Moduły kierunkowe

Kulturoznawstwo - licencjatKulturoznawstwo - magisterskieKultury mediów - licencjatKultury mediów - magisterskie

Kulturoznawstwo – studia I stopnia (licencjackie)

 1. Historia filozofii (starożytność i średniowiecze)
 2. Wstęp do kulturoznawstwa
 3. Historia Polski
 4. Dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej
 5. Wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej
 6. Wstęp do nauki o teatrze
 7. Socjologia kultury
 8. Warsztaty audiodeskrypcji
 9. Literatura XIX wieku — romantyczna antropologia
 10. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego
 11. Wstęp do teorii komunikacji
 12. Wstęp do medioznawstwa
 13. Historia filozofii (nowożytność i współczesność)
 14. Historia kultury starożytnej
 15. Dzieje mysli teoretycznokulturowej
 16. Współczesne teorie zachowań spolecznych
 17. Historia sztuki
 18. Teatr w kulturze
 19. Literatura XIX wieku — mistyka i mimesis
 20. Interpretacja tekstu literackiego
 21. Kino nieme
 22. Komunikacja kulturowa
 23. Historia filmu polskiego
 24. Historia teatru polskiego
 25. Logika i semiotyka
 26. Historia kultury europejskiego średniowiecza i renesansu
 27. Teorie kultury XX wieku
 28. Estetyka wobec sztuki
 29. Wybrane konwencje teatru światowego
 30. Awangardy literackie pierwszej połowy XX wieku
 31. Nowoczesność w literaturze
 32. Historia filmu od przełomu dźwiękowego do 1945 roku
 33. Komunikacja masowa
 34. Modernizm w literaturze polskiej
 35. Współczesny teatr polski
 36. Historia kultury Europy XVII-XIX wieku
 37. Język w mediach
 38. Wybrane zagadnienia z historii teorii i praktyki reklamy
 39. Teatr europejski epoki nowożytnej
 40. Modele literatury współczesnej
 41. Lektura literatury najnowszej
 42. Literatura dokumentu osobistego
 43. Analiza filmu
 44. Edukacja medialna
 45. Wiedza o telewizji
 46. Analiza przedstawienia teatralnego
 47. Kultura multimedialna
 48. Ekspozycje sztuki
 49. Estetyka popkultury
 50. Dzieje obyczaju
 51. Kształtowanie przestrzeni publicznej
 52. Seminarium licencjackie I
 53. Przedmiot specjalizacyjny I
 54. Organizacja kultury
 55. Analiza przekazów telewizyjnych
 56. Pogranicza filmu
 57. Teatr XX wieku
 58. Antropologia teatru
 59. Główne kierunki filmu swiatowego
 60. Uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych
 61. Kultura globalna — kultury lokalne
 62. Dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku
 63. Estetyka i sztuka polska
 64. Polskie kino popularne
 65. Seminarium licencjackie II
 66. Przedmiot specjalizacyjny II
 67. Warsztaty animacyjne
 68. Kultura języka
 69. Folklor polski

Kulturoznawstwo – studia II stopnia (magisterskie)

Estetyka miasta

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia wpółczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie EM I
 14. Historia urbanistyki
 15. Antropologia miasta
 16. Antropologia zmysłów
 17. Sztuka w przestrzeni publicznej
 18. Antropologia mody i ubioru
 19. Estetyka dizajnu
 20. Seminarium magisterskie EM II
 21. Filozofia kultury
 22. Inteligentne miasto – od teorii do praktyki
 23. Doświadczenie miasta
 24. Śląsk – przestrzeń myślenia
 25. Wykład monograficzny
 26. Media w przestrzeni miasta
 27. Seminarium magisterskie EM III
 28. Warsztaty Isotype
 29. Ekokrytyka

Filmoznawstwo i wiedza o mediach

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia współczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie FWM I
 14. Historia myśli filmowej
 15. Kino — współczesne nurty i konwencje
 16. Metodologia badań nad filmem i nowymi mediami
 17. Wybrane zagadnienia kinematografii polskiej
 18. Warsztaty nowomedialne — wprowadzenie
 19. Antropologia mediów
 20. Kino — współczesne gatunki i autorzy
 21. Filozofia kultury
 22. Seminarium magisterskie FWM II
 23. Teoria filmu i nowych mediów
 24. Estetyka filmu i nowych mediów
 25. Warsztaty nowomedialne — współczesna sztuka nowych mediów
 26. Wykład monograficzny
 27. Film w kulturze cyfrowej
 28. Seminarium magisterskie FWM III

