Tadeusz Miczka

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Rok urodzenia: 1952
e-mail: tmiczka@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1976 — filologia polska, Uniwersytet Śląski, na podstawie pracy poświęconej filmowi 8 i pół Federico Felliniego.

Doktorat

1983 — filologia polska, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski, na podstawie rozprawy poświęconej twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy, napisanej pod kierunkiem prof. Alicji Helman

1989 — literaturoznawstwo-filmoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński, na podstawie dorobku i rozprawy poświęconej włoskiemu futuryzmowi

Profesura

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej w 1995 roku.

Najważniejsze publikacje

 1. Włoski futuryzm filmowy. Numer monograficzny „Filmu na Świecie”, 1986, nr 325–326, ss. 150.
 2. Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, ss. 232.
 3. Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, ss. 207. Tamże, 1994, wydanie drugie uzupełnione, ss. 200.
 4. Il cinema come poesia ottica. (Qualche osservazioni sui tentativi di futuristizzazione del cinema nella Polonia fra le due guerre). Futurismo — Oggi 1991 (Roma), nr 6-8, s. 21-22 i nr 9 10, s. 21-26.
 5. Cinema as Optic Poetry: On Attempts to Futurize the Cinematograph in Poland of the 1920s and 1930s.“Canadian Slavonic Papers” (Canadian Associacion of Slavists, University of Alberta, Edmonton) March-June 1998, Vol. XL, s. 1–15.
 6. 10 000 kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. T. 1. Oficyna Literacka, Kraków 1992, ss. 355.
 7. Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, ss. 138.
 8. Wielka improwizacja filmowa. „Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza — Lawa” Tadeusza Konwickiego. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1992, ss. 32.
 9. Literature, Painting and Film in Andrzej Wajda’s “The Shadow Line”. Przeł. O. Amsterdamska. W: Conrad on Film. Red. G.M. Moore. Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 135–150.
 10. W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. T. 2. Oficyna Literacka, Kraków 1993, ss. 600.
 11. Alicja Helman przy współpracy Andrzeja Gwoździa, Tadeusza Miczki i Jacka Ostaszewskiego, Historia semiotyki filmu. Tom 2. Wydawnictwa Zakładu Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, „Znak–Język–Rzeczywistość” i Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Warszawa 1993. Autorstwo części pt. Włoska pragmatyczna teoria filmu, s.51–67.
 12. Alcuni aspetti della telepresenza. La realta virtuale come gioco postmodernista. Traduzione Sergio Guiggi. “Simultaneità” (Roma) 1997, nr 1, s. 37–49.
 13. ‚… We live in the world lacking idea on itself’. On Krzysztof Kieślowski’s Art of Film. Kinema (Toronto), Spring 1997, s. 23-46.
 14. Beata Kasztelaniec, Jan F. Lewandowski, Tadeusz Miczka, Stuletnia kronika kina. Rozmowy radiowe. Red. T. Miczka. Videograf II i Polskie Radio Katowice, Katowice 1997, ss. 420.
 15. Słownik pojęć filmowych. Tom 9 (Ruch — Czas — Przestrzeń — Montaż). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 201.
 16. The Postmodernist Image of Death in the Modern Cinema and the New Audio-Visual Media. Przeł. I. Karewicz-Wawrzyn. W: Forum. Vol. 2 Studies in Film & Popular Culture. Red. W. W. Osadnik, P. Fast. University of Silesia & University of Alberta, Katowice-Edmonton 1999, s. 127–142.
 17. Adam Mickiewicz w polskim filmie fabularnym. (Krótki zestaw marginaliów kina „chorego na romantyzm”). W: Adam Mickiewicz: Texty a kontexty. Red. M. Sobotková, J. Fiala. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1999, s. 139–152.
 18. O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 230.
 19. El cine bajo la presión del mercado libre. Las estrategias del autor en el filme de largo metraje polaco después del ańo 1989. Comunicación y Sociedad (Revista de la Facultad de Comunicación Universidad de Navarra, Pamplona) 2004, Vol. XVII, Núm. 1, s. 145-160.
 20. Dynamika tożsamości narodowych we współczesnym świecie. Folia Philologica Macedono-Polonica 2006 (Skopje). T. 6, s. 159-188.
 21. Informationskultur als neuer Regler des sozialen Lebens. W: Visionen der Informationsgesellschaft 2016. Gerhard Banse, Andrzej Kiepas (Hg.). Trafo Verlag, Berlin 2008, s. 67-78.
 22. Kino włoskie. Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009 (druk 2011), ss. 697; ebook, 2014.
 23. O śmierci na ekranie. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011, ss. 208; drugie wydanie, „Śląsk” Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013.
 24. About the Role of Cavalry Myth in Shaping of Polish Identity. W: Europe of Nations. Myths of Origin. Red. Maria Manuel Baptista. Universidad de Aveiro, Aveiro 2011, CD, ss. 8.
 25. La visualización de la palabra en la cultura contemporánea. W: Proceedings of the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS): Culture of Communication – Communication of Culture. Red. Pilar Couto Cantero, Gonzalo Enriquez Veloso, Alberta Passeri, José Maria Paz Gago. Universidade da Coruña, Coruña 2012, s. 1451-1458.
 26. Conception of integral person as basis of education in the 21st century. „Journal of Educational & Social Research”, Special Issue, October 2013, vol 3, No. 7, s. 334-338.
 27. Chvála všedného života v „novej fenomenológii” Enza Paciho. Do slovenčiny preložil Pavol Sucharek. W: Filozofia a umenie žiť. Red. Pavol Sucharek, Richard Sťahel. Bratislava/Nitra 2014: Slovenské Filozofické Združenie pri Slovenskej Akadémii Vied v spolupráci s Vydavatel’strom IRIS – Vydavatel’stvo a tlač, s.r.o., Bratislava a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, s. 118-122.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia i teoria kina, telewizji i nowych mediów
 • Komunikacja kulturowa
 • Antropologia i filozofia kultury
 • Estetyka porównawcza
 • Edukacja medialna i międzykulturowa
 • Współczesne totalitaryzmy
 • Awangardy artystyczne (XX w.)
 • Problemy globalizacji, neoregionalizmu i tożsamości kulturowej

