JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Urszula Żydek-Bednarczuk

Prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

Rok urodzenia: 1952

e-mail: urszula.zydek-bednarczuk@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • kultura i media,
 • komunikacja kulturowa,
 • glottodydaktyka,
 • pragmatyka,
 • lingwistyka tekstu.

Stopnie i tytuły naukowe

Profesura

2008 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tytuł rozprawy: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu (Kraków 2005)

Habilitacja

1995 – Struktura tekstu rozmowy potocznej, językoznawstwo polskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktorat

1984 – Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, językoznawstwo polskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magisterium

1976 – Nazwy narzędzi kowalskich i ślusarskich, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Najważniejsze publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Urszula Żydek-Bednarczuk: Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 128.
 2. Urszula Żydek-Bednarczuk: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Wydawnictwo  Universitas,  Kraków 2005, ss. 297.
 3. Urszula Żydek-Bednarczuk: Struktura tekstu rozmowy potocznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994,  ss.172.
 4. Urszula Żydek-Bednarczuk: Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 1987, ss. 188.
 5. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red.  Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, ss. 528.
 6. Informationsgeselschaft und Kultur. Internet – Globale Kommunikation – Identität. Reihe: Network Cultural Devirsity and New Media, Vol. 5, Hrsg. Andrzej Kiepas, Urszula Żydek-Bednarczuk, Trafo Verlag Berlin, Berlin 2006, ss. 160.
 7. Internet – społeczeństwo informacyjne – kultura. Red. Andrzej Kiepas, Marek S. Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy 2006, ss. 158. Wersja polska publikacji zmieniona.
 8. Język w  przestrzeni społecznej. Red. Stanisław Gajda,  Kazimierz Rymut, Urszula Żydek-Bednarczuk,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole  2002, ss. 516.
 9. Beiträge zur Nomination im  Deutschen und im Polnischen. Hrsg. Angelika Feine, Urszula Żydek-Bednarczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2000, ss. 131.
 10. Studia i Materiały Polonistyczne t. 5. Red. Urszula Żydek-Bednarczuk, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2000, ss. 298.
 11. Gry w języku. literaturze i kulturze. Red. Ewa Jędrzejko, Urszula Żydek-Bednarczuk, Wyd. Energia, Warszawa 1997, ss. 129.

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych (2008-2017)

