

Czytaj dalej