Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 214
tele­fon +48 32 200 92 14

Kierownik

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski, dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska, dr hab. Barbara Kita

Doktorzy

dr Piotr Aptacy, dr Justyna Budzik, dr Magdalena Kempna-Pieniążek, dr Jakub Zajdel, dr Natalia Gruenpeter

Tematyka badawcza

  • Wiedza o kinie i nowych mediach – tra­dy­cja i współ­cze­sność.
  • Komparatystyka i inte­gra­cja w fil­mo­znaw­stwie współ­cze­snym.
  • Kategorie poznaw­cze audio­wi­zu­al­no­ści.
  • Pragmatyka tek­stów audio­wi­zu­al­nych.
  • Kinematografie świata – kon­tek­sty insty­tu­cjo­nalne i arty­styczne.