Siatki stu­diów

Kul­tu­ro­znaw­stwo – licen­cjatKul­tu­ro­znaw­stwo – magi­ster­skieKul­tury mediów – licen­cjatKul­tury mediów – magi­ster­skieKul­tu­ro­znaw­stwo – ISM oraz ITSKul­tury mediów – ISM oraz ITS

Minima pro­gra­mowe dla ISMITS – kie­ru­nek kul­tu­ro­znaw­stwo

Siatki dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa w ramach Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Mię­dzy­ob­sza­ro­wych (ISM) oraz dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­rym przy­znano Indy­wi­du­alny Tok Stu­diów (ITS) w roku aka­de­mic­kim 2016/​2017 są takie same.

Stu­dia I stop­nia (licen­cjac­kie)

Stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące)

Minima pro­gra­mowe dla ISMITS – kie­ru­nek kul­tury mediów

Siatki dla stu­den­tów kul­tur mediów w ramach Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Mię­dzy­ob­sza­ro­wych (ISM) oraz dla stu­den­tów kul­tur mediów, któ­rym przy­znano Indy­wi­du­alny Tok Stu­diów (ITS) w roku aka­de­mic­kim 2016/​2017 są takie same.

Stu­dia I stop­nia (licen­cjac­kie)

Stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące)