JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Julia Legomska

dr Julia Legomska

Rok urodzenia: 1975

e-mail: julia.legomska@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • język-media-kultura,
 • polisemiotyczność i multimedialność komunikacji,
 • lingwistyka kulturowa,
 • historia języka.

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

2003 – Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie, językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Magisterium

1999 – Językowy obraz DOMU w słownikach i przysłowiach polskich oraz w powieściach Małgorzaty Musierowicz, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Najważniejsze publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

Julia Legomska: PAŃSTWO – NARÓD – OJCZYZNA w wiekach dawnych. Leksykalno-semantyczny opis pojęć. Katowice 2010, ss. 184.

Julia Legomska: Rzecznicy prasowi a public relations. Red. Julia Legomska, Krzysztof Gajdka, Katowice 2007, ss. 138.

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Julia Legomska: Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki – ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek. „Język a kultura”, tom 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2016, s. 245-257.
 2. Julia Legomska: Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot (na wybranych przykładach czasopism dla rodziców). „Prace Językoznawcze” z. 3, 2016. Red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn, s. 129-144.
 3. Julia Legomska: Oceny – emocje – agresja w komentarzach internetowych (językoznawcze studium przypadku). W: Emocje – Język – Literatura. Red. D. Saniewska, Kraków 2016, s. 303-314.
 4. Julia Legomska: „Najstarsza matka w Polsce” Medialna relatywizacja tematu późnego macierzyństwa (studium języka). W: Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze. Red. J. Kuć, Kraków 2016, s. 99-110.
 5. Julia Legomska: O pięknym dzieciństwie – kicz w komunikacyjnej strategii zespolonej przekazu prasowego (na przykładzie magazynu lifestylowego dla rodziców kidultów). W: Kicz w języku i komunikacji. Red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2016, s. 279-289.
 6. Julia Legomska: Rodzice i do rodziców o usypianiu/ śnie dziecka. Sieciowa wielowymiarowość (wybrane cechy w ujęciu językowo-kulturowym). W: Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych. Red. J. Bujak-Lechowicz, D. Dworakowska, A. Stanecka, Szczecin 2016, s. 119-132.
 7. Julia Legomska: Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym – na przykładzie rekonstrukcji pojęć PAŃSTWO – NARÓD – OJCZYZNA. „Język a kultura”, t. 25: Struktura słowa a interpretacja świata. Red. M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław 2015, s. 59-71.
 8. Julia Legomska: Miasto „miasto” – „miejsce”. Rudymenty językowe. „Anthropos?” nr 24, 2015, s. 1-8.
 9. Julia Legomska: Quazi-onimy jako wyraz internetowej interaktywności (o funkcji interaktywnej w literaturze Sieci). W: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 319-328.
 10. Julia Legomska: Wartościujące jednostki leksykalne w ponowoczesnym dyskursie macierzyńskim nurtu „non fiction”: dialog z tradycją rozpisany na metafory. W: Dialog z Tradycją. T. 3. Język – Komunikacja – Kultura. Red R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 361-372.
 11. Julia Legomska: (Nie)stosowna (nie)dosłowność. Czarny humor a konwencje mówienia o dziecku: intencje a odbiór. „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy”, nr 8, 2014, s. 65-81.
 12. HISTORIA zaklęta w NARODZIE. W: Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy.  Język – Literatura – Kultura – Media. Red. G. Olchowa, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca 2012, s. 154-163.
 13. Julia Legomska: Prasa adresowana do rodziców – czyli do kogo? Ideologia nowego rodzicielstwa w dyskursie miesięcznika „Dziecko”. W: Ideologie codzienności. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2009, s. 273-280.
 14. Julia Legomska: Das Netzkind – ein Sein von multipler Identität. W: Neue Medien und kulturelleVielfalt. Konzepte und Praktiken. Red. G. Banse, M. Wieser, R. Winter. Trafo Verlag, Berlin 2009, s. 317-326.
 15. Julia Legomska: DOM to LUDZIE. Językowy sposób obrazowania sióstr Borejko w powieściach dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz. „Studia słowianoznawcze”, t. 7. Red. B. Mucha. Piotrków Trybunalski 2008, s. 239-260.
 16. Julia Legomska: Jak WŁADZA, BOGACTWO WYSOKA POZYCJA SPOŁECZNA budowały w dawnej polszczyźnie „państwo” – refleksje językoznawcy na marginesie rozważań nad ideologią znaczenia. „Poradnik Językowy”, z. 1, 2008, s. 16-25.
 17. Julia Legomska: Czego szukał Polak myśląc „ojczyzna” w wiekach dawnych? Wypisy ze słowników historycznych w oglądzie kognitywnym. W: „Kiedy myślę ojczyzna…” Dialog z przeszłością i tradycją w historii, literaturze i sztuce. Red. M. Kopsztejn, Katowice 2008, s. 139-155.
 18. Julia Legomska [współautorka: Izabela Kusz]: „Dowcip jest okrasą głębokiego rozumu”, czyli: co łączy(ło) dowcipnego z mądrym (szkic leksykalno-semantyczny). W: Oblicza humoru II. Red. W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir, Wrocław 2008, s. 53-62.
 19. Julia Legomska: Między informowaniem a budowaniem więzi – potoczność zachowań językowych jako retoryczna strategia w  tekstach rzeczników prasowych policji (obserwacje i postulaty). W: Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki. Red. K. Gajdka, J. Legomska. Katowice 2007, s. 95-108. Przedruk w: Rzecznictwo prasowe. Teoria. Praktyka. Konteksty. Red. K. Gajdka, Z. Widera, Katowice 2010.
 20. Julia Legomska: Dom Borejków a styl „Jeżycjady” M. Musierowicz. W: Pragmatyka w języku, kognitywizmie, kulturze i dydaktyce szkolnej. Red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2007, s. 79-91.
 21. Julia Legomska: Kontekst kulturowy w rozwoju semantycznym leksemu NARÓD. „Język a kultura”, t. 18: Wielokulturowość w języku. Red. A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2006, s. 223-232.
 22. Julia Legomska: „Prawdziwy mężczyzna nie uważa, że dziecko to sprawa kobiet”. Modelowanie wizerunku ojca w prasie adresowanej do rodziców. W: Język a komunikacja. T. 12, Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T. 2.  Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006, s. 517-535.
 23. Julia Legomska: Organizacja leksyki wokół pojęcia PAŃSTWO w dawnej polszczyźnie: PAŃSTWO – WŁASNOŚĆ. W: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów. T.  1 red. E. Koniusz, J. Cygan, Kielce 2006, s. 257-267.
 24. Julia Legomska: Stan, stadło, stadko, postać w przestrzeni pojęć NARÓD i PAŃSTWO. W: Język. Literatura. Dydaktyka. Red. J. Opoka, A. Oskiera, Łódź 2003, s. 137-146.
 25. Julia Legomska: U progu rozumienia pojęcia NARÓD. W: Śląskie studia lingwistyczne. Red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa, Katowice 2003, s. 173-178
 26. Julia Legomska: Dom – przestrzeń Borejków (Na podstawie powieści Małgorzaty Musierowicz). W: Studia i materiały polonistyczne. T. 5, red. U. Żydek-Bednarczuk, Piotrków Trybunalski 2000, s.139-151.

