Kie­runki stu­diów

Kul­tu­ro­znaw­stwo – licen­cjatKul­tu­ro­znaw­stwo – magi­ster­skieKul­tury mediów – licen­cjatKul­tury mediów – magi­ster­skie

Kul­tu­ro­znaw­stwo, stu­dia I stop­nia

Spe­cjal­ność

Prze­strze­nie kul­tury.

Uzy­ski­wany tytuł

Licen­cjat kul­tu­ro­znaw­stwa.

Forma

Stu­dia sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje

Opisy per­spek­tyw zawo­do­wych, cha­rak­te­ry­styki kie­runku oraz spe­cjal­no­ści oraz dodat­kowe infor­ma­cje znaj­dują się w zakład­kach poni­żej.

Dodat­kowe infor­ma­cje oraz mate­riały na temat kie­runku można zna­leźć na stro­nie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stro­nie Insty­tutu w Face­bo­oku.

Per­spek­tywy zawo­dowe

Absol­wenci kie­runku kul­tu­ro­znaw­stwo posia­dają wyspe­cja­li­zo­wane umie­jęt­no­ści pre­dys­po­nu­jące do pracy w: wydaw­nic­twach, dzia­łach pro­mo­cji książki, redak­cjach pism, radiu i tele­wi­zji, teatrach, muze­ach, kinach, mediach elek­tro­nicz­nych, ośrod­kach kul­tury, gale­riach, klu­bach, rzą­do­wych, samo­rzą­do­wych i poza­rzą­do­wych insty­tu­cjach upo­wszech­nia­ją­cych i pro­mu­ją­cych kul­turę, agen­cjach pro­mo­cyj­nych i rekla­mo­wych, agen­cjach public rela­tions. Mogą peł­nić funk­cje dorad­cze i eks­perc­kie w zakre­sie dia­gno­zo­wa­nia źró­deł pro­ble­mów kul­tu­ro­wych, są także przy­go­to­wani do nad­zo­ro­wa­nia pro­jek­tów z zakresu orga­ni­zo­wa­nia wyda­rzeń kul­tu­ral­nych i imprez maso­wych, ochrony dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego i do samo­dziel­nej dzia­łal­no­ści w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Opis kie­runku

Kul­tu­ro­znaw­stwo to inter­dy­scy­pli­narny kie­ru­nek łączący różne prze­strze­nie kul­tury: teo­rię i histo­rię kul­tury, wie­dzę o teatrze, lite­ra­tu­rze, fil­mie, mediach oraz komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej i este­tyce mia­sta. Pierw­sze dwa lata stu­diów dają wie­dzę ogól­no­kul­tu­rową i ogól­no­hu­ma­ni­styczną, z uwzględ­nie­niem zagad­nień szcze­gó­ło­wych, zajęć teo­re­tycz­nych i labo­ra­to­ryj­nych z róż­nych obsza­rów kul­tu­ro­znaw­stwa. Stu­dent uczest­ni­czy w zaję­ciach zin­te­gro­wa­nych w bloki tema­tyczne: 1) teo­ria kul­tury (antro­po­lo­gia, teo­rie wido­wisk i teatru, filmu i mediów audio­wi­zu­al­nych, języka i komu­ni­ka­cji, lite­ra­tury i este­tyki); 2) histo­ria kul­tury (histo­ria kul­tury sta­ro­żyt­nej i kul­tury euro­pej­skiej od śre­dnio­wie­cza do współ­cze­sno­ści, histo­ria sztuki, histo­ria filo­zo­fii, teatru, filmu i kine­ma­to­gra­fii, mediów); 3) kul­tura pol­ska (histo­ria Pol­ski i histo­ria oby­czaju pol­skiego, histo­ria i współ­cze­sność teatru pol­skiego, wie­dza o lite­ra­tu­rze pol­skiej od wieku XIX do współ­cze­sno­ści, folk­lor pol­ski, este­tyka i sztuka pol­ska, histo­ria filmu pol­skiego i film współ­cze­sny, kul­tura języka pol­skiego); 4) kry­tyka arty­styczna (przy­go­to­wuje do pracy w roli publi­cy­sty, kry­tyka, komen­ta­tora zja­wisk z zakresu róż­nych dzie­dzin kul­tury arty­stycz­nej); 5) współ­cze­sne zacho­wa­nia komu­ni­ka­cyjne (komu­ni­ka­cja audio­wi­zu­alna i lite­racka, wer­balna i nie­wer­balna, masowa i sie­ciowa, mię­dzy­kul­tu­rowa i wize­run­kowa).

