Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

Kato­wice, plac Sejmu Ślą­skiego 1, pokój 302
tele­fon +48 32 200 93 03

Kie­row­nik

prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

Pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy habi­li­to­wani

dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, dr hab. Zyg­munt Woź­niczka, dr hab. Alek­san­dra Ach­te­lik, dr hab. Anna Gomóła, dr hab. Marek Pacu­kie­wicz

Dok­to­rzy

dr Adam Pisa­rek, dr Mał­go­rzata Rygiel­ska, dr Anto­nina Szy­bow­ska

Magi­strzy

mgr Jakub Dzie­wit

Tema­tyka badaw­cza

  • Kul­tura pol­ska w kon­tek­ście innych kul­tur. Teo­ria, histo­ria, antro­po­lo­gia kul­tury.
  • Uni­wer­salne i kon­tek­stu­alne uwa­run­ko­wa­nia zja­wisk kul­tu­ro­wych – opis, ana­liza, inter­pre­ta­cja (tra­dy­cja, inwa­rianty, pro­ce­dury toż­sa­mo­ściowe).
  • Racjo­na­li­za­cje i mito­lo­gi­za­cje codzien­no­ści.