Zakład Teorii i Historii Kultury

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 302
tele­fon +48 32 200 93 03

Kierownik

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, dr hab. Zygmunt Woźniczka, dr hab. Aleksandra Achtelik, dr hab. Anna Gomóła, dr hab. Marek Pacukiewicz

Doktorzy

dr Adam Pisarek, dr Małgorzata Rygielska, dr Antonina Szybowska

Magistrzy

mgr Jakub Dziewit

Tematyka badawcza

  • Kultura pol­ska w kon­tek­ście innych kul­tur. Teoria, histo­ria, antro­po­lo­gia kul­tury.
  • Uniwersalne i kon­tek­stu­alne uwa­run­ko­wa­nia zja­wisk kul­tu­ro­wych – opis, ana­liza, inter­pre­ta­cja (tra­dy­cja, inwa­rianty, pro­ce­dury toż­sa­mo­ściowe).
  • Racjonalizacje i mito­lo­gi­za­cje codzien­no­ści.