Opis spe­cjal­no­ści

Wie­dza ogól­no­kul­tu­rowa jest następ­nie pogłę­biana w ramach spro­fi­lo­wa­nych zajęć spe­cja­li­za­cyj­nych, skon­cen­tro­wa­nych na róż­nych dzie­dzi­nach kul­tury, mediach i per­spek­ty­wach badaw­czych. W ramach wspól­nej spe­cjal­no­ści Prze­strze­nie kul­tury na trze­cim roku stu­dent wybiera spe­cja­li­za­cję wraz z semi­na­rium licen­cjac­kim, w ramach któ­rego przy pomocy pro­mo­tora pro­wa­dzi indy­wi­du­alny pro­jekt licen­cjacki, koń­czący się napi­sa­niem przez stu­denta pracy dyplo­mo­wej, która jest pod­stawą do przy­stą­pie­nia do obrony i otrzy­ma­nia tytułu licen­cjata kul­tu­ro­znaw­stwa. Absol­went jest spe­cja­li­stą, wypo­sa­żo­nym w narzę­dzia do opisu i ana­lizy zja­wisk z zakresu filmu, teatru, mediów audio­wi­zu­al­nych, języka, reklamy, lite­ra­tury, este­tyki, prze­strzeni miej­skiej, komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej i antro­po­lo­gii kul­tury. Ofe­ru­jemy prak­tyki tere­nowe, w trak­cie któ­rych stu­denci samo­dziel­nie pro­wa­dzą bada­nia nad sta­nem kul­tury tra­dy­cyj­nej i współ­cze­snej.

Spe­cjal­ność Prze­strze­nie kul­tury ma cha­rak­ter ogól­no­kul­tu­ro­znaw­czy, inte­gru­jący wie­dzę doty­czącą róż­nych obsza­rów kul­tury. Stu­dent zdo­bywa pod­stawy histo­rycz­nej i teo­re­tycz­nej wie­dzy o kul­tu­rze, jest przy­go­to­wany do racjo­nal­nej pie­lę­gna­cji war­to­ści kul­tury naro­do­wej i regio­nal­nej oraz do popu­la­ry­zo­wa­nia dorobku kul­tury euro­pej­skiej i świa­to­wej. Orien­tuje się w róż­nych prze­strze­niach kul­tury. Posiada wie­dzę z zakresu róż­nych dzie­dzin teatru i wido­wisk ujmo­wa­nych jako sztuka, insty­tu­cja oraz rodzaj spo­łecz­nych prak­tyk per­for­ma­tyw­nych. Jest zorien­to­wany w klu­czo­wych pro­ble­mach lite­ra­tury pol­skiej XIXXX wieku, a także lite­ra­tury współ­cze­snej, posiada wysoką kom­pe­ten­cję w dzie­dzi­nie opisu i war­to­ścio­wa­nia zja­wisk lite­rac­kich. Rozu­mie zasady kształ­to­wa­nia prze­strzeni w zakre­sie urba­ni­styki, archi­tek­tury, este­tyki wnętrz i kra­jo­brazu, potrafi je zdia­gno­zo­wać i opi­sać. Zna zasady funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji wysta­wien­ni­czych: gale­rii i muzeów oraz posiada umie­jęt­ność reali­zo­wa­nia zadań zwią­za­nych z eks­po­zy­cją dzieł sztuki. Spe­cjal­ność przy­go­to­wuje rów­nież do rozu­mie­nia i upo­wszech­nia­nia kul­tury audio­wi­zu­al­nej, zarówno w jej for­mach tra­dy­cyj­nych (kino, tele­wi­zja), jak i cyfro­wych (DVD, Sieć) oraz pro­wa­dze­nia dzia­łań edu­ka­cyj­nych w tym zakre­sie. Stu­dent zostaje ponadto wypo­sa­żony w wie­dzę o kom­pe­ten­cjach komu­ni­ka­cyj­nych jed­nostki, zbio­ro­wo­ści i insty­tu­cji. Zna tra­dy­cyjne i współ­cze­sne stra­te­gie komu­ni­ka­cyjne, roz­po­znaje i ana­li­zuje róż­no­rodne sche­maty poro­zu­mie­wa­nia się, uwzględ­nia­jąc rodzaje two­rzywa języ­ko­wego w kon­tek­ście prze­mian kul­tury.

Zdo­byta wie­dza daje absol­wen­towi pod­stawy do pod­ję­cia pracy w zakre­sie pro­mo­wa­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego w sfe­rze insty­tu­cjo­nal­nej i poza­in­sty­tu­cjo­nal­nej. Jest on rów­nież przy­go­to­wany do świa­do­mego uczest­nic­twa we współ­cze­snym życiu teatral­nym w roli jego komen­ta­tora oraz w roli twórcy pro­jek­tów pro­du­cenc­kich i ofert kul­tu­ral­nych. Dzięki swym kom­pe­ten­cjom jest spe­cja­li­stą w zakre­sie orga­ni­zo­wa­nia róż­nego typu wido­wisk, spek­ta­kli i prze­glą­dów oraz edu­ka­cji teatral­nej. Potrafi pro­fe­sjo­nal­nie obja­śniać mecha­ni­zmy życia lite­rac­kiego, jest przy­go­to­wany do pracy w redak­cjach, wydaw­nic­twach i do ani­ma­cji róż­nych form życia lite­rac­kiego. Zdo­bywa kom­pe­ten­cje do pracy w mediach, w fir­mach pro­du­cenc­kich, insty­tu­cjach kul­tury, posiada umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia oraz reali­za­cji róż­no­ra­kich pro­jek­tów upo­wszech­nia­ją­cych film i nowe media, a także pro­mo­wa­nia sztuki kina i mediów elek­tro­nicz­nych. Potrafi wyko­rzy­stać edu­ka­cyjne aspekty sztuki w pla­ców­kach upo­wszech­nia­nia kul­tury. Przy­go­to­wany jest szcze­gól­nie do mode­ro­wa­nia rela­cji insty­tu­cji z mediami, z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi komu­ni­ka­cji wize­run­ko­wej. Zdo­byta wie­dza i umie­jęt­no­ści pozwa­lają absol­wen­towi dosto­so­wać swoje zacho­wa­nia komu­ni­ka­cyjne do okre­ślo­nych kon­tek­stów i sytu­acji.

Nasi stu­denci mogą ocze­ki­wać pro­gramu stu­diów uwzględ­nia­ją­cego naj­bar­dziej war­to­ściowe osią­gnię­cia naukowe, atrak­cyj­nych zajęć dydak­tycz­nych pro­wa­dzo­nych przez wyspe­cja­li­zo­waną kadrę naukową oraz atmos­fery sprzy­ja­ją­cej zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nemu roz­wo­jowi.

Infor­ma­cje dodat­kowe

Pod­czas stu­diów stu­dent odbywa i zali­cza trzy­ty­go­dniowe prak­tyki zawo­dowe w samo­dziel­nie wybra­nej, odpo­wia­da­ją­cej jego zain­te­re­so­wa­niom insty­tu­cji kul­tury, mediach tra­dy­cyj­nych lub elek­tro­nicz­nych, orga­ni­za­cji rzą­do­wej, samo­rzą­do­wej, badaw­czej, edu­ka­cyj­nej lub zaj­mu­ją­cej się sze­roko pojętą ani­ma­cją kul­tu­rową i orga­ni­za­cją imprez maso­wych.

Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych umoż­li­wia stu­den­tom posze­rza­nie zain­te­re­so­wań w ramach pręż­nie dzia­ła­ją­cych kół nauko­wych. Oprócz stan­dar­do­wych form dzia­ła­nia, takich jak: orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań, udział w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych, publi­ko­wa­nie wła­snych prac, stu­denci mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych bada­niach tere­no­wych. Udział w kołach daje moż­li­wość spo­tkań z inte­re­su­ją­cymi ludźmi kul­tury, uczest­nic­twa w cie­ka­wych wyjaz­dach nauko­wych oraz zdo­by­cia doświad­cze­nia w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Kul­tu­ro­znaw­stwo, stu­dia II stop­nia

Spe­cjal­no­ści

 • Este­tyka mia­sta.
 • Fil­mo­znaw­stwo i wie­dza o mediach.
 • Komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa.
 • Kul­tura lite­racka.
 • Teatro­lo­gia.
 • Teo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury.

Uzy­ski­wany tytuł

Magi­ster kul­tu­ro­znaw­stwa.

Forma

Stu­dia sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje

Opisy per­spek­tyw zawo­do­wych, cha­rak­te­ry­styki kie­runku oraz spe­cjal­no­ści oraz dodat­kowe infor­ma­cje znaj­dują się w zakład­kach poni­żej.

