Moduły kierunkowe

Kulturoznawstwo – licen­cjatKulturoznawstwo – magi­ster­skieKultury mediów – licen­cjatKultury mediów – magi­ster­skie

Kulturoznawstwo – studia I stopnia (licencjackie)

 1. Historia filo­zo­fii (sta­ro­żyt­ność i śre­dnio­wie­cze)
 2. Wstęp do kul­tu­ro­znaw­stwa
 3. Historia Polski
 4. Dziejopisarstwo pol­skie do schyłku I Rzeczpospolitej
 5. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej
 6. Wstęp do nauki o teatrze
 7. Socjologia kul­tury
 8. Warsztaty audio­de­skryp­cji
 9. Literatura XIX wieku — roman­tyczna antro­po­lo­gia
 10. Analiza i inter­pre­ta­cja tek­stu poetyc­kiego
 11. Wstęp do teo­rii komu­ni­ka­cji
 12. Wstęp do medio­znaw­stwa
 13. Historia filo­zo­fii (nowo­żyt­ność i współ­cze­sność)
 14. Historia kul­tury sta­ro­żyt­nej
 15. Dzieje mysli teo­re­tycz­no­kul­tu­ro­wej
 16. Współczesne teo­rie zacho­wań spo­lecz­nych
 17. Historia sztuki
 18. Teatr w kul­tu­rze
 19. Literatura XIX wieku — mistyka i mime­sis
 20. Interpretacja tek­stu lite­rac­kiego
 21. Kino nieme
 22. Komunikacja kul­tu­rowa
 23. Historia filmu pol­skiego
 24. Historia teatru pol­skiego
 25. Logika i semio­tyka
 26. Historia kul­tury euro­pej­skiego śre­dnio­wie­cza i rene­sansu
 27. Teorie kul­tury XX wieku
 28. Estetyka wobec sztuki
 29. Wybrane kon­wen­cje teatru świa­to­wego
 30. Awangardy lite­rac­kie pierw­szej połowy XX wieku
 31. Nowoczesność w lite­ra­tu­rze
 32. Historia filmu od prze­łomu dźwię­ko­wego do 1945 roku
 33. Komunikacja masowa
 34. Modernizm w lite­ra­tu­rze pol­skiej
 35. Współczesny teatr pol­ski
 36. Historia kul­tury Europy XVII-XIX wieku
 37. Język w mediach
 38. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii teo­rii i prak­tyki reklamy
 39. Teatr euro­pej­ski epoki nowo­żyt­nej
 40. Modele lite­ra­tury współ­cze­snej
 41. Lektura lite­ra­tury naj­now­szej
 42. Literatura doku­mentu oso­bi­stego
 43. Analiza filmu
 44. Edukacja medialna
 45. Wiedza o tele­wi­zji
 46. Analiza przed­sta­wie­nia teatral­nego
 47. Kultura mul­ti­me­dialna
 48. Ekspozycje sztuki
 49. Estetyka popkul­tury
 50. Dzieje oby­czaju
 51. Kształtowanie prze­strzeni publicz­nej
 52. Seminarium licen­cjac­kie I
 53. Przedmiot spe­cja­li­za­cyjny I
 54. Organizacja kul­tury
 55. Analiza prze­ka­zów tele­wi­zyj­nych
 56. Pogranicza filmu
 57. Teatr XX wieku
 58. Antropologia teatru
 59. Główne kie­runki filmu swia­to­wego
 60. Uniwersalne i lokalne uwa­run­ko­wa­nia współ­cze­snych kul­tur naro­do­wych
 61. Kultura glo­balna — kul­tury lokalne
 62. Dzieje kul­tury fil­mo­wej na Górnym Śląsku
 63. Estetyka i sztuka pol­ska
 64. Polskie kino popu­larne
 65. Seminarium licen­cjac­kie II
 66. Przedmiot spe­cja­li­za­cyjny II
 67. Warsztaty ani­ma­cyjne
 68. Kultura języka
 69. Folklor pol­ski

Kulturoznawstwo – studia II stopnia (magisterskie)

Estetyka miasta

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia wpół­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie EM I
 14. Historia urba­ni­styki
 15. Antropologia mia­sta
 16. Antropologia zmy­słów
 17. Sztuka w prze­strzeni publicz­nej
 18. Antropologia mody i ubioru
 19. Estetyka dizajnu
 20. Seminarium magi­ster­skie EM II
 21. Filozofia kul­tury
 22. Inteligentne mia­sto – od teo­rii do prak­tyki
 23. Doświadczenie mia­sta
 24. Śląsk – prze­strzeń myśle­nia
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Media w prze­strzeni mia­sta
 27. Seminarium magi­ster­skie EM III
 28. Warsztaty Isotype
 29. Ekokrytyka

Filmoznawstwo i wiedza o mediach

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie FWM I
 14. Historia myśli fil­mo­wej
 15. Kino — współ­cze­sne nurty i kon­wen­cje
 16. Metodologia badań nad fil­mem i nowymi mediami
 17. Wybrane zagad­nie­nia kine­ma­to­gra­fii pol­skiej
 18. Warsztaty nowo­me­dialne — wpro­wa­dze­nie
 19. Antropologia mediów
 20. Kino — współ­cze­sne gatunki i auto­rzy
 21. Filozofia kul­tury
 22. Seminarium magi­ster­skie FWM II
 23. Teoria filmu i nowych mediów
 24. Estetyka filmu i nowych mediów
 25. Warsztaty nowo­me­dialne — współ­cze­sna sztuka nowych mediów
 26. Wykład mono­gra­ficzny
 27. Film w kul­tu­rze cyfro­wej
 28. Seminarium magi­ster­skie FWM III

Komunikacja kulturowa

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­lecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie I
 14. Komunikacja wer­balna i nie­wer­balna
 15. Komunikacja mię­dzy­kul­tu­rowa
 16. Komunikacja audio­wi­zu­alna
 17. Antropologia słowa
 18. Antropologia mediów
 19. Estetyka a nowe media
 20. Seminarium magi­ster­skie II
 21. Filozofia kul­tury
 22. Analiza zacho­wań komu­ni­ka­cyj­nych
 23. Strategia — per­swa­zja — argu­men­ta­cja
 24. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Komunikacja inter­me­dialna
 27. Seminarium magi­ster­skie III
 28. Komunikacja wize­run­kowa

Kultura literacka

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie I
 14. Metodologia badań́ lite­rac­kich
 15. Warsztaty kry­tyki lite­rac­kiej
 16. Problemy este­tyki współ­cze­snej
 17. Zajęcia autor­skie z kul­tury lite­rac­kiej
 18. Literatura mię­dzy mediami
 19. Laboratorium kry­tyki lite­rac­kiej
 20. Seminarium magi­ster­skie II
 21. Filozofia kul­tury
 22. Najnowsze zja­wi­ska lite­rac­kie
 23. Laboratorium repor­tażu
 24. Literatura popu­larna
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Techniki per­swa­zyjne
 27. Seminarium magi­ster­skie III
 28. Fenomeny lite­rac­kiej współ­cze­sno­ści
 29. Promocja książki

Teatrologia

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie I
 14. Historia teatru i dra­matu pol­skiego do 1830 roku
 15. Poetyka dra­matu
 16. Lektura dra­matu
 17. Metodologia badań teatro­lo­gicz­nych
 18. Warsztaty teatralne
 19. Historia teatru i dra­matu pol­skiego 1831 – 1914
 20. Seminarium magi­ster­skie II
 21. Filozofia kul­tury
 22. Zajęcia autor­skie z teatru
 23. Organizacja życia teatral­nego
 24. Teatr pol­ski dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Teatr współ­cze­sny
 27. Seminarium magi­ster­skie III
 28. Krytyka teatralna

