JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Studenckie praktyki zawodowe

Opiekun praktyk

Przed odbyciem praktyki studenci spotykają się z opiekunem praktyk w celu zapoznania się z zasadami organizacji praktyki, w tym z regulaminem praktyk, dokumentacją, efektami kształcenia właściwymi dla kierunku realizowanymi w czasie trwania praktyki i z potencjalnymi pracodawcami. Termin spotkania, pod koniec pierwszego semestru lub na początku semestru drugiego, wyznacza i ogłasza opiekun praktyk.

Organizacja praktyk studenckich

Wszyscy studenci licencjackich studiów dziennych zobowiązani są do zaliczenia 100 godzinnych (około trzy tygodnie) praktyk do początku szóstego semestru (najpóźniej do 15 kwietnia). Praktyki rozpocząć można po zaliczeniu semestru pierwszego. Miejsca realizacji studenckich praktyk zawodowych określa właściwy dla studiowanego kierunku aneks do regulaminu (kulturoznawstwo, kultury mediów). Studenci sami wybierają miejsce odbywania praktyki i sami uzyskują zgodę instytucji, przedsiębiorstwa lub organizacji w tym zakresie, muszą jednak uzyskać także zgodę opiekuna praktyk w UŚ na odbycie praktyki w danej instytucji. Opiekun udziela zgody po wstępnej konsultacji.

Przed praktyką należy:

 1. Uzyskać wstępną akceptację praktykodawcy (instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji).
 2. Pobrać wymienione dokumenty z załączników i wydrukować je (dotyczy studentów niepracujących):
 3. Porozumienie
  Oświadczenie
  Skierowanie
  Karta praktyki dla kulturoznawstwa
  Karta praktyki dla kultur mediów
  Zadania praktykodawcy
  Ankieta dla praktykodawcy

 4. Zgłosić się do opiekuna praktyk studenckich, dr Joanny Aleksandrowicz (kulturoznawstwo, studia stacjonarne), dr Julii Legomskiej (kultury mediów, studia stacjonarne i niestacjonarne), z kompletem wydrukowanych dokumentów (porozumienie – 2 kopie, oświadczenie – 1 kopia, skierowanie – 1 kopia, raport – 1 kopia, ankieta – 1 kopia, karta kierunku – 1 kopia, zadania praktykodawcy – 1 kopia) w celu zaakceptowania wybranego pracodawcy i podpisania stosownych dokumentów.

Po praktyce należy:

 1. Przygotować raport, który potwierdzi opiekun praktyk w instytucji przyjmującej studenta oraz ankietę (dokument wypełnia praktykodawca).
 2. Raport, ankietę, 1 sztukę podpisanego przez instytucję porozumienia oraz indeks (z wypełnionymi rubrykami na stronie 82-83) należy przedstawić opiekunowi praktyk studenckich na Uczelni.

Studenci pracujący

Osoby, które pracują lub pracowały minimum 100 godzin (na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowę wolontariacką) w instytucji, przedsiębiorstwie czy organizacji, których profil zgadza się z wymienionym powyżej, o ile wykonywana praca ma lub miała charakter odpowiadający profilowi studiów, mogą uzyskać zaliczenie praktyk studenckich na podstawie kopii umowy i pisma skierowanego do Dziekana (szczegóły organizacyjne precyzuje właściwy dla studiowanego kierunku (kulturoznawstwo, kultury mediów).

Regulamin praktyk

Każdy student zanim rozpocznie praktykę powinien zapoznać się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym UŚ oraz z aneksem do regulaminu właściwym dla studiowanego kierunku: kulturoznawstwa lub odpowiednio: kultur mediów.