Zakład Komunikacji Kulturowej

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1
pokój 501: tele­fon +48 32 200 94 31
pokój 207A: tele­fon +48 32 200 92 37

Kierownik

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, prof. dr hab. Bogdan Zeler

Doktorzy

dr Ilona Copik, dr Julia Legomska, dr Anna Maj

Tematyka badawcza

  • Komunikacja spo­łeczna i jej kul­tu­rowe uwa­run­ko­wa­nia.
  • Przemiany współ­cze­snej komu­ni­ka­cji języ­ko­wej,
    lite­rac­kiej i medial­nej.