Programy kształcenia

Kierunek kulturoznawstwo

Programy kształ­ce­nia dla stu­diów I i II stop­nia kie­runku kul­tu­ro­znaw­stwo.

Kierunek kultury mediów

Programy kształ­ce­nia dla stu­diów licen­cjac­kich oraz dla stu­diów magi­ster­skich uzu­peł­nia­ją­cych kie­runku kul­tury mediów.