Stu­denc­kie prak­tyki zawo­dowe

Opie­kun prak­tyk

Przed odby­ciem prak­tyki stu­denci spo­ty­kają się z opie­ku­nem prak­tyk w celu zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem prak­tyk, doku­men­ta­cją, efek­tami kształ­ce­nia wła­ści­wymi dla kie­runku reali­zo­wa­nymi w cza­sie trwa­nia prak­tyki, z poten­cjal­nymi pra­co­daw­cami. Ter­min spo­tka­nia wyzna­cza i ogła­sza opie­kun prak­tyk.

Zakres prak­tyk stu­denc­kich

Wszy­scy stu­denci licen­cjac­kich stu­diów dzien­nych zobo­wią­zani są do zali­cze­nia 100 godzin­nych (około trzy tygo­dnie) prak­tyk przed koń­cem seme­stru 5 (naj­póź­niej do 15 marca). Prak­tyki stu­denc­kie można reali­zo­wać w insty­tu­cjach kul­tury, wydzia­łach kul­tury urzę­dów miej­skich czy urzędu woje­wódz­kiego, domach kul­tury, mediach (tele­wi­zja, radio, prasa, prasa inter­ne­towa, por­tale inter­ne­towe itp.), fir­mach zaj­mu­ją­cych się ani­ma­cją kul­tu­rową czy inną dzia­łal­no­ścią kul­tu­ralną (m.in. wydaw­nic­twa, agen­cje rekla­mowe, agen­cje fil­mowe i inte­rak­tywne) lub w sto­wa­rzy­sze­niach i fun­da­cjach o podob­nych pro­filu. Stu­denci sami wybie­rają miej­sce odby­wa­nia prak­tyki i sami uzy­skują zgodę insty­tu­cji w tym zakre­sie.

Przed prak­tyką należy:

 1. Uzy­skać wstępną akcep­ta­cję insty­tu­cji (tj. pra­co­dawcy), która będzie miej­scem prak­tyki.
 2. Pobrać wymie­nione doku­menty z załącz­ni­ków i wydru­ko­wać je (doty­czy stu­den­tów nie­pra­cu­ją­cych):
  Poro­zu­mie­nie
  Oświad­cze­nie
  Kul­tu­ro­znaw­stwo – skie­ro­wa­nie
  Kul­tury mediów – skie­ro­wa­nie.
 3. Zgło­sić się do opie­kuna prak­tyk stu­denc­kich, dr Beaty Popczyk-Szczę­snej /​Aliny Sor­dyl (kul­tu­ro­znaw­stwo, stu­dia dzienne), dr Julii Legom­skiej (kul­tury mediów, stu­dia dzienne) z kom­ple­tem wydru­ko­wa­nych doku­men­tów (oświad­cze­nie – 1 kopia, poro­zu­mie­nie – 2 kopie, skie­ro­wa­nie – 1 kopia) w celu zaak­cep­to­wa­nia wybra­nego pra­co­dawcy i pod­pi­sa­nia doku­men­tów.

Po prak­tyce należy:

 1. Przy­go­to­wać raport, który potwier­dzi opie­kun prak­tyk w insty­tu­cji przyj­mu­ją­cej stu­denta oraz ankietę (doku­ment wypeł­nia prak­ty­ko­dawca).
 2. Raport, ankietę, pod­pi­saną przez insty­tu­cję kopię umowy (tzw. poro­zu­mie­nia) oraz indeks (z wypeł­nio­nymi rubry­kami na stro­nie 82) należy przed­sta­wić do wglądu opie­ku­nowi prak­tyk stu­denc­kich na Uczelni.

Stu­denci pra­cu­jący

Osoby, które pra­cują lub pra­co­wały mini­mum 100 godzin (na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zle­ce­nie) w insty­tu­cji czy fir­mie, któ­rych pro­fil zga­dza się z wymie­nio­nym powy­żej, o ile wyko­ny­wana praca ma lub miała cha­rak­ter odpo­wia­da­jący pro­fi­lowi stu­diów, mogą uzy­skać zali­cze­nie prak­tyk stu­denc­kich na pod­sta­wie kopii umowy i pisma skie­ro­wa­nego do Dzie­kana, które po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza oddaje się wraz z kopią umowy opie­ku­nowi prak­tyk stu­denc­kich.

Regu­la­min prak­tyk

Każdy stu­dent zanim roz­pocz­nie prak­tykę powi­nien zapo­znać się z regu­la­mi­nem stu­denc­kich prak­tyk zawo­do­wych na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego oraz z anek­sem do regu­la­minu wla­ści­wym dla stu­dio­wa­nego kie­runku: kul­tu­ro­znaw­stwa lub odpo­wied­nio: kul­tur mediów.