W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a naszym Instytutem.

Czytaj dalej