Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1, pokój 214
tele­fon +48 32 200 92 14

Kie­row­nik

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawoj­ski, dr hab. Karina Banasz­kie­wicz-Sadow­ska, dr hab. Bar­bara Kita

Dok­to­rzy

dr Piotr Aptacy, dr Justyna Budzik, dr Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek, dr Jakub Zaj­del, dr Nata­lia Gru­en­pe­ter

Tema­tyka badaw­cza

  • Wie­dza o kinie i nowych mediach – tra­dy­cja i współ­cze­sność.
  • Kom­pa­ra­ty­styka i inte­gra­cja w fil­mo­znaw­stwie współ­cze­snym.
  • Kate­go­rie poznaw­cze audio­wi­zu­al­no­ści.
  • Prag­ma­tyka tek­stów audio­wi­zu­al­nych.
  • Kine­ma­to­gra­fie świata – kon­tek­sty insty­tu­cjo­nalne i arty­styczne.