Moduły kie­run­kowe

Kul­tu­ro­znaw­stwo – licen­cjatKul­tu­ro­znaw­stwo – magi­ster­skieKul­tury mediów – licen­cjatKul­tury mediów – magi­ster­skie

Kul­tu­ro­znaw­stwo – stu­dia I stop­nia (licen­cjac­kie)

 1. Histo­ria filo­zo­fii (sta­ro­żyt­ność i śre­dnio­wie­cze)
 2. Wstęp do kul­tu­ro­znaw­stwa
 3. Histo­ria Pol­ski
 4. Dzie­jo­pi­sar­stwo pol­skie do schyłku I Rzecz­po­spo­li­tej
 5. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii Pol­ski od schyłku I Rzecz­po­spo­li­tej
 6. Wstęp do nauki o teatrze
 7. Socjo­lo­gia kul­tury
 8. Warsz­taty audio­de­skryp­cji
 9. Lite­ra­tura XIX wieku — roman­tyczna antro­po­lo­gia
 10. Ana­liza i inter­pre­ta­cja tek­stu poetyc­kiego
 11. Wstęp do teo­rii komu­ni­ka­cji
 12. Wstęp do medio­znaw­stwa
 13. Histo­ria filo­zo­fii (nowo­żyt­ność i współ­cze­sność)
 14. Histo­ria kul­tury sta­ro­żyt­nej
 15. Dzieje mysli teo­re­tycz­no­kul­tu­ro­wej
 16. Współ­cze­sne teo­rie zacho­wań spo­lecz­nych
 17. Histo­ria sztuki
 18. Teatr w kul­tu­rze
 19. Lite­ra­tura XIX wieku — mistyka i mime­sis
 20. Inter­pre­ta­cja tek­stu lite­rac­kiego
 21. Kino nieme
 22. Komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa
 23. Histo­ria filmu pol­skiego
 24. Histo­ria teatru pol­skiego
 25. Logika i semio­tyka
 26. Histo­ria kul­tury euro­pej­skiego śre­dnio­wie­cza i rene­sansu
 27. Teo­rie kul­tury XX wieku
 28. Este­tyka wobec sztuki
 29. Wybrane kon­wen­cje teatru świa­to­wego
 30. Awan­gardy lite­rac­kie pierw­szej połowy XX wieku
 31. Nowo­cze­sność w lite­ra­tu­rze
 32. Histo­ria filmu od prze­łomu dźwię­ko­wego do 1945 roku
 33. Komu­ni­ka­cja masowa
 34. Moder­nizm w lite­ra­tu­rze pol­skiej
 35. Współ­cze­sny teatr pol­ski
 36. Histo­ria kul­tury Europy XVII-XIX wieku
 37. Język w mediach
 38. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii teo­rii i prak­tyki reklamy
 39. Teatr euro­pej­ski epoki nowo­żyt­nej
 40. Modele lite­ra­tury współ­cze­snej
 41. Lek­tura lite­ra­tury naj­now­szej
 42. Lite­ra­tura doku­mentu oso­bi­stego
 43. Ana­liza filmu
 44. Edu­ka­cja medialna
 45. Wie­dza o tele­wi­zji
 46. Ana­liza przed­sta­wie­nia teatral­nego
 47. Kul­tura mul­ti­me­dialna
 48. Eks­po­zy­cje sztuki
 49. Este­tyka popkul­tury
 50. Dzieje oby­czaju
 51. Kształ­to­wa­nie prze­strzeni publicz­nej
 52. Semi­na­rium licen­cjac­kie I
 53. Przed­miot spe­cja­li­za­cyjny I
 54. Orga­ni­za­cja kul­tury
 55. Ana­liza prze­ka­zów tele­wi­zyj­nych
 56. Pogra­ni­cza filmu
 57. Teatr XX wieku
 58. Antro­po­lo­gia teatru
 59. Główne kie­runki filmu swia­to­wego
 60. Uni­wer­salne i lokalne uwa­run­ko­wa­nia współ­cze­snych kul­tur naro­do­wych
 61. Kul­tura glo­balna — kul­tury lokalne
 62. Dzieje kul­tury fil­mo­wej na Gór­nym Ślą­sku
 63. Este­tyka i sztuka pol­ska
 64. Pol­skie kino popu­larne
 65. Semi­na­rium licen­cjac­kie II
 66. Przed­miot spe­cja­li­za­cyjny II
 67. Warsz­taty ani­ma­cyjne
 68. Kul­tura języka
 69. Folk­lor pol­ski

