Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1, pokój 105A
tele­fon +48 32 200 92 02

Kie­row­nik

dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

dr hab. Alek­san­dra Kunce

Dok­to­rzy

dr Joanna Alek­san­dro­wicz, dr Ali­cja Głut­kow­ska-Polniak, dr Mał­go­rzata Kądziela

Tema­tyka badaw­cza

 • Este­tyczne kon­tek­sty współ­cze­sno­ści.
 • Este­tyka wobec nowych mediów.
 • Kate­go­ria prze­strzen­no­ści w sztuce.
 • Teo­rie obrazu.
 • Este­tyka eks­po­zy­cji – mia­sto, muzeum, Inter­net.
 • Prze­strzeń publiczna – prak­tyki spo­łeczne.
 • Filo­zo­fia lokal­no­ści – miej­sca i wspól­noty.
 • Antro­po­lo­gia punk­tów.
 • Mia­sto — prze­strzeń doświad­cze­nia.
 • Sen­so­rium kul­tury.
 • Nowe nar­ra­cje dla Gór­nego Ślą­ska.
 • Dizajn kul­tu­rowy — este­tyka i antro­po­lo­gia.
 • Kore­spon­den­cje sztuk wizu­al­nych, filo­zo­fii i antro­po­lo­gii.