 

Inne publikacje

 1. Julia Legomska: Sprawozdanie z konferencji “Kultury obrazu – tabu – edukacja” (Katowice 19-20. 10. 2016). „Konteksty Pedagogiczne” nr 8, 2017. Red. J. Wojciechowska, Kraków, s. 285-291.
 2. Julia Legomska: Recenzja książki E. Polańskiego, M. Iwanowicz: Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjów i szkół średnich. Łódź 1999. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. T. 16. Red. H. Synowiec, Katowice 2001, s.147-150.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Oddział w Katowicach), członek,
 • Komisja Językoznawcza PAN (Oddział w Katowicach), członek,
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach), członek,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział w Katowicach), członek,
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, członek.

Sprawowane funkcje

 • od 2016 – Członek Zespołu ds. Promocji w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
 • od 2014 – Członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Kultury Mediów UŚ,
 • od 2014 – Koordynator ds. współpracy ze szkołami w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
 • od 2013 – Opiekun praktyk na kierunku Kultury Mediów (LIC),
 • 2013-2016 – Opiekun roku na kierunku Kultury Mediów (LIC),
 • 2011-2012 – Członek Zespołu ds. dostosowania programów do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku Kulturoznawstwo na UŚ,
 • 2010-2012 – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. Studiów Niestacjonarnych (UŚ),
 • 2006 – Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Kulturoznawstwo na UŚ.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • seminaria licencjackie i magisterskie,
 • dyskursy medialne,
 • język w mediach,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • strategia, perswazja, argumentacja,
 • komunikacja perswazyjna,
 • logika i semiotyka / laboratorium semiotyczne,
 • wprowadzenie do badań procesów komunikacyjnych,
 • wstęp do teorii komunikacji,
 • wybrane zagadnienia komunikacji społecznej.