Komunikacja kulturowa

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia współczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji spolecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie I
 14. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 15. Komunikacja międzykulturowa
 16. Komunikacja audiowizualna
 17. Antropologia słowa
 18. Antropologia mediów
 19. Estetyka a nowe media
 20. Seminarium magisterskie II
 21. Filozofia kultury
 22. Analiza zachowań komunikacyjnych
 23. Strategia — perswazja — argumentacja
 24. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 25. Wykład monograficzny
 26. Komunikacja intermedialna
 27. Seminarium magisterskie III
 28. Komunikacja wizerunkowa

Kultura literacka

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia współczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie I
 14. Metodologia badań́ literackich
 15. Warsztaty krytyki literackiej
 16. Problemy estetyki współczesnej
 17. Zajęcia autorskie z kultury literackiej
 18. Literatura między mediami
 19. Laboratorium krytyki literackiej
 20. Seminarium magisterskie II
 21. Filozofia kultury
 22. Najnowsze zjawiska literackie
 23. Laboratorium reportażu
 24. Literatura popularna
 25. Wykład monograficzny
 26. Techniki perswazyjne
 27. Seminarium magisterskie III
 28. Fenomeny literackiej współczesności
 29. Promocja książki

Teatrologia

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia współczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie I
 14. Historia teatru i dramatu polskiego do 1830 roku
 15. Poetyka dramatu
 16. Lektura dramatu
 17. Metodologia badań teatrologicznych
 18. Warsztaty teatralne
 19. Historia teatru i dramatu polskiego 1831-1914
 20. Seminarium magisterskie II
 21. Filozofia kultury
 22. Zajęcia autorskie z teatru
 23. Organizacja życia teatralnego
 24. Teatr polski dwudziestolecia międzywojennego
 25. Wykład monograficzny
 26. Teatr współczesny
 27. Seminarium magisterskie III
 28. Krytyka teatralna

Teoria i antropologia kultury

 1. Teorie estetyki
 2. Antropologia kultur świata
 3. Antropologia widowisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kulturze
 6. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 7. Zagadnienia współczesności literackiej
 8. Kultura masowa i popularna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagadnienia komunikacji spolecznej
 11. Antropologia kultury
 12. Filozofia człowieka
 13. Seminarium magisterskie I
 14. Antropologia kultur Europy
 15. Współczesne teorie kultury
 16. Analiza i interpretacja tekstu kulturowego
 17. Dzieje kultury polskiej XIX i XX wieku
 18. Dzieje Śląska
 19. Antropologia filozoficzna
 20. Seminarium magisterskie II
 21. Filozofia kultury
 22. Antropologia kultury polskiej
 23. Lingwistyczne teorie kultury
 24. Wiedza o religiach — wybrane zagadnienia
 25. Wykład monograficzny
 26. Antropologia literatury
 27. Seminarium magisterskie III
 28. Archeologia wiedzy praktycznej
 29. Kultura współczesna — wybrane zagadnienia
 30. Antropologiczne badania terenowe
 31. Praktyki kultury

Kultury mediów studia I stopnia (licencjackie)

