Regu­la­min dyplo­mo­wa­nia

Regu­la­min dyplo­mo­wa­nia

Regu­la­min dyplo­mo­wa­nia w Insty­tu­cie Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego
dostępny jest tutaj.