Plany zajęć

Kie­ru­nek kul­tu­ro­znaw­stwoKie­ru­nek kul­tury mediów

Kie­ru­nek kul­tu­ro­znaw­stwo

Plany zajęć w seme­strze let­nim 2016/​2017

Stu­dia dzienne (sta­cjo­narne)

I stop­nia (licen­cjac­kie)

II stop­nia (magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące)

Stu­dia zaoczne (nie­sta­cjo­narne)

II stop­nia (magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące)

Kie­ru­nek kul­tury mediów

Plany zajęć w seme­strze let­nim 2016/​2017

Stu­dia dzienne (sta­cjo­narne)

I stop­nia (licen­cjac­kie)

II stop­nia (magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące)