JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Ilona Copik

dr hab. Ilona Copik

e-mail: ilonac@autograf.pl
http://silesian.academia.edu/IlonaCopik

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • miejsca, przestrzenie, krajobrazy kulturowe,
 • tożsamość,
 • literatura, film i media reprezentacji kulturowej,
 • Śląsk – przestrzeń doświadczeń,
 • edukacja medialna.

 

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

2012 — Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

Magisterium

1995 – Obraz kultury śląskiej w tekstach literackich Gustawa Morcinka, Janoscha i Horsta Bienka, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski
1997 – Poetyka powieści Joe Alexa, filologia polska, Uniwersytet Śląski

Wykaz publikacji

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 

 1. Ilona Copik: Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 364.
 2. Ilona Copik: Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2013, ss. 256.
 3. Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Red. J. H. Budzik, I. Copik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 214.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Ilona Copik: Filmowe powroty na Śląsk. Anthropos?” 2017, nr 26.
 2. Ilona Copik: Przestrzeń (post)pamięci w filmach dokumentalnych o Śląsku po 1989 roku. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. Red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 244-261.
 3. Ilona Copik: „Węgiel jest przeszłością, panno Mullins!” – krajobraz postindustrialny w kinie brytyjskim lat 90. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. B. Kita, M. Kempna-Pieniążek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 21-39.
 4. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Following a hypertext – into generating changes of Polish educational paradigm in Polish school.  „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2016, nr 3-4 (90-91), s. 60-71.
 5. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Podążając za hipertekstem – w stronę zmiany paradygmatu kształcenia polonistycznego w polskiej szkole,  „Nauczyciel i Szkoła” 2016, nr 1(64), s. 153-164.
 6. Ilona Copik:  Praktyki restytucji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska w przestrzeni internetu (na przykładzie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy). W: Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka. Red. M. Hubner, K. Zieliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016, s. 13-28.
 7. Ilona Copik:  Geo (poe/poli)tyka po śląsku. Topografie lokalności w obiektywie filmowców z regionu. W: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Red. D. Mazur, B. Morzyńska- Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 377-393.
 8. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Rola internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T.2. Red. E. Jaskóła, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 267-282.
 9. Ilona Copik:  Laboratorium (nie)możliwości. Spojrzenie na kondycję edukacji medialnej jako edukacji kulturowej we współczesnej szkole. W: Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Red. J. H. Budzik, I. Copik, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 41-62.
 10. Ilona Copik:  Miejsce jako matryca filmowej wyobraźni: problematyka relacji pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a ekranową w najnowszym „kinie ślaskim”. „Przegląd Nauk Stosowanych” 2015, nr 6, s. 56-69.
 11. Ilona Copik:  Kreatywność jako cel kształcenia w koncepcji „locus educandi”. W: Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku. Red. O. Gogolin, E. Szymik,  Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, s. 10-21.
 12. Ilona Copik:  Kompetencje medialne ucznia – uczestnika kultury w świetle wymagań zawartych w podstawie programowej  z języka polskiego. W: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. Red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls,  Kraków 2015, s. 31-50.
 13. Ilona Copik:  Górny Śląsk – opowieść niewysłowiona.Anthropos?” 2014, nr 22-23, s. 34-43.
 14. Ilona Copik:  Tożsamość stygmatyzowana różnicą kulturową – Górny Śląsk według Kazimierza Kutza (tryptyk śląski, Piąta strona świata). „Studia Śląskie” 2014, t. 74, s. 29-44.
 15. Ilona Copik:  Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego a problem (nie)pamięci zbiorowej – perspektywa edukacyjna. „Pedagogika”. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 2014, t. XXIII,  s. 157-168.                                         
 16. Ilona Copik:  Cartoons about Gliwice – the visualization of history in the educational processes of creating the bonds with a place. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2014,  nr 3-4 (82/83), s. 121-129.
 17. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Inność fascynująca. Antropologiczna analiza baśni Janoscha o Panamie. W: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, s. 279-291.
 18. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Drama jako droga nabywania umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów oraz metoda zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży. W: Współczesne problemy profilaktyki społecznej i rodzinnej. Red. I. Bieńkowska, M. Fula, M. Kitlińska-Król, F. Kubik, Kraków-Gliwice 2014, s. 315-327.
 19. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Eukacja artystyczna jako forma prewencji zjawisk socjalnopatologicznych u dzieci i młodzieży. W: Socialia 2014. Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie. Red. J. Hroncova,  Banska Bystrica 2014,  s. 242-251.
 20. Ilona Copik:  Genius loci  jako figura antropologiczna – transformacje znaczeniowe, konteksty interpretacyjne. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2013, nr 1-2 (76-77), s. 94-111.
 21. Ilona Copik:  Gliwice i genius loci – fenomen miasta w literaturze. „Studia Śląskie” 2013, t. 73, s. 79-94.
 22. Ilona Copik: Pedagogika miejsca. Kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka. „Pedagogika”. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 2013, t. XXII, s. 179-189.
 23. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego w opinii studentów. W: Quo Vadis vysokoškolská pedagogika: vysokoškolský učiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie. Red. E. Tibenská, M. Sirotová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Trnava 2013, s. 12-25.
 24. Ilona Copik:  Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka. „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” 2013 nr 4, s. 197-212.
 25. Ilona Copik:  Idea glokalizacji jako inspiracja dla współczesnej teorii wychowania. W: Edukacja – tradycja i współczesność. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rędzińskiemu. Red. A. Majkowska, M. Łapot, Częstochowa 2013, s. 151-161.
 26. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Drama w pracy wychowawczej nauczyciela polonisty. „Nauczyciel i Szkoła“ 2013 nr 2 (54), s. 255-265.
 27. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Jak przełożyć Panamę na dramę? O roli przestrzeni i wyobraźni w edukacji wczesnoszkolnej.  „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 2013, t. 9-10, s. 249-261.
 28. Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Gry tożsamościowe w kulturze pogranicza – Śląsk w pisarstwie Kazimierza Kutza i Horsta Bienka. W: Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej. Red. J. Krawczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2013,  s. 91-105.
 29. Ilona Copik:  Miasto podróżników, miasto pomieszanych języków. Literackie Gliwice Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera i Henryka Wańka. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI w. Red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012, s. 361-378.
 30. Ilona Copik:  Ojczyzna zaczyna się w domu. Przestrzenne punkty odniesienia dla młodego człowieka w perspektywie  tożsamości śląskiej. „Pedagogika” 2011,  t.3 (1), Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Gliwice, s. 63-72.
 31. Ilona Copik: Poza granicą naoczności (szkic o mieście w twórczości Horsta Bienka). „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2010, nr 1-2 (64-65), s. 214-232.
 32. Ilona Copik: Esej o tożsamości pękniętej, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 2010,  t. XXII, s. 349-377.

Inne publikacje

 1. Justyna H. Budzik, Ilona Copik: Wprowadzenie. W: Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Red. J. H. Budzik, I. Copik, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 7-20.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

od 2015 – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,

 • od 2016 – Śląskie Towarzystwo Filmowe.

 

Sprawowane funkcje

 • od 2015 – importer danych do systemu POLon na Wydziale Filologicznym,
 • od 2016 – prezes Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • historia filmu polskiego,
 • film i nowe media w kulturze,
 • wstęp do medioznawstwa,
 • wstęp do teorii komunikacji,
 • komunikacja kulturowa,
 • transdyscyplinarne i interdyscyplinarne badania nad mediami,
  społeczeństwo informacyjne,
 • infotainment,
 • media społecznościowe,
 • seminarium licencjackie.