 1. Urszula Żydek-Bednarczuk: Daten, Informationen und Wissen in Kontexten Neuer Medien. Entsteht ein neues Wissenparadigma? W: Die Zukunft von Medienräumen. Zwischen Freiheit und Zwängen. Red. G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda, Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2017, s. 65-77.
 2. Urszula Żydek-Bednarczuk: Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej. W: Język w Internecie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 113-122.
 3. Urszula Żydek-Bednarczuk: Komunikacja i edukacja międzykulturowa jako przedmiot w programie studiów polonistycznych. W: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka dziś. Red. I. Jankowska, P.E. Gębal, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 103-108.
 4. Urszula Żydek-Bednarczuk: Wiedza klasyczna a wiedza w nowych mediach. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, nr 1-2 (88-89), 2016.
 5. Urszula Żydek-Bednarczuk: Od gazety papierowej do gazety w Internecie – rozwój i zmian,  „Stylistyka”, tom XXV, 2016, s. 309-318.
 6. Urszula Żydek-Bednarczuk: Dyskurs medialny w analizie interdyscyplinarnej. W: Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Red.  B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Wydawnicwo Collegium Colombinum, Kraków 2016, s. 13-24.
 7. Urszula Żydek-Bednarczuk: Veränderungen im Kommunikationsverhalten in den neuen Medien. W: Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. Red. H.J.Petsche, J. Erdmann, A. Zapf, Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2015, s. 235-246.
 8. Urszula Żydek-Bednarczuk: Transformacje w rozumieniu i wykorzystaniu informacji w kontekście nowych mediów. W: Przestrzenie komunikacji. Technika, języki, kultura. Red. E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 14-24.
 9. Urszula Żydek-Bednarczuk: Polski język naukowy wczoraj i dzisiaj.Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 1-2 (80-81), 2014, s. 207-219.
 10. Urszula Żydek-Bednarczuk: Meeting of Cultures. Intercultural Competence in Education and Upbringing. “Beder Journal of Educational Sciences”, Vol. 5, BJES, Beder University, 2014, s. 347-360.
 11. Urszula Żydek-Bednarczuk: Paratexte in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. W:  Pragmantax II. Zum aktuellen Stand der Linguistik Und ihrer Teildisziplinen. Band 31, red. K. Schöpe, R. Belentschikow, K. Ebeling, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2014, s. 319-329.
 12. Urszula Żydek-Bednarczuk: Text und Interaktionsstrategien im medialen politischen Diskurs. W:   Linguistic Insights: Studies on Languages. Red. I. de la Cruz Cabanillas, C,T. Martinez, Humanidades 37, Universidad de Alcalá, 2014, s. 221-230.
 13. Urszula Żydek-Bednarczuk: Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21, Wydawnictwo UŁ,  Łódź 2014, s. 535-344.
 14. Urszula Żydek-Bednarczuk: Dydaktyka polonistyczna wobec nowych kompetencji językowych i multimedialnych. W: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014, s. 11-24.
 15. Urszula Żydek-Bednarczuk: Tekst w nauczaniu języka polskiego jako obcego w kontekście działań i strategii komunikacyjnych. W: Teksty,  podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi. Red. B. Grochola, E. Pałuszyńska, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łódź 2014, s. 183-196.
 16. Urszula Żydek-Bednarczuk: Tekst medialny w edukacji polonistycznej. W: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja  i współczesność). Red. D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014 s. 49-59.
 17. Urszula Żydek-Bednarczuk: Odmiana medialna w szkole. W: Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka. Red. H. Synowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 99-111.
 18. Urszula Żydek-Bednarczuk: Metafory medialne z punktu widzenia lingwistyki. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 1-2 (76-77), 2013, s. 172-183.
 19. Urszula Żydek-Bednarczuk: Oikos i koine w dyskursie publicznym. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją. Tom 2. Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. M. Kita, M. Ślawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 19-33.
 20. Urszula Żydek-Bednarczuk: Wibrująca tożsamość dziennikarza. W: Transdyscyplinarność bada nad komunikacją medialną. T. 3. Tożsamość dziennikarza. Red. M. Kita, M. Ślawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013,  s.14-24.
 21. Urszula Żydek-Bednarczuk: Dyskurs internetowy. W: Style współczesnej polszczyzny,  red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 347-379.
 22. Urszula Żydek-Bednarczuk: Dyskurs medialny, W: Style współczesnej polszczyzny,  red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 179-197.
 23. Urszula Żydek-Bednarczuk: Nowe perspektywy kompetencji komunikacyjnej. Kompetencja między-/interkulturowa. W: Sapientia ars vivendi. Red. A. Burzyńska-Kamienicka, A. Libura, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, s. 415-426.
 24. Urszula Żydek-Bednarczuk: Komunikačni činnosti a jazykové ve výuce jazyka a certifikaci. W: Zvyšováni kvality výuky a testováni cizich jazyků (včetně češtiny pro cinzice), Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborne připravy, 2013. Wersja elektroniczna ISBN 978-80-87238-09-7.
 25. Urszula Żydek-Bednarczuk: Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze. T. 1. Red. M. Kita, M. Ślawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 168-178.
 26. Urszula Żydek-Bednarczuk: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna). W: Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012,  s. 24-31.
 27. Urszula Żydek-Bednarczuk: Dyskurs w nowych mediach a zmiany w komunikacji i kulturze. W: Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy.  Język – Literatura – Kultura – Media. Red. G. Olchowa, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca 2012, s. 67-74.
 28. Urszula Żydek-Bednarczuk: Recenzja książki: Przemysław Gebal: Dydaktyka kultura polskiej w kształceniu cudzoziemców. Podejście porównawcze. W: Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media. Red. G. Olchowa, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca 2012, s. 177-180.
 29. Urszula Żydek-Bednarczuk: Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.  „Postscriptum Polonistyczne”. Red. B. Niesporek-Szamburska, nr 2 (10), 2012, s.19-30.
 30. Urszula Żydek-Bednarczuk: Perspektiven der Tailnahmekultur. Umris einer Problematik. W: Von der Informationsgeselschaft e-Siciety – e-Partizipation-  e-Intentität. Red.  G. Banse, R. Hauser, P. Machleit, Trafo Verlagsgruppe Wissenschaftsverlag, Berlin 2013, s. 241-258.
 31. Urszula Żydek-Bednarczuk: Überblick über bisherige Problemstellungen im CULTMEDIA-Netzwerk hinsichtlich der Identitätproblematik. W: Kulturelle Diversität und Neue Medien – Entwicklungen – Interdependenzen – Resonanze. Hrsg. G. Banse, I. Krebs, Trafo Verlagsgruppe Wolfgang Weist, Berlin 2011, s. 85-93.
 32. Urszula Żydek-Bednarczuk: Der mediale Diskurs (Internetdiskurs) und Veränderungen in der Kommunikation. W: Kulturelle Diversität und Neue Medien – Entwicklungen Interdependenzen – Resonanzen. Red. G. Banse, I. Krebs,  Trafo Verlagsgruppe Wolfgang Weist, Berlin 2011, s. 121-129.
 33. Urszula Żydek-Bednarczuk [współautor Jakub Pocześniak]: Úkolová metoda s využitim počitače a internetu ve výuce ciziho jazyka a kultury. W:  Informačni a komunikačni technhnologie ve výuce cizich jazyků, Univerzita Karlova v Praze. Ústav jazykowé a odborné připravy. Wydanie elektroniczne ISBN 978 -80-87238-07-3.
 34. Urszula Żydek-Bednarczuk: Nowe kompetencje językowe w edukacji medialnej. W: Nie tylko o dydaktyce …  Red. L. Pacan, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2011, s. 405-414.
 35. Urszula Żydek-Bednarczuk: Kategoria potoczności w dyskursie medialnym. W: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikacie. Red. J. Klinckova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca 2010, s. 387-399.
 36. Urszula Żydek-Bednarczuk: Sprawność mówienia na egzaminach certyfikatowych. W: Język Polski i Kultura 1. Język, literatura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Red. G. Olchowa, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Bańska Bystrzyca 2010, s. 41-59.
 37. Urszula Żydek-Bednarczuk: Autostereotypy i standardy kulturowe Polski i Polaka Słowacji i Słowaka w dialogu międzykulturowym. W: Biblioteki na terenach pogranicza i ich rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych. Red. K. Ruchała, Książnica Beskidzka, Bielsko Biała, Žilina 2010, s. 34-51.
  • Urszula Żydek-Bednarczuk: Autostereotypy a kulturze štandardy Pol̛ska a Poliaka a Slovenska a Slováka v medzikulturnom dialogu. W: Medzinárodna konferencja s novom Knižnice na uzemi pohraničia a ich rola vo formowani mnohokulturnych společnosti. Red. K. Ruchała, Książnica Beskidzka, Bielsko Biała, Žilina 2010, s. 91-106.  (Wersja czeska)
 38. Urszula Żydek-Bednarczuk: Wiadomości prasowe w dyskursie internetowym (na podstawie analizy serwisu Gazeta. pl). W: Symbole grammaticae in honorem Boguslai Dunaj. Red. R. Przybylska, J. Kąś, K.Sikory, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2010, s. 537-549.