Kul­tu­ro­znaw­stwo – stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie)

Este­tyka mia­sta

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia wpół­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie EM I
 14. Histo­ria urba­ni­styki
 15. Antro­po­lo­gia mia­sta
 16. Antro­po­lo­gia zmy­słów
 17. Sztuka w prze­strzeni publicz­nej
 18. Antro­po­lo­gia mody i ubioru
 19. Este­tyka dizajnu
 20. Semi­na­rium magi­ster­skie EM II
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Inte­li­gentne mia­sto – od teo­rii do prak­tyki
 23. Doświad­cze­nie mia­sta
 24. Śląsk – prze­strzeń myśle­nia
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Media w prze­strzeni mia­sta
 27. Semi­na­rium magi­ster­skie EM III
 28. Warsz­taty Iso­type
 29. Eko­kry­tyka

Fil­mo­znaw­stwo i wie­dza o mediach

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie FWM I
 14. Histo­ria myśli fil­mo­wej
 15. Kino — współ­cze­sne nurty i kon­wen­cje
 16. Meto­do­lo­gia badań nad fil­mem i nowymi mediami
 17. Wybrane zagad­nie­nia kine­ma­to­gra­fii pol­skiej
 18. Warsz­taty nowo­me­dialne — wpro­wa­dze­nie
 19. Antro­po­lo­gia mediów
 20. Kino — współ­cze­sne gatunki i auto­rzy
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Semi­na­rium magi­ster­skie FWM II
 23. Teo­ria filmu i nowych mediów
 24. Este­tyka filmu i nowych mediów
 25. Warsz­taty nowo­me­dialne — współ­cze­sna sztuka nowych mediów
 26. Wykład mono­gra­ficzny
 27. Film w kul­tu­rze cyfro­wej
 28. Semi­na­rium magi­ster­skie FWM III

Komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­lecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie I
 14. Komu­ni­ka­cja wer­balna i nie­wer­balna
 15. Komu­ni­ka­cja mię­dzy­kul­tu­rowa
 16. Komu­ni­ka­cja audio­wi­zu­alna
 17. Antro­po­lo­gia słowa
 18. Antro­po­lo­gia mediów
 19. Este­tyka a nowe media
 20. Semi­na­rium magi­ster­skie II
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Ana­liza zacho­wań komu­ni­ka­cyj­nych
 23. Stra­te­gia — per­swa­zja — argu­men­ta­cja
 24. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Komu­ni­ka­cja inter­me­dialna
 27. Semi­na­rium magi­ster­skie III
 28. Komu­ni­ka­cja wize­run­kowa

Kul­tura lite­racka

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie I
 14. Meto­do­lo­gia badań́ lite­rac­kich
 15. Warsz­taty kry­tyki lite­rac­kiej
 16. Pro­blemy este­tyki współ­cze­snej
 17. Zaję­cia autor­skie z kul­tury lite­rac­kiej
 18. Lite­ra­tura mię­dzy mediami
 19. Labo­ra­to­rium kry­tyki lite­rac­kiej
 20. Semi­na­rium magi­ster­skie II
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Naj­now­sze zja­wi­ska lite­rac­kie
 23. Labo­ra­to­rium repor­tażu
 24. Lite­ra­tura popu­larna
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Tech­niki per­swa­zyjne
 27. Semi­na­rium magi­ster­skie III
 28. Feno­meny lite­rac­kiej współ­cze­sno­ści
 29. Pro­mo­cja książki

Teatro­lo­gia

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie I
 14. Histo­ria teatru i dra­matu pol­skiego do 1830 roku
 15. Poetyka dra­matu
 16. Lek­tura dra­matu
 17. Meto­do­lo­gia badań teatro­lo­gicz­nych
 18. Warsz­taty teatralne
 19. Histo­ria teatru i dra­matu pol­skiego 1831 – 1914
 20. Semi­na­rium magi­ster­skie II
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Zaję­cia autor­skie z teatru
 23. Orga­ni­za­cja życia teatral­nego
 24. Teatr pol­ski dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Teatr współ­cze­sny
 27. Semi­na­rium magi­ster­skie III
 28. Kry­tyka teatralna