 1. Ekrany w kulturze
 2. Filozofia techniki
 3. Cyberkultura
 4. Wstęp do teorii komunikacji
 5. Wstęp do medioznawstwa
 6. Wybrane zagadnienia historii współczesnej
 7. Wprowadzenie do nauk o sztukach widowiskowych
 8. Socjologia kultury
 9. Elementy filozofii kultury
 10. Komunikacja kulturowa
 11. Analiza i interpretacja przekazów medialnych
 12. Historia sztuki
 13. Interpretacja tekstu literackiego
 14. Archeologia mediów
 15. Muzyka w kulturze
 16. Poetyki kina
 17. Intermedialność w kulturze
 18. Komunikowanie perswazyjne
 19. Narracje medialne
 20. Design a komunikacja
 21. Strategie autokreacji
 22. Analiza widowisk
 23. Od reportażu do tabloidu
 24. Logika i semiotyka
 25. Komunikacja masowa
 26. Śląsk – kulturowy design
 27. Antropologia widza
 28. Media a studia genderowe
 29. Poetyka telewizji
 30. Medialne transformacje przestrzeni publicznych
 31. Wirtualność w kulturze
 32. Teatr w kulturze
 33. Teoria gier
 34. Sztuka mediów
 35. Kulturowe mity współczesności
 36. Przestrzeń publiczna miasta
 37. Wybrane źródła kultury współczesnej
 38. Wybrane teorie kultury
 39. Ekspozycje sztuki
 40. Estetyka popkultury
 41. Nowe rytualności
 42. Regionalizacja w internecie
 43. Nowa retoryka w mediach
 44. Pogranicza mediów
 45. Interpretacja tekstu teatralnego
 46. Sztuka i multimedia
 47. Kultura muzyczna
 48. Gry komputerowe
 49. Gatunki w nowych mediach
 50. Język w mediach
 51. Wybrane zagadnienia z historii teorii i praktyki reklamy
 52. Praktyki performatywne
 53. Kultury globalne – kultury lokalne
 54. Transformacje audiowizualności
 55. Podstawy marketingu
 56. Media społecznościowe
 57. Infotainment
 58. Kompetencje nowomedialne
 59. Seminarium licencjackie I
 60. Praktyki pisania i telepisania
 61. Teatr i nowe media
 62. Sacrum w sieci
 63. Przedmiot specjalizacyjny I
 64. Edukacja multimedialna
 65. Warsztaty krytyki mediów
 66. Warsztaty recenzenckie
 67. Seminarium licencjackie II
 68. Przedmiot specjalizacyjny II

Kultury mediów studia II stopnia (magisterskie)

Estetyka wizualności

 1. Teorie estetyki
 2. Film i nowe media w kulturze
 3. Kultura i społeczeństwo
 4. Kultura masowa i popularna
 5. Socjobiologia rozrywki
 6. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 7. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 8. Dramatyzacje życia publicznego
 9. Praktyki multimedialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo informacyjne
 12. Komunikacja wiedzy
 13. Media w kulturze uczestnictwa
 14. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 15. Seminarium magisterskie I EW
 16. Wizualność miasta
 17. Medialne wizerunki teatru
 18. Obszary designu
 19. Interfejsy w kulturze
 20. Analiza przestrzeni miejskiej
 21. Estetyka obrazu
 22. Emotywność w sztuce
 23. Technoestetyka
 24. Wykład monograficzny
 25. Seminarium magisterskie II EW
 26. Design mediów
 27. Estetyka mody
 28. Praktyki ekspozycyjne
 29. Medialne matryce w literaturze
 30. Filozofia wizualności
 31. Obrazy lokalności
 32. Fikcja, hiperfikcja, hipertekst
 33. Design i style życia
 34. Muzyka a nowe media
 35. Seminarium magisterskie III EW
 36. Pragmatyka dialogu
 37. Psychodrama

Komunikacja medialna

 1. Teorie estetyki
 2. Film i nowe media w kulturze
 3. Kultura i społeczeństwo
 4. Kultura masowa i popularna
 5. Socjobiologia rozrywki
 6. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 7. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 8. Dramatyzacje życia publicznego
 9. Praktyki multimedialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo informacyjne
 12. Komunikacja wiedzy
 13. Media w kulturze uczestnictwa
 14. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 15. Seminarium magisterskie I KM
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – technologia – ideologia
 18. Słowo i gest w komunikacji medialnej
 19. Wybrane zagadnienia z imagologii
 20. Interfejsy w kulturze
 21. Analiza przestrzeni miejskiej
 22. Zasady komunikowania
 23. Zachowania komunikacyjne w mediach
 24. Dyskursy medialne
 25. Ideologia i świat mediów
 26. Seminarium magisterskie II KM
 27. Transdyscyplinarne i interdyscyplinarne badania nad mediami
 28. Literatura Sieci
 29. Komiks i jego przedłużenia
 30. Multimedia w nauce
 31. Technologie widzialności
 32. Public Relations
 33. Transgresje medialne
 34. Net art
 35. Komunikacja wizerunkowa
 36. Warsztaty nowomedialne
 37. Seminarium magisterskie III KM
 38. Komunikacja międzykulturowa