 39. Urszula Żydek-Bednarczuk: Kompetencja interkulturowa w dydaktyce nauczania języka polskiego jako obcego. W: Sztuka a rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 179-190.
 40. Urszula Żydek-Bednarczuk: Standardy kulturowe i stereotypy w kształceniu polonistycznym i komunikacji międzykulturowej. W: Polonistyka bez granic, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata. T. 2. Red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunze, Wydawnictwo Universitas,  Kraków 2010, s. 417-428.
 41. Urszula Żydek-Bednarczuk: Intertekstualność w paratekście. W: Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej. Red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 215-225.
 42. Urszula Żydek-Bednarczuk: Von Rationalität und Prozeduralität zur Medialität in der Internetkommunikation. W: Topoi der Rationalität Technizität – Medialität – Kulturalität. Beiträge der internationalen Tagung 26-28. September 2008 in Potsdam. Red. H. J. Petsche, Trafo Wissenschaftsverlag Berlin, Berlin 2010, s. 143-154.
 43. Urszula Żydek-Bednarczuk: Neue Sprachkompetenzen in der medialen Bildung. W: Neue Medien und  kulturelle Vielfalt. Konzepte und Praktiken. Hrsg. G. Banse, M. Wieser, R. Winter, Trafo Wissenschaftsverlag Berlin, Berlin 2009, s. 203-212.
 44. Urszula Żydek-Bednarczuk: Uczeń i nauczyciel  w świecie dyskursów. W:  Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej. „Studia Pragmalingwistyczne” 5, red. J. Porayski-Pomsta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s, 11-19.
 45. Urszula Żydek-Bednarczuk [współautor: Bogdan Zeler]: Homo communicans w świecie wirtualnym. W: Człowiek a światy wirtualne. Red. A. Kiepas, M. Sułkowska, B. Wołek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 83-91.
 46. Urszula Żydek-Bednarczuk: Tekst w procesie certyfikacji. W: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Red. W.T. Miodunka, A. Seretny. Wydawnictwo Uniwersytetu J, Kraków 2009, s. 21-30.
 47. Urszula Żydek-Bednarczuk: Kategoria osoby w nowych zachowaniach komunikacyjnych [w:] Ty, ja a oni v jazyce a  v litratuře, [ed.] P. Mitter, Wydawnictwo Univerzita J.E. Purkyně, Ústi nad Labem, 2009, s. 198-208.
 48. Urszula Żydek-Bednarczuk: Elementy kultúrnej integrácie v testovaní ústnej komunikačnej zručnosti. Příloha B1, Příloha B2, Příloha C2. W: Výuka cizich jazyků– integrace a testowáni  Sborník z mezinárodního semináře. Wydawnictwo Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy v roce 2009. Wersja elektroniczna ISBN 978-80-246-1623-0.
 49. Urszula Żydek-Bednarczuk: Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej. W: W trosce o dobrą edukację. Red. A. Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 51-62.
 50. Urszula Żydek-Bednarczuk: Das sprachliche Bild des medialen Diskurses. W: Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse, Akten des 41 Linguistische Kolloquiums in Mannheim 2006, Teil 2, red. B. Henn-Memmesheimer, J. Franz, Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, s. 367-378.
 51. Urszula Żydek-Bednarczuk: Kompetencja socjokulturowa w procesie nauczania jezyka L2. W: Socikulturni slozka vyuky ciziho jazyka a spolecny evropsky referencni ramec (SERR). Red. M. Hadkova G. Balowska, Usti nad Labem 2008, s. 315-331.
 52. Urszula Żydek-Bednarczuk: Postmodernistyczna gra z przedrostkami: post -, hiper-, inter-, super-,  euro- , multi-, e-…  W: Mezi Modernou a Postmodernou III. Red. T. Hauer, Technická Univ. Ostrava, Ostrawa 2008, s. 152-158.
 53. Urszula Żydek-Bednarczuk: Leseverstehen und Hörverstehen. Evaluation, Probleme, Empfehlungen. In: Europeäische Sprachpolitik und Zertifiezierung des Polnischen und Tchechischen. Hrsg. D. Rytel Kuc, J. Tambor, Peter Lang Verlag,  Frankfurt, Berlin, Wien, 2008,
 54. Urszula Żydek-Bednarczuk: Rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Ewaluacja, problemy, zalecenia. W: Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego. Red. D. Rytel-Kuc, J. Tambor, Peter Lang, Frankfurt, Berlin, Wien, 2008, s. 61-88.
 55. Urszula Żydek-Bednarczuk: Arbeitskreis „Kultur und Kunst“ Bericht über die Tagung in der Sektion. Diskussionsschlussfolgerungen. In: Visionen der Informationsgesellschaft 2016. Hrsg. G. Banse, A. Kiepas,  Reihe: Network Cultural Devirsity and New Media, Vol. 10, Trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2008, s. 165-174.
 56. Urszula Żydek-Bednarczuk: Nowy dialog w nowym medium, „Prace Filologiczne”. T. LIII, Rada Redakcyjna Instytutu Języka Polskiego UW, Warszawa 2007, s. 765-774.