Dodat­kowe infor­ma­cje oraz mate­riały na temat kie­runku można zna­leźć na stro­nie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stro­nie Insty­tutu w Face­bo­oku.

Per­spek­tywy zawo­dowe

Absol­wenci kie­runku kul­tu­ro­znaw­stwo posia­dają wyspe­cja­li­zo­wane umie­jęt­no­ści pre­dys­po­nu­jące do pracy w: wydaw­nic­twach, dzia­łach pro­mo­cji książki, redak­cjach pism, radiu i tele­wi­zji, teatrach, muze­ach, kinach, mediach elek­tro­nicz­nych, ośrod­kach kul­tury, gale­riach, klu­bach, rzą­do­wych, samo­rzą­do­wych i poza­rzą­do­wych insty­tu­cjach upo­wszech­nia­ją­cych i pro­mu­ją­cych kul­turę, agen­cjach pro­mo­cyj­nych i rekla­mo­wych, agen­cjach public rela­tions. Mogą peł­nić funk­cje dorad­cze i eks­perc­kie w zakre­sie dia­gno­zo­wa­nia źró­deł pro­ble­mów kul­tu­ro­wych, są także przy­go­to­wani do nad­zo­ro­wa­nia pro­jek­tów z zakresu ochrony dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego i do samo­dziel­nej dzia­łal­no­ści w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Opis kie­runku

Kul­tu­ro­znaw­stwo to inter­dy­scy­pli­narny kie­ru­nek łączący teo­rię i histo­rię kul­tury z wie­dzą o teatrze, lite­ra­tu­rze, fil­mie, mediach oraz komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej i este­tyce mia­sta. Pierw­szy semestr daje wie­dzę ogól­no­kul­tu­rową i ogól­no­hu­ma­ni­styczną, która pogłę­biana jest następ­nie w ramach spro­fi­lo­wa­nych spe­cjal­no­ści, skon­cen­tro­wa­nych na róż­nych dzie­dzi­nach kul­tury, mediów i aspek­tach badaw­czych. Stu­dent koń­czący stu­dia II stop­nia posiada świa­do­mość zło­żo­nej natury tek­stów kul­tu­ro­wych. Zdo­bywa umie­jęt­ność kry­tycz­nego myśle­nia i inter­pre­to­wa­nia ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści kul­tu­ro­wej. Jest wypo­sa­żony w narzę­dzia do opisu i ana­lizy zja­wisk z zakresu teatru, filmu, mediów audio­wi­zu­al­nych, języka, lite­ra­tury i este­tyki oraz przy­go­to­wany do poru­sza­nia się w świe­cie współ­cze­snych zacho­wań komu­ni­ka­cyj­nych, do ich iden­ty­fi­ka­cji i stra­te­gicz­nego wyko­rzy­sty­wa­nia. Ofe­ru­jemy prak­tyki tere­nowe, w trak­cie któ­rych stu­denci samo­dziel­nie pro­wa­dzą bada­nia nad sta­nem kul­tury tra­dy­cyj­nej i współ­cze­snej. W ramach semi­na­rium magi­ster­skiego wybra­nej spe­cjal­no­ści stu­dent przy­go­to­wuje pracę dyplo­mową, a po jej obro­nie uzy­skuje tytuł magi­stra kul­tu­ro­znaw­stwa.

Opis spe­cjal­no­ści

W ramach stu­diów II stop­nia ofe­ru­jemy 6 spe­cjal­no­ści:

Este­tyka mia­sta
Fil­mo­znaw­stwo i wie­dza o mediach
Komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa
Kul­tura lite­racka
Teatro­lo­gia
Teo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury

Infor­ma­cje dodat­kowe

Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych umoż­li­wia stu­den­tom posze­rza­nie zain­te­re­so­wań w ramach pręż­nie dzia­ła­ją­cych kół nauko­wych. Oprócz stan­dar­do­wych form dzia­ła­nia, takich jak: orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań, udział w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych, publi­ko­wa­nie wła­snych prac, stu­denci mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych bada­niach tere­no­wych. Udział w kołach daje moż­li­wość spo­tkań z inte­re­su­ją­cymi ludźmi kul­tury, uczest­nic­twa w cie­ka­wych wyjaz­dach nauko­wych oraz zdo­by­cia doświad­cze­nia w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Kie­ru­nek kul­tury mediów, stu­dia I stop­nia

Spe­cjal­ność

Nowe media.