Teoria i antropologia kultury

 1. Teorie este­tyki
 2. Antropologia kul­tur świata
 3. Antropologia wido­wisk
 4. Dramat XX wieku
 5. Film i nowe media w kul­tu­rze
 6. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 7. Zagadnienia współ­cze­sno­ści lite­rac­kiej
 8. Kultura masowa i popu­larna
 9. Public Relations
 10. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­lecz­nej
 11. Antropologia kul­tury
 12. Filozofia czło­wieka
 13. Seminarium magi­ster­skie I
 14. Antropologia kul­tur Europy
 15. Współczesne teo­rie kul­tury
 16. Analiza i inter­pre­ta­cja tek­stu kul­tu­ro­wego
 17. Dzieje kul­tury pol­skiej XIXXX wieku
 18. Dzieje Śląska
 19. Antropologia filo­zo­ficzna
 20. Seminarium magi­ster­skie II
 21. Filozofia kul­tury
 22. Antropologia kul­tury pol­skiej
 23. Lingwistyczne teo­rie kul­tury
 24. Wiedza o reli­giach — wybrane zagad­nie­nia
 25. Wykład mono­gra­ficzny
 26. Antropologia lite­ra­tury
 27. Seminarium magi­ster­skie III
 28. Archeologia wie­dzy prak­tycz­nej
 29. Kultura współ­cze­sna — wybrane zagad­nie­nia
 30. Antropologiczne bada­nia tere­nowe
 31. Praktyki kul­tury

Kultury mediów studia I stopnia (licencjackie)

 1. Ekrany w kul­tu­rze
 2. Filozofia tech­niki
 3. Cyberkultura
 4. Wstęp do teo­rii komu­ni­ka­cji
 5. Wstęp do medio­znaw­stwa
 6. Wybrane zagad­nie­nia histo­rii współ­cze­snej
 7. Wprowadzenie do nauk o sztu­kach wido­wi­sko­wych
 8. Socjologia kul­tury
 9. Elementy filo­zo­fii kul­tury
 10. Komunikacja kul­tu­rowa
 11. Analiza i inter­pre­ta­cja prze­ka­zów medial­nych
 12. Historia sztuki
 13. Interpretacja tek­stu lite­rac­kiego
 14. Archeologia mediów
 15. Muzyka w kul­tu­rze
 16. Poetyki kina
 17. Intermedialność w kul­tu­rze
 18. Komunikowanie per­swa­zyjne
 19. Narracje medialne
 20. Design a komu­ni­ka­cja
 21. Strategie auto­kre­acji
 22. Analiza wido­wisk
 23. Od repor­tażu do tablo­idu
 24. Logika i semio­tyka
 25. Komunikacja masowa
 26. Śląsk – kul­tu­rowy design
 27. Antropologia widza
 28. Media a stu­dia gen­de­rowe
 29. Poetyka tele­wi­zji
 30. Medialne trans­for­ma­cje prze­strzeni publicz­nych
 31. Wirtualność w kul­tu­rze
 32. Teatr w kul­tu­rze
 33. Teoria gier
 34. Sztuka mediów
 35. Kulturowe mity współ­cze­sno­ści
 36. Przestrzeń publiczna mia­sta
 37. Wybrane źró­dła kul­tury współ­cze­snej
 38. Wybrane teo­rie kul­tury
 39. Ekspozycje sztuki
 40. Estetyka popkul­tury
 41. Nowe rytu­al­no­ści
 42. Regionalizacja w inter­ne­cie
 43. Nowa reto­ryka w mediach
 44. Pogranicza mediów
 45. Interpretacja tek­stu teatral­nego
 46. Sztuka i mul­ti­me­dia
 47. Kultura muzyczna
 48. Gry kom­pu­te­rowe
 49. Gatunki w nowych mediach
 50. Język w mediach
 51. Wybrane zagad­nie­nia z histo­rii teo­rii i prak­tyki reklamy
 52. Praktyki per­for­ma­tywne
 53. Kultury glo­balne – kul­tury lokalne
 54. Transformacje audio­wi­zu­al­no­ści
 55. Podstawy mar­ke­tingu
 56. Media spo­łecz­no­ściowe
 57. Infotainment
 58. Kompetencje nowo­me­dialne
 59. Seminarium licen­cjac­kie I
 60. Praktyki pisa­nia i tele­pi­sa­nia
 61. Teatr i nowe media
 62. Sacrum w sieci
 63. Przedmiot spe­cja­li­za­cyjny I
 64. Edukacja mul­ti­me­dialna
 65. Warsztaty kry­tyki mediów
 66. Warsztaty recen­zenc­kie
 67. Seminarium licen­cjac­kie II
 68. Przedmiot spe­cja­li­za­cyjny II

Kultury mediów studia II stopnia (magisterskie)

Estetyka wizualności

 1. Teorie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kultura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kultura masowa i popu­larna
 5. Socjobiologia roz­rywki
 6. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dramatyzacje życia publicz­nego
 9. Praktyki mul­ti­me­dialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo infor­ma­cyjne
 12. Komunikacja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Seminarium magi­ster­skie I EW
 16. Wizualność mia­sta
 17. Medialne wize­runki teatru
 18. Obszary desi­gnu
 19. Interfejsy w kul­tu­rze
 20. Analiza prze­strzeni miej­skiej
 21. Estetyka obrazu
 22. Emotywność w sztuce
 23. Technoestetyka
 24. Wykład mono­gra­ficzny
 25. Seminarium magi­ster­skie II EW
 26. Design mediów
 27. Estetyka mody
 28. Praktyki eks­po­zy­cyjne
 29. Medialne matryce w lite­ra­tu­rze
 30. Filozofia wizu­al­no­ści
 31. Obrazy lokal­no­ści
 32. Fikcja, hiper­fik­cja, hiper­tekst
 33. Design i style życia
 34. Muzyka a nowe media
 35. Seminarium magi­ster­skie III EW
 36. Pragmatyka dia­logu
 37. Psychodrama

Komunikacja medialna

 1. Teorie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kultura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kultura masowa i popu­larna
 5. Socjobiologia roz­rywki
 6. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dramatyzacje życia publicz­nego
 9. Praktyki mul­ti­me­dialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo infor­ma­cyjne
 12. Komunikacja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Seminarium magi­ster­skie I KM
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – tech­no­lo­gia – ide­olo­gia
 18. Słowo i gest w komu­ni­ka­cji medial­nej
 19. Wybrane zagad­nie­nia z ima­go­lo­gii
 20. Interfejsy w kul­tu­rze
 21. Analiza prze­strzeni miej­skiej
 22. Zasady komu­ni­ko­wa­nia
 23. Zachowania komu­ni­ka­cyjne w mediach
 24. Dyskursy medialne
 25. Ideologia i świat mediów
 26. Seminarium magi­ster­skie II KM
 27. Transdyscyplinarne i inter­dy­scy­pli­narne bada­nia nad mediami
 28. Literatura Sieci
 29. Komiks i jego prze­dłu­że­nia
 30. Multimedia w nauce
 31. Technologie widzial­no­ści
 32. Public Relations
 33. Transgresje medialne
 34. Net art
 35. Komunikacja wize­run­kowa
 36. Warsztaty nowo­me­dialne
 37. Seminarium magi­ster­skie III KM
 38. Komunikacja mię­dzy­kul­tu­rowa

Kultury wizualne

 1. Teorie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kultura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kultura masowa i popu­larna
 5. Socjobiologia roz­rywki
 6. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dramatyzacje życia publicz­nego
 9. Praktyki mul­ti­me­dialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo infor­ma­cyjne
 12. Komunikacja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Seminarium magi­ster­skie I KW
 16. Sztuka nowych mediów
 17. Kino: sztuka – tech­no­lo­gia – ide­olo­gia
 18. Słowo i gest w komu­ni­ka­cji medial­nej
 19. Wybrane zagad­nie­nia z ima­go­lo­gii
 20. Obszary desi­gnu
 21. Współczesna kul­tura audio­wi­zu­alna
 22. Konwergencje mediów
 23. Archiwizacja i udo­stęp­nia­nie prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 24. Dyskursy widzial­no­ści
 25. Seminarium magi­ster­skie II KW
 26. Design mediów
 27. Estetyka mody
 28. Literatura Sieci
 29. Komiks i jego prze­dłu­że­nia
 30. Multimedia w nauce
 31. Technologie widzial­no­ści
 32. Parateksty w kul­tu­rach mediów
 33. Transgresje medialne
 34. Net art
 35. Komunikacja wize­run­kowa
 36. Warsztaty nowo­me­dialne
 37. Seminarium magi­ster­skie III KW