Kultury wizualne

 1. Teorie estetyki
 2. Film i nowe media w kulturze
 3. Kultura i społeczeństwo
 4. Kultura masowa i popularna
 5. Socjobiologia rozrywki
 6. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 7. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 8. Dramatyzacje życia publicznego
 9. Praktyki multimedialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo informacyjne
 12. Komunikacja wiedzy
 13. Media w kulturze uczestnictwa
 14. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 15. Seminarium magisterskie I KW
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – technologia – ideologia
 18. Słowo i gest w komunikacji medialnej
 19. Wybrane zagadnienia z imagologii
 20. Obszary designu
 21. Współczesna kultura audiowizualna
 22. Konwergencje mediów
 23. Archiwizacja i udostępnianie przekazów audiowizualnych
 24. Dyskursy widzialności
 25. Seminarium magisterskie II KW
 26. Design mediów
 27. Estetyka mody
 28. Literatura Sieci
 29. Komiks i jego przedłużenia
 30. Multimedia w nauce
 31. Technologie widzialności
 32. Parateksty w kulturach mediów
 33. Transgresje medialne
 34. Net art
 35. Komunikacja wizerunkowa
 36. Warsztaty nowomedialne
 37. Seminarium magisterskie III KW

Publicystyka nowomedialna

 1. Teorie estetyki
 2. Film i nowe media w kulturze
 3. Kultura i społeczeństwo
 4. Kultura masowa i popularna
 5. Socjobiologia rozrywki
 6. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 7. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 8. Dramatyzacje życia publicznego
 9. Praktyki multimedialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo informacyjne
 12. Komunikacja wiedzy
 13. Media w kulturze uczestnictwa
 14. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 15. Seminarium magisterskie I PN
 16. Formy współczesnej publicystyki
 17. Wizualność miasta
 18. Inscenizacje przestrzeni
 19. Podróżopisarstwo
 20. Nowoczesność i ponowoczesność
 21. Kulturowe teorie literatury
 22. Modele praktyk krytycznoliterackich
 23. Praktyki autokreacji
 24. Warsztaty publicystyczne
 25. Seminarium magisterskie II PN
 26. Interpretacyjne praktyki dyskursów kulturowych
 27. Warsztaty krytyki teatralnej
 28. Medialne matryce w literaturze
 29. Gatunki estradowe
 30. Estetyka a nowe media
 31. Performans w polityce
 32. Fikcja, hiperfikcja, hipertekst
 33. Arcydzieło a bestseller
 34. Design i style życia
 35. Sztuka cytatu
 36. Muzyka a nowe media
 37. Seminarium magisterskie III PN

Widowiska kulturowe

 1. Teorie estetyki
 2. Film i nowe media w kulturze
 3. Kultura i społeczeństwo
 4. Kultura masowa i popularna
 5. Socjobiologia rozrywki
 6. Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych
 7. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej
 8. Dramatyzacje życia publicznego
 9. Praktyki multimedialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo informacyjne
 12. Komunikacja wiedzy
 13. Media w kulturze uczestnictwa
 14. Interpretacja przekazów audiowizualnych
 15. Seminarium magisterskie I WK
 16. Formy współczesnej publicystyki
 17. Medialne wizerunki teatru
 18. Inscenizacje przestrzeni
 19. Podróżopisarstwo
 20. Komunikacja teatralna
 21. Formy widowisk kulturowych
 22. Gatunki widowisk muzycznych
 23. Analiza współczesnych tekstów dla teatru
 24. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy teatru
 25. Seminarium magisterskie II WK
 26. Współczesny performans artystyczny
 27. Warsztaty krytyki teatralnej
 28. Praktyki ekspozycyjne
 29. Gatunki estradowe
 30. Estetyka a nowe media
 31. Obrazy lokalności
 32. Performans w polityce
 33. Arcydzieło a bestseller
 34. Teatr europejski po 1945
 35. Sztuka cytatu
 36. Edukacja teatralna
 37. Seminarium magisterskie III WK
 38. Pragmatyka dialogu
 39. Psychodrama