Uzy­ski­wany tytuł

Eks­pert nowych mediów.

Forma

Stu­dia sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje

Opisy per­spek­tyw zawo­do­wych, cha­rak­te­ry­styki kie­runku oraz spe­cjal­no­ści oraz dodat­kowe infor­ma­cje znaj­dują się w zakład­kach poni­żej.

Dodat­kowe infor­ma­cje oraz mate­riały na temat kie­runku można zna­leźć w zakładce STUDIA w menu strony INKSI, na stro­nie Insty­tutu w Face­bo­oku oraz na stro­nie kie­runku w Face­bo­oku.

Per­spek­tywy zawo­dowe

Absol­wenci kie­runku Kul­tury mediów posia­dają wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje, które umoż­li­wiają pracę w mediach oraz w prze­my­śle kre­atyw­nym, a także w tych insty­tu­cjach kul­tury czy admi­ni­stra­cji, które wyma­gają świa­do­mo­ści funk­cjo­no­wa­nia mediów i nowych tech­no­lo­gii oraz wie­dzy ogól­no­kul­tu­ro­wej. Pra­co­daw­cami absol­wen­tów mogą być agen­cje inte­rak­tywne i rekla­mowe, media elek­tro­niczne, agen­cje arty­styczne, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, działy współ­pracy z mediami, agen­cje PR i mar­ke­tingu, insty­tu­cje kul­tury, firmy i insty­tu­cje zaj­mu­jące się orga­ni­za­cją imprez maso­wych, działy social media w fir­mach oraz działy kul­tury admi­ni­stra­cji publicz­nej. Absol­wenci mogą także pod­jąć wła­sną aktyw­ność w zakre­sie doradz­twa medial­nego i ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Opis kie­runku

Kul­tury mediów to inter­dy­scy­pli­narny kie­ru­nek kon­cen­tru­jący się na stu­diach nad mul­ti­me­dial­no­ścią, współ­cze­snymi pro­ce­sami komu­ni­ka­cyj­nymi i nowymi kom­pe­ten­cjami zwią­za­nymi z mediami cyfro­wymi i tzw. kul­turą uczest­nic­twa. Kie­ru­nek łączy ele­menty histo­rii spo­łecz­nej, poli­tycz­nej i kul­tu­ro­wej, teo­rię kul­tury, mediów i komu­ni­ka­cji oraz sztuk wizu­al­nych i prak­tykę kul­tu­rową z zakresu nowych mediów i komu­ni­ko­wa­nia się za ich pośred­nic­twem oraz wie­dzę o ści­słych związ­kach tej pro­ble­ma­tyki z tech­no­lo­gią, tra­dy­cyj­nymi sztu­kami i for­mami komu­ni­ko­wa­nia, antro­po­lo­gią kul­tury, este­tyką, sztuką słowa i wido­wi­skami maso­wymi. Pro­gram stu­diów pre­zen­tuje pro­ble­ma­tykę doty­czącą róż­nych gene­ra­cji mediów i zwią­za­nych z nimi odmien­nych kul­tur. Stu­dia pozwa­lają zro­zu­mieć prze­miany kul­tury pod wpły­wem nowych tech­no­lo­gii, uka­zują trendy w roz­woju gatun­ków medial­nych i komu­ni­ka­cji medial­nej, dają pod­stawy warsz­tatu do pracy w mediach i prze­my­śle kre­atyw­nym.