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Śląskie Towarzystwo Filmowe w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne w Krakowie
 • Sekcja Piśmiennicza Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Conradowskie w Gdańsku
 • Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddział w Katowicach
 • Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris w Katowicach
 • Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE w Warszawie
 • International Pragmatics Association w Atwerpii
 • Akademio Internacia de la Sciencoj w San Marino
 • Slovenske Filozoficke Zdruzenie pri Slovenskej Akademii Vied w Bratysławie
 • CompaRes International Society for Iberian-Slavonic Studies w Lizbonie

Sprawowane funkcje

 • 1985-1986 i 1990-1994 – kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Śląskiego.
 • 1990-1996 – dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
 • 1992-1993 – członek Rady Edukacyjnej przy Śląskim Kuratorium Oświaty.
 • 1993-1996 – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
 • 1994-1995 – przewodniczący Sekcji Filmoznawczej Rady Wydawniczej przy Wojewodzie Śląskim oraz członek Rady Programowej Festiwalu Ars Cameralis.
 • 1996-1998 – członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
 • 1997-2005 – dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.
 • 1997-2007 – dyrektor Instytutu Górnośląskiego.
 • 1998 – członek Rady Programowej Kongresu Kultury na Górnym Śląsku.
 • Od 2000 zastępca redaktora naczelnego / członek redakcji czasopisma interdyscyplinarnego Transformacje.
 • Od 2002 redaktor serii Studia o Kulturze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.
 • Od 2004 kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego.
 • Od 2012 Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Seminaria licencjackie i magisterskie.
 • Metodologia badań kulturoznawczych (wykłady).
 • Historia i teoria procesów komunikacyjnych (wykłady).
 • Zmiany zachowań komunikacyjnych (wykłady i ćwiczenia).
 • Wykłady monograficzne.
 • Przedmioty do wyboru (konwersatoria).
 • Nowe media i multimedia (wykłady i ćwiczenia).
 • Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych (wykład).