Teo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Antro­po­lo­gia kul­tur świata
 3. Antro­po­lo­gia wido­wisk
 4. Dra­mat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagad­nie­nia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kul­tura masowa i popu­larna
 9. Public Rela­tions
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­lecz­nej
 11. Antro­po­lo­gia kul­tury
 12. Filo­zo­fia czło­wieka
 13. Semi­na­rium magi­ster­skie I
 14. Antro­po­lo­gia kul­tur Europy
 15. Współ­cze­sne teo­rie kul­tury
 16. Ana­liza i inter­pre­ta­cja tek­stu kul­tu­ro­wego
 17. Dzieje kul­tury pol­skiej XIXXX wieku
 18. Dzieje Ślą­ska
 19. Antro­po­lo­gia filo­zo­ficzna
 20. Semi­na­rium magi­ster­skie II
 21. Filo­zo­fia kul­tury
 22. Antro­po­lo­gia kul­tury pol­skiej
 23. Lin­gwi­styczne teo­rie kul­tury
 24. Wie­dza o reli­giach — wybrane zagad­nie­nia
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Antro­po­lo­gia lite­ra­tury
 27. Semi­na­rium magi­ster­skie III
 28. Arche­olo­gia wie­dzy prak­tycz­nej
 29. Kul­tura współ­cze­sna — wybrane zagad­nie­nia
 30. Antro­po­lo­giczne bada­nia tere­nowe
 31. Prak­tyki kul­tury

Kul­tury mediów stu­dia I stop­nia (licen­cjac­kie)

 1. Ekrany w kul­tu­rze
 2. Filo­zo­fia tech­niki
 3. Cyber­kul­tura
 4. Wstęp do teo­rii komu­ni­ka­cji
 5. Wstęp do medio­znaw­stwa
 6. Wybrane zagad­nie­nia histo­rii współ­cze­snej
 7. Wpro­wa­dze­nie do nauk o sztu­kach wido­wi­sko­wych
 8. Socjo­lo­gia kul­tury
 9. Ele­menty filo­zo­fii kul­tury
 10. Komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa
 11. Ana­liza i inter­pre­ta­cja prze­ka­zów medial­nych
 12. Histo­ria sztuki
 13. Inter­pre­ta­cja tek­stu lite­rac­kiego
 14. Arche­olo­gia mediów
 15. Muzyka w kul­tu­rze
 16. Poetyki kina
 17. Inter­me­dial­ność w kul­tu­rze
 18. Komu­ni­ko­wa­nie per­swa­zyjne
 19. Nar­ra­cje medialne
 20. Design a komu­ni­ka­cja
 21. Stra­te­gie auto­kre­acji
 22. Ana­liza wido­wisk
 23. Od repor­tażu do tablo­idu
 24. Logika i semio­tyka
 25. Komu­ni­ka­cja masowa
 26. Śląsk – kul­tu­rowy design
 27. Antro­po­lo­gia widza
 28. Media a stu­dia gen­de­rowe
 29. Poetyka tele­wi­zji
 30. Medialne trans­for­ma­cje prze­strzeni publicz­nych
 31. Wir­tu­al­ność w kul­tu­rze
 32. Teatr w kul­tu­rze
 33. Teo­ria gier
 34. Sztuka mediów
 35. Kul­tu­rowe mity współ­cze­sno­ści
 36. Prze­strzeń publiczna mia­sta
 37. Wybrane źró­dła kul­tury współ­cze­snej
 38. Wybrane teo­rie kul­tury
 39. Eks­po­zy­cje sztuki
 40. Este­tyka popkul­tury
 41. Nowe rytu­al­no­ści
 42. Regio­na­li­za­cja w inter­ne­cie
 43. Nowa reto­ryka w mediach
 44. Pogra­ni­cza mediów
 45. Inter­pre­ta­cja tek­stu teatral­nego
 46. Sztuka i mul­ti­me­dia
 47. Kul­tura muzyczna
 48. Gry kom­pu­te­rowe
 49. Gatunki w nowych mediach
 50. Język w mediach
 51. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii teo­rii i prak­tyki reklamy
 52. Prak­tyki per­for­ma­tywne
 53. Kul­tury glo­balne – kul­tury lokalne
 54. Trans­for­ma­cje audio­wi­zu­al­no­ści
 55. Pod­stawy mar­ke­tingu
 56. Media spo­łecz­no­ściowe
 57. Info­ta­in­ment
 58. Kom­pe­ten­cje nowo­me­dialne
 59. Semi­na­rium licen­cjac­kie I
 60. Prak­tyki pisa­nia i tele­pi­sa­nia
 61. Teatr i nowe media
 62. Sacrum w sieci
 63. Przed­miot spe­cja­li­za­cyjny I
 64. Edu­ka­cja mul­ti­me­dialna
 65. Warsz­taty kry­tyki mediów
 66. Warsz­taty recen­zenc­kie
 67. Semi­na­rium licen­cjac­kie II
 68. Przed­miot spe­cja­li­za­cyjny II

Kul­tury mediów stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie)

Este­tyka wizu­al­no­ści

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kul­tura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kul­tura masowa i popu­larna
 5. Socjo­bio­lo­gia roz­rywki
 6. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dra­ma­ty­za­cje życia publicz­nego
 9. Prak­tyki mul­ti­me­dialne
 10. Meto­do­lo­gia badań nad mediami
 11. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne
 12. Komu­ni­ka­cja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Semi­na­rium magi­ster­skie I EW
 16. Wizu­al­ność mia­sta
 17. Medialne wize­runki teatru
 18. Obszary desi­gnu
 19. Inter­fejsy w kul­tu­rze
 20. Ana­liza prze­strzeni miej­skiej
 21. Este­tyka obrazu
 22. Emo­tyw­ność w sztuce
 23. Tech­no­este­tyka
 24. Wykład mono­gra­ficzny
 25. Semi­na­rium magi­ster­skie II EW
 26. Design mediów
 27. Este­tyka mody
 28. Prak­tyki eks­po­zy­cyjne
 29. Medialne matryce w lite­ra­tu­rze
 30. Filo­zo­fia wizu­al­no­ści
 31. Obrazy lokal­no­ści
 32. Fik­cja, hiper­fik­cja, hiper­tekst
 33. Design i style życia
 34. Muzyka a nowe media
 35. Semi­na­rium magi­ster­skie III EW
 36. Prag­ma­tyka dia­logu
 37. Psy­cho­drama

Komu­ni­ka­cja medialna

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kul­tura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kul­tura masowa i popu­larna
 5. Socjo­bio­lo­gia roz­rywki
 6. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dra­ma­ty­za­cje życia publicz­nego
 9. Prak­tyki mul­ti­me­dialne
 10. Meto­do­lo­gia badań nad mediami
 11. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne
 12. Komu­ni­ka­cja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Semi­na­rium magi­ster­skie I KM
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – tech­no­lo­gia – ide­olo­gia
 18. Słowo i gest w komu­ni­ka­cji medial­nej
 19. Wybrane zagad­nie­nia z ima­go­lo­gii
 20. Inter­fejsy w kul­tu­rze
 21. Ana­liza prze­strzeni miej­skiej
 22. Zasady komu­ni­ko­wa­nia
 23. Zacho­wa­nia komu­ni­ka­cyjne w mediach
 24. Dys­kursy medialne
 25. Ide­olo­gia i świat mediów
 26. Semi­na­rium magi­ster­skie II KM
 27. Trans­dy­scy­pli­narne i inter­dy­scy­pli­narne bada­nia nad mediami
 28. Lite­ra­tura Sieci
 29. Komiks i jego prze­dłu­że­nia
 30. Mul­ti­me­dia w nauce
 31. Tech­no­lo­gie widzial­no­ści
 32. Public Rela­tions
 33. Trans­gre­sje medialne
 34. Net art
 35. Komu­ni­ka­cja wize­run­kowa
 36. Warsz­taty nowo­me­dialne
 37. Semi­na­rium magi­ster­skie III KM
 38. Komu­ni­ka­cja mię­dzy­kul­tu­rowa

Kul­tury wizu­alne

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kul­tura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kul­tura masowa i popu­larna
 5. Socjo­bio­lo­gia roz­rywki
 6. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dra­ma­ty­za­cje życia publicz­nego
 9. Prak­tyki mul­ti­me­dialne
 10. Meto­do­lo­gia badań nad mediami
 11. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne
 12. Komu­ni­ka­cja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Semi­na­rium magi­ster­skie I KW
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – tech­no­lo­gia – ide­olo­gia
 18. Słowo i gest w komu­ni­ka­cji medial­nej
 19. Wybrane zagad­nie­nia z ima­go­lo­gii
 20. Obszary desi­gnu
 21. Współ­cze­sna kul­tura audio­wi­zu­alna
 22. Kon­wer­gen­cje mediów
 23. Archi­wi­za­cja i udo­stęp­nia­nie prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 24. Dys­kursy widzial­no­ści
 25. Semi­na­rium magi­ster­skie II KW
 26. Design mediów
 27. Este­tyka mody
 28. Lite­ra­tura Sieci
 29. Komiks i jego prze­dłu­że­nia
 30. Mul­ti­me­dia w nauce
 31. Tech­no­lo­gie widzial­no­ści
 32. Para­tek­sty w kul­tu­rach mediów
 33. Trans­gre­sje medialne
 34. Net art
 35. Komu­ni­ka­cja wize­run­kowa
 36. Warsz­taty nowo­me­dialne
 37. Semi­na­rium magi­ster­skie III KW

Publi­cy­styka nowo­me­dialna

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kul­tura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kul­tura masowa i popu­larna
 5. Socjo­bio­lo­gia roz­rywki
 6. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dra­ma­ty­za­cje życia publicz­nego
 9. Prak­tyki mul­ti­me­dialne
 10. Meto­do­lo­gia badań nad mediami
 11. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne
 12. Komu­ni­ka­cja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Semi­na­rium magi­ster­skie I PN
 16. Formy współ­cze­snej publi­cy­styki
 17. Wizu­al­ność mia­sta
 18. Insce­ni­za­cje prze­strzeni
 19. Podró­żo­pi­sar­stwo
 20. Nowo­cze­sność i pono­wo­cze­sność
 21. Kul­tu­rowe teo­rie lite­ra­tury
 22. Modele prak­tyk kry­tycz­no­li­te­rac­kich
 23. Prak­tyki auto­kre­acji
 24. Warsz­taty publi­cy­styczne
 25. Semi­na­rium magi­ster­skie II PN
 26. Inter­pre­ta­cyjne prak­tyki dys­kur­sów kul­tu­ro­wych
 27. Warsz­taty kry­tyki teatral­nej
 28. Medialne matryce w lite­ra­tu­rze
 29. Gatunki estra­dowe
 30. Este­tyka a nowe media
 31. Per­for­mans w poli­tyce
 32. Fik­cja, hiper­fik­cja, hiper­tekst
 33. Arcy­dzieło a best­sel­ler
 34. Design i style życia
 35. Sztuka cytatu
 36. Muzyka a nowe media
 37. Semi­na­rium magi­ster­skie III PN

Wido­wi­ska kul­tu­rowe

 1. Teo­rie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kul­tura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kul­tura masowa i popu­larna
 5. Socjo­bio­lo­gia roz­rywki
 6. Wpro­wa­dze­nie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dra­ma­ty­za­cje życia publicz­nego
 9. Prak­tyki mul­ti­me­dialne
 10. Meto­do­lo­gia badań nad mediami
 11. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne
 12. Komu­ni­ka­cja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Inter­pre­ta­cja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Semi­na­rium magi­ster­skie I WK
 16. Formy współ­cze­snej publi­cy­styki
 17. Medialne wize­runki teatru
 18. Insce­ni­za­cje prze­strzeni
 19. Podró­żo­pi­sar­stwo
 20. Komu­ni­ka­cja teatralna
 21. Formy wido­wisk kul­tu­ro­wych
 22. Gatunki wido­wisk muzycz­nych
 23. Ana­liza współ­cze­snych tek­stów dla teatru
 24. Insty­tu­cjo­nalne i poza­in­sty­tu­cjo­nalne formy teatru
 25. Semi­na­rium magi­ster­skie II WK
 26. Współ­cze­sny per­for­mans arty­styczny
 27. Warsz­taty kry­tyki teatral­nej
 28. Prak­tyki eks­po­zy­cyjne
 29. Gatunki estra­dowe
 30. Este­tyka a nowe media
 31. Obrazy lokal­no­ści
 32. Per­for­mans w poli­tyce
 33. Arcy­dzieło a best­sel­ler
 34. Teatr euro­pej­ski po 1945
 35. Sztuka cytatu
 36. Edu­ka­cja teatralna
 37. Semi­na­rium magi­ster­skie III WK
 38. Prag­ma­tyka dia­logu
 39. Psy­cho­drama