Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 105A
tele­fon +48 32 200 92 02

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Aleksandra Kunce

Doktorzy

dr Joanna Aleksandrowicz, dr Alicja Głutkowska-Polniak, dr Małgorzata Kądziela

Tematyka badawcza

 • Estetyczne kon­tek­sty współ­cze­sno­ści.
 • Estetyka wobec nowych mediów.
 • Kategoria prze­strzen­no­ści w sztuce.
 • Teorie obrazu.
 • Estetyka eks­po­zy­cji – mia­sto, muzeum, Internet.
 • Przestrzeń publiczna – prak­tyki spo­łeczne.
 • Filozofia lokal­no­ści – miej­sca i wspól­noty.
 • Antropologia punk­tów.
 • Miasto — prze­strzeń doświad­cze­nia.
 • Sensorium kul­tury.
 • Nowe nar­ra­cje dla Górnego Śląska.
 • Dizajn kul­tu­rowy — este­tyka i antro­po­lo­gia.
 • Korespondencje sztuk wizu­al­nych, filo­zo­fii i antro­po­lo­gii.