Granty naukowe 

1998-2000 – Odstępstwa  od normy językowej (błędy językowe) użytkowników języka a tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.  (Grant KBN  1998/2000 uczestnictwo  nr rej. IHOiD 004 13).

1999-2000 – Grant na organizację Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli.

2011-2013 – Grant NCN Współczesne style języka polskiego – wspólnie z Uniwersytetem Opolskim (3786/B/H03/2011 (2011-2013)).

2008 do nadal – Projekt w sieci międzynarodowej Network Culture Diversity and New Media CultMedia. 

Sprawowane funkcje

2012–2016 – członek Rady Naukowej „Z Teorii Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”,

2012–2016 – członek Rady Naukowej czasopisma „Transformacje”,

2008 do nadal – członek Rady Naukowej „Język i Kultura” Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja,

2008-2012 – profesor na Uniwersytecie im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,

2004-2016 – członek Rady Naukowej trafo Verlag Berlin, Network Cultur Diversity and New Media, Niemcy,

2004-2006 – członek Rady  Programowej Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach we współpracy z Frauenhoferowskim Centrum Zastosowania Planowania Systemów  Logistycznych i Inżynierii Informacyjnej w Cottbus,

2004 do nadal – kierownik  Pracowni Badań nad Językiem w Mediach,

2003-2016 – członek Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

2002-2005 – przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia (II kadencja),

2002-2005 – senator Senatu UŚ  (II kadencja),

2000 do nadal – członek Zespołu do Spraw Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich,

1999-2002 – senator Senatu UŚ,

1999-2002 – przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia,

1999-2002 – kierownik Podyplomowego Studium dla Nauczycieli,

1999-2002 – prodziekan ds. Studenckich  na Wydziale Filologicznym (II  kadencja),

1996-1999 – prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Filologicznym UŚ,

1984-1989 – lektor języka polskiego na Uniwersytecie Martina Luthra w Halle,

1985 – kierownik studiów zaocznych  na filologii polskiej (UŚ).

Członkostwo w Towarzystwach  Naukowych

 • Członek międzynarodowego zespołu badawczego CultMedia. Network Cultural Diversity and New Media,
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze,
 • International Association for Dialogue Analysis I.A.D.A. w Bolonii,
 • Komisja Językoznawcza PAN w Katowicach,
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • seminaria licencjackie i magisterskie,
 • strategia, perswazja, argumentacja,
 • zasady komunikowania,
 • wstęp do teorii komunikacji,
 • wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • dyskursy medialne,
 • nowa retoryka w mediach,
 • zasady komunikowania,
 • wykład monograficzny.