Publicystyka nowomedialna

 1. Teorie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kultura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kultura masowa i popu­larna
 5. Socjobiologia roz­rywki
 6. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dramatyzacje życia publicz­nego
 9. Praktyki mul­ti­me­dialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo infor­ma­cyjne
 12. Komunikacja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Seminarium magi­ster­skie I PN
 16. Formy współ­cze­snej publi­cy­styki
 17. Wizualność mia­sta
 18. Inscenizacje prze­strzeni
 19. Podróżopisarstwo
 20. Nowoczesność i pono­wo­cze­sność
 21. Kulturowe teo­rie lite­ra­tury
 22. Modele prak­tyk kry­tycz­no­li­te­rac­kich
 23. Praktyki auto­kre­acji
 24. Warsztaty publi­cy­styczne
 25. Seminarium magi­ster­skie II PN
 26. Interpretacyjne prak­tyki dys­kur­sów kul­tu­ro­wych
 27. Warsztaty kry­tyki teatral­nej
 28. Medialne matryce w lite­ra­tu­rze
 29. Gatunki estra­dowe
 30. Estetyka a nowe media
 31. Performans w poli­tyce
 32. Fikcja, hiper­fik­cja, hiper­tekst
 33. Arcydzieło a best­sel­ler
 34. Design i style życia
 35. Sztuka cytatu
 36. Muzyka a nowe media
 37. Seminarium magi­ster­skie III PN

Widowiska kulturowe

 1. Teorie este­tyki
 2. Film i nowe media w kul­tu­rze
 3. Kultura i spo­łe­czeń­stwo
 4. Kultura masowa i popu­larna
 5. Socjobiologia roz­rywki
 6. Wprowadzenie do badań pro­ce­sów komu­ni­ka­cyj­nych
 7. Wybrane zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej
 8. Dramatyzacje życia publicz­nego
 9. Praktyki mul­ti­me­dialne
 10. Metodologia badań nad mediami
 11. Społeczeństwo infor­ma­cyjne
 12. Komunikacja wie­dzy
 13. Media w kul­tu­rze uczest­nic­twa
 14. Interpretacja prze­ka­zów audio­wi­zu­al­nych
 15. Seminarium magi­ster­skie I WK
 16. Formy współ­cze­snej publi­cy­styki
 17. Medialne wize­runki teatru
 18. Inscenizacje prze­strzeni
 19. Podróżopisarstwo
 20. Komunikacja teatralna
 21. Formy wido­wisk kul­tu­ro­wych
 22. Gatunki wido­wisk muzycz­nych
 23. Analiza współ­cze­snych tek­stów dla teatru
 24. Instytucjonalne i poza­in­sty­tu­cjo­nalne formy teatru
 25. Seminarium magi­ster­skie II WK
 26. Współczesny per­for­mans arty­styczny
 27. Warsztaty kry­tyki teatral­nej
 28. Praktyki eks­po­zy­cyjne
 29. Gatunki estra­dowe
 30. Estetyka a nowe media
 31. Obrazy lokal­no­ści
 32. Performans w poli­tyce
 33. Arcydzieło a best­sel­ler
 34. Teatr euro­pej­ski po 1945
 35. Sztuka cytatu
 36. Edukacja teatralna
 37. Seminarium magi­ster­skie III WK
 38. Pragmatyka dia­logu
 39. Psychodrama