Studenckie praktyki zawodowe

Opiekun praktyk

Przed odbyciem praktyki studenci spotykają się z opiekunem praktyk w celu zapoznania się z regulaminem praktyk, dokumentacją, efektami kształcenia właściwymi dla kierunku realizowanymi w czasie trwania praktyki, z potencjalnymi pracodawcami. Termin spotkania wyznacza i ogłasza opiekun praktyk.

Zakres praktyk studenckich

Wszyscy studenci licencjackich studiów dziennych zobowiązani są do zaliczenia 100 godzinnych (około trzy tygodnie) praktyk przed końcem semestru 5 (najpóźniej do 15 marca). Praktyki studenckie można realizować w instytucjach kultury, wydziałach kultury urzędów miejskich czy urzędu wojewódzkiego, domach kultury, mediach (telewizja, radio, prasa, prasa internetowa, portale internetowe itp.), firmach zajmujących się animacją kulturową czy inną działalnością kulturalną (m.in. wydawnictwa, agencje reklamowe, agencje filmowe i interaktywne) lub w stowarzyszeniach i fundacjach o podobnych profilu. Studenci sami wybierają miejsce odbywania praktyki i sami uzyskują zgodę instytucji w tym zakresie.

Przed praktyką należy:

 1. Uzyskać wstępną akceptację instytucji (tj. pracodawcy), która będzie miejscem praktyki.
 2. Pobrać wymienione dokumenty z załączników i wydrukować je (dotyczy studentów niepracujących):
  Porozumienie
  Oświadczenie
  Skierowanie
 3. Zgłosić się do opiekuna praktyk studenckich, dr Beaty Popczyk-Szczęsnej / dr Joanny Aleksandrowicz (kulturoznawstwo, studia dzienne), dr Julii Legomskiej (kultury mediów, studia dzienne) z kompletem wydrukowanych dokumentów (oświadczenie – 1 kopia, porozumienie – 2 kopie, skierowanie – 1 kopia) w celu zaakceptowania wybranego pracodawcy i podpisania dokumentów.

Po praktyce należy:

 1. Przygotować raport, który potwierdzi opiekun praktyk w instytucji przyjmującej studenta oraz ankietę (dokument wypełnia praktykodawca).
 2. Raport, ankietę, podpisaną przez instytucję kopię umowy (tzw. porozumienia) oraz indeks (z wypełnionymi rubrykami na stronie 82) należy przedstawić do wglądu opiekunowi praktyk studenckich na Uczelni.

Studenci pracujący

Osoby, które pracują lub pracowały minimum 100 godzin (na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie) w instytucji czy firmie, których profil zgadza się z wymienionym powyżej, o ile wykonywana praca ma lub miała charakter odpowiadający profilowi studiów, mogą uzyskać zaliczenie praktyk studenckich na podstawie kopii umowy i pisma skierowanego do Dziekana, które po wypełnieniu formularza oddaje się wraz z kopią umowy opiekunowi praktyk studenckich.

Regulamin praktyk

Każdy student zanim rozpocznie praktykę powinien zapoznać się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz z aneksem do regulaminu właściwym dla studiowanego kierunku: kulturoznawstwa lub odpowiednio: kultur mediów.