Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1, pokój 202
tele­fon +48 32 200 92 02

Kie­row­nik

dr hab. Leszek Zwie­rzyń­ski

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

dr hab. Beata Gon­tarz, dr hab. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak

Dok­to­rzy

dr Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska, dr Tomasz Grusz­czyk, dr Monika Wisz­niow­ska

Magi­strzy

mgr Paweł Paszek

Tema­tyka badaw­cza

  • Kul­tura lite­racka – tra­dy­cja i współ­cze­sność.
  • Prze­miany modelu lite­ra­tury pol­skiej i jej insty­tu­cji w XXXXI wieku.
  • Kry­tyka lite­racka, lite­ra­tura popu­larna.