Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1
pokój 501: tele­fon +48 32 200 94 31
pokój 207A: tele­fon +48 32 200 92 37

Kie­row­nik

prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk, prof. dr hab. Bog­dan Zeler

Dok­to­rzy

dr Ilona Copik, dr Julia Legom­ska, dr Anna Maj

Tema­tyka badaw­cza

  • Komu­ni­ka­cja spo­łeczna i jej kul­tu­rowe uwa­run­ko­wa­nia.
  • Prze­miany współ­cze­snej komu­ni­ka­cji języ­ko­wej,
    lite­rac­kiej i medial­nej.