Małgorzata Krakowiak

dr hab. Małgorzata Krakowiak

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1991 – Sztuka eseju Jerzego Stempowskiego

Doktorat

1999 – Krytyka literacka Kazimierza Wyki do roku 1948

Habilitacja

Najważniejsze publikacje

Książki własne autorskie:

  1. Katastrofizm – personalizm – realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948. Kraków: TAiWPN „Universitas”,2001, 347 s.
  2. Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 2012, 290 s.

Książki pod redakcją

  1. Antologia polskiego eseju literackiego, wybór, wstęp i objaśnienia. Katowice: Wydaw. „Książnica” 1998, 260 s. (przed doktoratem)
  2. W szkole polskich eseistów. Pod red. M. Krakowiak, Katowice: PARA, 2007, 165 s.

Książki współredagowane

  1. Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej przez INoK UŚ w dniach 19-20.X.1999 roku w Katowicach. Pod red. S. Zabierowskiego przy współpracy M. Krakowiak, Katowice: Wydaw. UŚ, 2001, 346 s., 27 ark. wyd. – współredakcja tomu, streszczenia i opracowanie indeksu nazwisk.
  2. Świat przez pryzmat „ja”. T. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse. Pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2006, 266 s.
  3. Świat przez pryzmat „ja”. T. 2: Studia i interpretacje. Pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2006, 239 s. – współredakcja obu tomów i autorstwo obu wstępów.
  4. Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice: Wydaw. UŚ, 2009, 494 s.

Wybrane artykuły

  1. Historia zerwana z łańcucha czyli katastrofizm Jerzego Stempowskiego. „Ruch Literacki” 1994, z. 1/2, s. 45-58.
  2. Polskie spory wokół eseju. „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 6, s. 71-82.
  3. Jan Józef Szczepański i śmierć. W: Jan Józef Szczepański. Wspomnienia i szkice. Pod red. B. Gontarz, Katowice: Biblioteka Śląska, 2003, s. 31-42.
  4. Meandry światopoglądu krytyka. „Ruch Literacki” 2004, z. 3, s. 343-352.
  5. „Człowiek spragniony absolutu”. Józef Czapski wobec własnej i cudzej religijności. W: Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku. Prace interdyscyplinarne. Pod red. L. Rożek, t.5, Częstochowa: Wydw. AJD, 2005, s.119-133.
  6. Pewność i zwątpienie w wypowiedziach o sztuce Józefa Czapskiego i Jerzego Stempowskiego. W: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia. Pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego i A. Wal, Rzeszów: Wydaw. UR, 2007, t. I, s. 282-294.
  7. Polscy pisarze o świętości życia i rytuałach religijności. W: Literatura i wiara. Red. nauk. A. Sulikowski, Szczecin: Wydaw. „Print Group” 2009, s.167-180. M. Krakowiak, Katowice; Wydaw UŚ, 2009, s. 66-77.
  8. Kwiatkowski Jerzy. W: Słownik badaczy literatury polskiej. T.X. Red. J. Starnawski, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009, s.174-178.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

  • Zagadnienia genologiczne
  • Teoria i historia eseju.
  • Przemiany krytyki literackiej w ujęciu historycznym i opisowym.
  • Problematyka historiozoficzna i aksjologiczna w literaturze XX i XXI wieku.
  • Śląska perspektywa zakończenia II wojny światowej.
  • Wątki demonologiczne w kulturze.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

  • Członek Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach (od 2002).
  • Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 2006).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Warsztaty krytyki artystycznej.
  • Elementy teorii literatury.
  • Awangardy literackie I połowy XX wieku (wykład).
  • Nowoczesność w literaturze.
  • Lektura literatury najnowszej.
  • Literatura dokumentu osobistego.
  • Wykład monograficzny.
  • Organizacja i animacja kultury.
  • Seminarium magisterskie.