Opis spe­cjal­no­ści

Na stu­diach I stop­nia w ramach spe­cjal­no­ści Nowe media stu­dent uczest­ni­czy w zaję­ciach inte­gru­ją­cych wie­dzę w kilku blo­kach pro­gra­mo­wych: 1) histo­ria (histo­ria spo­łeczna i poli­tyczna, histo­ria nauk huma­ni­stycz­nych i histo­ria róż­nych sztuk) – zaję­cia dają wie­dzę pro­pe­deu­tyczną dla stu­diów nad mul­ti­me­dial­no­ścią i współ­cze­snymi pro­ce­sami komu­ni­ka­cyj­nymi; 2) teo­ria (teo­ria kul­tury, sze­roko poję­tych mediów i zja­wisk komu­ni­ka­cyj­nych, teo­ria róż­nych sztuk); 3) mul­ti­me­dial­ność (wie­dza o for­mach, rodza­jach i typo­lo­giach mediów elek­tro­nicz­nych, ich spo­łecz­nych i pro­fe­sjo­nal­nych kon­tek­stach wyko­rzy­sta­nia oraz powią­za­niach z innymi dzie­dzi­nami nauki, tech­niki, ten­den­cjami kul­tu­ro­wymi i pro­ce­sami poza­kul­tu­ro­wymi); 4) nowe kom­pe­ten­cje komu­ni­ka­cyjne (wie­dza o zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków nowych mediów w róż­nych sytu­acjach komu­ni­ka­cyj­nych i kon­tek­stach kul­tu­ro­wych oraz o prak­ty­kach z zakresu tzw. kul­tury uczest­nic­twa); 5) trans­for­ma­cje tech­no­lo­gicz­nej codzien­no­ści (wie­dza i prak­tyczne umie­jęt­no­ści z zakresu sieci zja­wisk kul­tu­ro­wych: tech­no­lo­gia – komu­ni­ka­cja – kon­sump­cja, cyber­kul­tura – prak­tyka twór­cza – życie spo­łeczne i gra – rytu­ali­za­cja – nowa języ­ko­wość).

W ramach wybra­nych semi­na­riów, któ­rym towa­rzy­szą zaję­cia spe­cja­li­za­cyjne i warsz­ta­towe, stu­denci przy­go­to­wują prace licen­cjac­kie, a po zda­niu egza­mi­nów dyplo­mo­wych uzy­skują tytuł eks­perta nowych mediów. Pro­gram stu­diów uwzględ­nia dostęp do nowych mediów i tech­no­lo­gii komu­ni­ka­cyj­nych, do naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i aktu­al­nych badań nauko­wych i prac popu­lar­no­nau­ko­wych poświę­co­nych tej tema­tyce oraz do warsz­ta­tów nowo­me­dial­nych. Atrak­cyjne zaję­cia pro­wa­dzone są przez wyso­ko­wy­spe­cja­li­zo­wa­nych pra­cow­ni­ków nauki, twór­ców sztuki i zawo­do­wych użyt­kow­ni­ków mul­ti­me­diów, w atmos­fe­rze, która sprzyja zarówno indy­wi­du­ali­za­cji pro­cesu dydak­tycz­nego, jak i kształ­to­wa­niu postaw spo­łecz­nych oraz moty­wa­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych.

Infor­ma­cje dodat­kowe

Pod­czas trwa­nia stu­diów stu­dent odbywa i zali­cza trzy­ty­go­dniowe prak­tyki zawo­dowe w samo­dziel­nie wybra­nej, odpo­wia­da­ją­cej jego zain­te­re­so­wa­niom insty­tu­cji medial­nej (media tra­dy­cyjne lub elek­tro­niczne), insty­tu­cji kul­tury, czy agen­cji arty­stycz­nej, pro­du­cenc­kiej lub fir­mie zaj­mu­ją­cej się sze­roko pojętą pro­duk­cją kul­tu­rową i edu­ka­cją medialną, ani­ma­cją kul­tu­rową i orga­ni­za­cją imprez maso­wych.

Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych umoż­li­wia stu­den­tom posze­rza­nie zain­te­re­so­wań w ramach pręż­nie dzia­ła­ją­cych kół nauko­wych. Oprócz stan­dar­do­wych form dzia­ła­nia, takich jak: orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań, udział w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych, publi­ko­wa­nie wła­snych prac, stu­denci mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych stu­denc­kich pro­gra­mach badaw­czych i arty­stycz­nych. Udział w kołach daje moż­li­wość spo­tkań z inte­re­su­ją­cymi ludźmi kul­tury, uczest­nic­twa w cie­ka­wych wyjaz­dach nauko­wych oraz zdo­by­cia doświad­cze­nia w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej i medial­nej.

Kie­ru­nek kul­tury mediów, stu­dia II stop­nia

Spe­cjal­no­ści

 • Komu­ni­ka­cja medialna
 • Kul­tury wizu­alne
 • Este­tyka wizu­al­no­ści
 • Publi­cy­styka nowo­me­dialna
 • Wido­wi­ska kul­tu­rowe

Uzy­ski­wany tytuł

Magi­ster nowych mediów.

Forma

Stu­dia sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje

Opisy per­spek­tyw zawo­do­wych, cha­rak­te­ry­styki kie­runku oraz spe­cjal­no­ści oraz dodat­kowe infor­ma­cje znaj­dują się w zakład­kach poni­żej.

Dodat­kowe infor­ma­cje oraz mate­riały na temat kie­runku można zna­leźć w zakładce STUDIA w menu strony INKSI, na stro­nie Insty­tutu w Face­bo­oku oraz na stro­nie kie­runku w Face­bo­oku.

Per­spek­tywy zawo­dowe

Absol­wenci kie­runku Kul­tury mediów posia­dają wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje, które umoż­li­wiają pracę w mediach oraz w prze­my­śle kre­atyw­nym, a także w tych insty­tu­cjach kul­tury czy admi­ni­stra­cji, które wyma­gają świa­do­mo­ści funk­cjo­no­wa­nia mediów i nowych tech­no­lo­gii oraz wie­dzy ogól­no­kul­tu­ro­wej. Pra­co­daw­cami absol­wen­tów mogą być agen­cje inte­rak­tywne i rekla­mowe, media elek­tro­niczne, agen­cje arty­styczne, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, działy współ­pracy z mediami, agen­cje PR i mar­ke­tingu, insty­tu­cje kul­tury, firmy i insty­tu­cje zaj­mu­jące się orga­ni­za­cją imprez maso­wych, działy social media w fir­mach oraz działy kul­tury admi­ni­stra­cji publicz­nej. Absol­wenci mogą także pod­jąć wła­sną aktyw­ność w zakre­sie doradz­twa medial­nego i ani­ma­cji kul­tu­ro­wej.

Opis kie­runku

Kul­tury mediów to inter­dy­scy­pli­narny kie­ru­nek kon­cen­tru­jący się na stu­diach nad mul­ti­me­dial­no­ścią, współ­cze­snymi pro­ce­sami komu­ni­ka­cyj­nymi i nowymi kom­pe­ten­cjami zwią­za­nymi z mediami cyfro­wymi i tzw. kul­turą uczest­nic­twa. Kie­ru­nek łączy ele­menty histo­rii spo­łecz­nej, poli­tycz­nej i kul­tu­ro­wej, teo­rię kul­tury, mediów i komu­ni­ka­cji oraz sztuk wizu­al­nych i prak­tykę kul­tu­rową z zakresu nowych mediów i komu­ni­ko­wa­nia się za ich pośred­nic­twem oraz wie­dzę o ści­słych związ­kach tej pro­ble­ma­tyki z tech­no­lo­gią, tra­dy­cyj­nymi sztu­kami i for­mami komu­ni­ko­wa­nia, antro­po­lo­gią kul­tury, este­tyką, sztuką słowa i wido­wi­skami maso­wymi. Pro­gram stu­diów pre­zen­tuje pro­ble­ma­tykę doty­czącą róż­nych gene­ra­cji mediów i zwią­za­nych z nimi odmien­nych kul­tur, czemu odpo­wiada sze­roka oferta spe­cjal­no­ści. Stu­dia pozwa­lają zro­zu­mieć prze­miany kul­tury pod wpły­wem nowych tech­no­lo­gii, uka­zują trendy w roz­woju gatun­ków medial­nych i komu­ni­ka­cji medial­nej, dają pod­stawy warsz­tatu do pracy w mediach i prze­my­śle kre­atyw­nym.

Opis spe­cjal­no­ści

W ramach stu­diów II stop­nia ofe­ru­jemy 5 spe­cjal­no­ści:

Komu­ni­ka­cja medialna
Kul­tury wizu­alne
Este­tyka wizu­al­no­ści
Publi­cy­styka nowo­me­dialna
Wido­wi­ska kul­tu­rowe

Infor­ma­cje dodat­kowe

Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych umoż­li­wia stu­den­tom posze­rza­nie zain­te­re­so­wań w ramach pręż­nie dzia­ła­ją­cych kół nauko­wych. Oprócz stan­dar­do­wych form dzia­ła­nia, takich jak orga­ni­za­cja warsz­ta­tów i zebrań, udział w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych czy publi­ko­wa­nie wła­snych prac, stu­denci mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych bada­niach tere­no­wych. Udział w kołach daje moż­li­wość spo­tkań z inte­re­su­ją­cymi ludźmi kul­tury, uczest­nic­twa w cie­ka­wych wyjaz­dach nauko­wych oraz zdo­by­cia doświad­cze­nia w zakre­sie ani­ma­cji kul­tu­ro­wej i medial­nej.