Julia Legomska

dr Julia Legomska

Rok urodzenia: 1975
e-mail: julia.legomska@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie

Najważniejsze publikacje

 1. PAŃSTWO – NARÓD – OJCZYZNA w wiekach dawnych. Leksykalno-semantyczny opis pojęć. Katowice 2010 [monografia autorska].
 2. Rzecznicy prasowi a public relations. Katowice 2008 [redakcja wraz z K. Gajdką].
 3. HISTORIA zaklęta w NARODZIE. W: Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media. Bańska Bystrzyca 2012, s. 154-163.
 4. Prasa adresowana do rodziców – czyli do kogo? Ideologia nowego rodzicielstwa w dyskursie miesięcznika „Dziecko”. W: Ideologie codzienności. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław 2009, s. 273-280.
 5. Das Netzkind – ein Sein von multipler Identität. W: Neue Medien und kulturelleVielfalt. Konzepte und Praktiken. Gerhard Banse, Matthias Wieser, Rainer Winter (Hg.). Trafo Verlag, Berlin 2009, s. 317-326.
 6. Czego szukał Polak myśląc „ojczyzna” w wiekach dawnych? – Wypisy ze słowników historycznych w oglądzie kognitywnym. W: „Kiedy myślę ojczyzna…” Dialog z przeszłością i tradycją w historii, literaturze i sztuce. Red. M. Kopsztejn, Katowice 2008, s. 139-155.
 7. DOM to LUDZIE. Językowy sposób obrazowania sióstr Borejko w powieściach dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz. W: Studia słowianoznawcze. T. 7. Red. B. Mucha. Piotrków Trybunalski 2008, s. 239-260.
 8. Między informowaniem a budowaniem więzi – potoczność zachowań językowych jako retoryczna strategia w tekstach rzeczników prasowych policji (obserwacje i postulatu). W: Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki. Red. K. Gajdka, J. Legomska. Katowice 2008, s. 95-108.
 9. „Dowcip jest okrasą głębokiego rozumu”, czyli: co łączy(ło) dowcipnego z mądrym (szkic leksykalno-semantyczny). Współautorka: Izabela Kusz. W: Oblicza humoru II. Red. W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir. Wrocław 2008, s. 53-62.
 10. Jak WŁADZA, BOGACTWO i WYSOKA POZYCJA SPOŁECZNA budowały w dawnej polszczyźnie „państwo” – refleksje językoznawcy na marginesie rozważań nad ideologią znaczenia. „Poradnik Językowy”, z. 1/2008, s. 16-25.
 11. Dom Borejków a styl „Jeżycjady” M. Musierowicz. W: Pragmatyka w języku, kognitywizmie, kulturze i dydaktyce szkolnej. Red. J. Bujak-Lechowicz. Piotrków Trybunalski 2007, s. 79-91.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Komunikacja językowa
 • Semantyka
 • Historia języka
 • Język w mediach
 • Lingwistyka antropologiczna

Przynależność do Organizacji, Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział w Katowicach)
 • Komisja Językoznawcza PAN (Oddział w Katowicach)
 • Instytut Mediów w Katowicach

Sprawowane funkcje

 • 2010-1012 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. Studiów Niestacjonarnych.
 • Od 2011 Członek Zespołu ds. dostosowania programów do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku Kulturoznawstwo.
 • Od 2004 członek Pracowni Badań nad Językiem w Mediach.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Język w mediach: ćwiczenia.
 • Logika i semiotyka: ćwiczenia.
 • Wstęp do teorii komunikacji: wykłady, ćwiczenia.
 • Komunikacja językowa: ćwiczenia.
 • Językoznawstwo pragmatyczne: ćwiczenia.
 • Kultura języka: ćwiczenia.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: wykłady, ćwiczenia.
 • Wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych: wykłady.
 • Strategia, perswazja, argumentacja: wykłady.
 • Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej: wykłady, ćwiczenia.
 • Seminarium magisterskie.