Zakład Teatru i Dra­matu

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1, pokój 210 – 211
tele­fon +48 32 200 92 10, +48 32 200 92 19

Kie­row­nik

prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

dr hab. Dorota Fox, dr hab. Gra­żyna Golik-Sza­ra­war­ska, dr hab. Beata Popczyk-Szczę­sna

Dok­to­rzy

dr Ewa Dąbek-Derda, dr Aneta Gło­wacka, dr Jacek Miko­łaj­czyk, dr Alina Sor­dyl, dr Mag­da­lena Fig­zał

Tema­tyka badaw­cza

  • Wie­dza o teatrze i dra­ma­cie – histo­ria i współ­cze­sność.
  • Teatr i dra­mat róż­nych kul­tur.
  • Stra­te­gie autor­skie w pol­skim dra­ma­cie współ­cze­snym.
  • Recep­cja antyku w teatrze i dra­ma­cie nowo­żyt­nym.
  • Kon­wen­cje insce­ni­za­cyjne w teatrze współ­cze­snym.