Urszula Żydek-Bednarczuk

prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

Rok urodzenia 1952
e-mail: urszula.zydek-bednarczuk@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1976 – Nazwy narzędzi kowalskich i ślusarskich (filologia polska, UŚ)

Doktorat

1984 – Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim

Habilitacja

1994 – Struktura tekstu rozmowy potocznej

Profesura

2008 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Najważniejsze publikacje

 1. Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim. Wyd UŚ, Katowice 1987, ss. 188.
 2. Struktura tekstu rozmowy potocznej. Wyd. UŚ, Katowice 1994, ss. 172.
 3. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Wyd. Universitas, Kraków 2005, ss. 297.
 4. Nasza polszczyzna. Podręcznik do zasadniczych szkół zawodowych. Wyd. Od Nowa, Kraków 1995, ss. 274. Współautor J. Kowalikowa.
 5. Współczesna polszczyzna. Podręcznik języka polskiego dla szkół średnich, dla klas I-V. Wyd. Od Nowa, Kraków 1996, ss. 411. Współautor: J. Kowalikowa.
 6. Mów i pisz po polski. Podręcznik języka polskiego dla gimnazjalistów klas I-III. Wyd. Od Nowa, Kraków 2001. ss. 427. Współautor J. Kowalikowa.
 7. Barwy epok. Nauka o języku 1. WSiP Warszawa 2002, ss. 176. Współautor J. Kowalikowa.
 8. Barwy epok. Nauka o języku 2. WSiP, Warszawa 2003, ss. 196. Współautor J. Kowalikowa.
 9. Barwy epok. Nauka o języku 3. WSiP, Warszawa 2004, ss. 198. Współautor J. Kowalikowa.
 10. Strategie asekuracyjne i konwersacyjnej w tekście naukowym. W: Język w przestrzeni społecznej. Red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 247-260.
 11. Językowe przejawy agresji i empatii w mediach. W: W lustrze. Wizerunek mediów własny. Red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2002, s. 247-260.
 12. Między globalizacją a lokalizacją w perspektywie edukacji humanistycznej. W: Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria — Praktyka — Oddziaływanie. Red. M. Sokołowski. Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2003, s. 25-33.
 13. Der Begriff Spiel und seine lexikalischen Explikationen. W: Germanistika v stičnem Prostoru Evrope II. Zbornik prispevkov 1. Lingistika. Red. K. Teržan Kopecky, T. Petrič. Pedagoška fakulteta Maribor in Oddelek za germanistico, Univerzitetna knjižnica Maribor 2003, s. 167-177.
 14. Od rozmowy do talk show. Uwagi o telewizyjnych gatunkach mowy. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom II: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 424-438.
 15. Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a problem strategii i manipulacji. W: Manipulacja w języku. Red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 29-40.
 16. Kultura języka w Internecie. W: Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg 2004, s. 71-85.
 17. Język, tekst, hipertekst — analiza czatów w Rowerze Błażeja. W: Język @ multiedia. Red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005, s. 17-26.
 18. Der neue Dialog in einem neuen Medium. W: Erdacht gemacht und in die Welt gestellt: Technik-Konzeptionen zwischen Risiko und Utopie. Red. H.J. Petsche, M. Bartikova, A. Kiepas, Berlin 2006, s. 177-191.
 19. Der Text im Internet und seine Merkmale. W: Informationsgeselschaft und Kultur. Internet — Globale Kommunikation — Identität. Red. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk. Seria: Network Cultural Diversity and New Media. Vol. 5., Berlin 2006, s. 79-88.
 20. Gatunki interaktywne w sieci. W: Internet — społeczeństwo informacyjne — kultura. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk, Śląskie Wyd. Naukowe WSZiNS. Tychy 2006, s. 89-106.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Pragmatyka.
 • Lingwistyka tekstu.
 • Komunikacja.
 • Język w mediach.
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Trafo Wissenschaftsverlag Berlin Network. Cultural Diversity and New Media (Rada Naukowa).
 • „Język Polski i Kultura” – czasopismo wydawane przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja (Rada Naukowa).
 • Komisja Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (członek).
 • Zespół do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (członek).
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • 1999-2002 kierownik Podyplomowego Studium dla Nauczycieli.
 • 1999-2002 przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 • 1999-2002 senator Senatu UŚ.
 • 2000 do nadal członek Zespołu do Spraw Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich.
 • 2002-2005 przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia (II kadencja).
 • 2002-2005 senator Senatu UŚ (II kadencja).
 • 2003 do nadal członek Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • 2004 do nadal kierownik Pracowni Badań nad Językiem w Mediach.
 • 2004-2006 udział w pracach Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach we współpracy z Fraunhoferowskim Centrum Zastosowania Planowania Systemów Logistycznych i Inżynierii Informacyjnej w Cottbus.
 • 2004 do nadal praca w zespole redakcyjnym trafo Verlag Berlin, Network Cultur Diversity and New Media.
 • 2008-2012 profesor na Uniwersytecie im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Seminaria licencjackie i magisterskie.
 • Wstęp do teorii komunikacji.
 • Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Język w mediach.
 • Strategia, perswazja i argumentacja.
 • Wykłady monograficzne.