JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Michał Derda-Nowakowski

dr Michał Derda-Nowakowski

 

E-mail: michal.derda-nowakowski@us.edu.pl

Badacz mediów, projektant i wydawca. 2004 — doktorat „Mitologie cyberprzestrzeni. Nowe postacie folkloru w komunikacji elektronicznej”. W swoich badaniach i projektach łączy zainteresowania antropologią mediów, designem, typografią, architekturą informacji oraz doświadczeniem użytkownika. W latach 2009-2018 adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej w Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2006–2011 — redaktor naczelny i właściciel Wydawnictwa Naukowego ExMachina. 2008–2016 — członek z wyboru naukowych rad programowych projektów i konferencji Digital Memories oraz Digital Arts realizowanych w Oxford University przez międzynarodową sieć naukową Inter-Disciplinary.Net. 2010–2011 — członek zespołu merytorycznego projektu Katowice – Miasto Ogrodów, Europejska Stolica Kultury 2016, współautor platformy nowomedialnej Cybergarden. 2010–2016 — prezes stowarzyszenia Instytut Mediów w Katowicach (organizacja sympozjów i konferencji naukowych). 2011–2013 — członek europejskiej grupy ekspertów projektu ENABLE Network of ICT Supported Learning for for Disabled People w ramach GRUNDTVIG Life Long Learning Programme.

Najważniejsze publikacje

 • Ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na w In­ter­necie. Pro­ble­my ba­daw­cze, [w:] Obli­cza ko­mu­ni­ka­cji 1. Per­spek­ty­wy badań nad tek­stem, dys­kur­sem i ko­mu­ni­ka­cją, red. Irena Ka­miń­ska-Szmaj, Tomasz Pie­kot, Monika Zaśko-Zie­liń­ska, seria: „Język a ko­mu­ni­ka­cja” t. 12, Kra­kow­skie To­wa­rzy­stwo Po­pu­la­ry­zowania Wie­dzy o Ko­mu­ni­ka­cji Ję­zy­ko­wej Ter­tium, Kraków 2006, s. 624‑636.
 • Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 265‑293.
 • Computer-lore, Netlore and Digital Memories. HCI as Ethnographic Field Research, [in:] Digital Memories. Exploring Critical Issues. Eds. Anna Maj and Daniel Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 199‑208.
 • Anthropology of Accessibility. Further Reflections on the Perceptual Problems of Human-Computer Interactions [współautor: Anna Maj], [in:] Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Eds. Daniel Riha and Anna Maj. Rodopi, Amsterdam-New York 2010, s. 25‑40.
 • Anthropological Reflections on Knowledge Interfaces: Swarm, Wikinomics and Design, [in:] The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction. Ed. Jordan J. Copeland, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2011, s. 71‑78.
 • Ecosystem of Knowledge: Strategies, Rituals and Methaphors in Networked Communication [współautor: Anna Maj], [in:] Frontiers of Cyberspace. Ed. Daniel Riha, Rodopi, Amsterdam‑New York 2012, s. 191‑205.
 • Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury, [w:] Mindware. technologie dialogu. Red. Piotr Celiński, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Warsztaty Kultury – Filia CK w Lublinie, Lublin 2011, s. 211‑227.
 • Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej. „Kultura Współczesna” 2013 nr 3 [tom monograficzny: „Fizjologie/transgresje”], s. 118‑130.
 • Codes of Art and Science: Cultural Meanings and Ideology of the Aesthetics Versus User Experience Field Research. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2016, nr 3‑4 (90‑91), s. 165‑175.
 • Ekonomia uwagi w ekosystemie mediów, [w:] Widzialność wyzwolona. Obrazy techniczne dzisiaj. Red. Andrzej Gwóźdź, Natalia Gruenpeter. Seria: Biblioteka „Kwartalnika Filmowego”, Wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018, s. 293‑310 [e-book w formacie PDF, Mobi, ePub].

Towarzystwa naukowe

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej