JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Grażyna Golik-Szarawarska

dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska

 

Rok urodzenia: 1953

e-mail: grazyna.golik-szarawarska@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • nauki filologiczne,
 • literaturoznawstwo,
 • teatrologia,
 • historia teatru w perspektywie porównawczej teorii nauk humanistycznych,
 • historia teatru muzycznego,
 • studia interdyscyplinarne z pozycji nauki o sztuce teatru,
 • refleksja teatrologiczna polskich filologów klasycznych,
 • recepcja antyku w teatrze i dramacie polskim i powszechnym,
 • krytyka teatralna II połowy XIX wieku,
 • polska kultura teatralna.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Habilitacja

2000 – Wieczna chorea. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, nauki humanistyczne – literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doktorat

1987 – Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru nauki humanistyczne, nauki humanistyczne,  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

1977 – Wybrane zagadnienia polskiej powieści politycznej po 1955 roku, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Red. Grażyna Golik-Szarawarska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 240.
 2. Grażyna Golik-Szarawarska: „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, ss. 128.
 3. Grażyna Golik-Szarawarska: Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991, ss. 112.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Grażyna Golik-Szarawarska: Polska prapremiera „Prometeusza w okowach” Aischylosa w przekładzie Stefana Srebrnego jako zagadnienie badawcze. W: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. [materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach]. Red. G. Golik-Szarawarska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 59-131.
 2. Grażyna Golik-Szarawarska: Wagnerianismus in den Übersetzungen der Griechischen Dramatischen Dichtung von Tadeusz Zieliński. “International Journal of Musicology”. Eds. E. Antokoletz, M. von Albrecht, New Series Vol. 1. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a. Main 2015,  s. 15-46.
 3. Grażyna Golik-Szarawarska: Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz Eurypidesa. W: Z problematyki teatrologii i pedagogiki [księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk]. Red. ks. M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska. Lublin 2015, s. 309-333.
 4. Grażyna Golik-Szarawarska: Twórczość Nikosa Kazantzakisa na polskich scenach. Powieść „Grek Zorba” jako źródło inspiracji artystów teatru. W: Muzyczność – wizualność – performatywność. Studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru. Red. R. Cieślak. Toruń 2013, s. 153-216.
 5. Grażyna Golik-Szarawarska: Lwowski rodowód Opery na Śląsku po II wojnie światowej. Rekonesans badawczy. W: Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, A. Ratuszna, E. Żurawska. Katowice 2012, s. 135-153.
 6. Grażyna Golik-Szarawarska: Christianization of Antiquity in the Tragedies of Sophocles as transalted by Professor Tadeusz Zieliński. In: First International Conference “Theatre and Theatre Studies in the 21th Century”. Preceedings. (Athens). Eds. A. Tabaki, W. Puchner. National and Kapodistrian University of Athens School of Philosophy Department of Theatre Studies. Athens: ERGO 2010, p. 379-392.
 7. Grażyna Golik-Szarawarska: Próba rekonstrukcji polskiej prapremiery „Edypa w Kolonie” Sofoklesa. “Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, vol. XVIII, s. 397-419.
 8. Grażyna Golik-Szarawarska: Immanent Destiny in the Tragedies of Henrik Ibsen. The Ibsenian Inspiration in the Works of Professor Tadeusz Zieliński. In: The Living Ibsen. Proceedings – The 11th International Ibsen Conference, 21-27 August 2006. Eds. Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Jon Nygaard, Astrid Saether. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo 2006 [ 2007 ], p. 285-292.
 9. Grażyna Golik-Szarawarska: The Light of Benevolence in the Gloom of Destiny. “Oedipus Rex” and “Oedipus at Colonus” by Sophocles on Polish Stages. In: Stephanos. Tribute to Walter Puchner. Ed. Iossif Vivilakis. “Parabasis” Bulletin Department of Theatre Studies University of Athens, Essays 5. Athens: Ergo Editions, 2007, p. 1233- 1246.
 10. Grażyna Golik-Szarawarska: Podmiotowość narracji historycznej profesora Tadeusza Zielińskiego. W: Świat przez pryzmat ja. Studia i interpretacje. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak. T. 2. Katowice 2006, s. 89-107.
 11. Grażyna Golik-Szarawarska: „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością translatorską Tadeusza Zielińskiego. W: Teorie opery. Theories of Opera.  Red. M. Jabłoński. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Muzykologicznej. T. 16, Poznań 2004, s. 161-183.
 12. Grażyna Golik-Szarawarska: „Idea słowiańska” u Mickiewicza i Tadeusza Zielińskiego. W: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans. Red. M. Kalinowska i B. Paprocka-Podlasiak. Seria: Antyk romantyków. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 245-259.
 13. Grażyna Golik-Szarawarska: Historiozofia i filozofia sztuki w badaniach profesora Tadeusza Zielińskiego. W: Konteksty podmiotowej świadomości (psychika – moralność – historia). Red. E. Podrez, ks. R. Moń. „Episteme” 2003, nr 29. Acta Universitatis Masuriensis. Olecko 2003, s. 195-216.
 14. Grażyna Golik-Szarawarska: Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza. „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1-2, s. 54-123.
 15. Grażyna Golik-Szarawarska: Tadeusz Zieliński o dramacie neohumanizmu XVIII i XIX wieku. W:  Inspiracje Grecji antycznej w  dramacie doby Romantyzmu. Rekonesans. Red. M. Kalinowska. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 144-160.
 16. Grażyna Golik-Szarawarska: Narodziny toruńskiej teatrologii a batalia o usamodzielnienie teatru w Toruniu. Udział profesora Stefana Srebrnego. W: 80 lat Teatru w Toruniu. Red. J. Skuczyński. Wydawnictwo UMK, Toruń 2000, s. 530-537.
 17. Grażyna Golik-Szarawarska: Die Einwirkungen Nietzsches auf die Herausbildung der Theateridee Tadeusz Zielińskis. „International Journal of Musicology”. Eds. E. Antokoletz, M. von Albrecht. 1998, Nr 7. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien; Lang 2000. Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 233-240.
 18. Grażyna Golik-Szarawarska: Wspomnienie osobiste o Profesor Zofii Abramowiczównie. „Meander” 1999, nr 6, s. 548-552.
 19. Grażyna Golik-Szarawarska: Trylogia Platońska Stefana Srebrnego. „Collectanea Classica Toruniensia” XII. ”Studia Graeco-Latina” III. Red. W. Appel, I. Mikołajczyk. Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 1999, s. 73-81.
 20. Grażyna Golik-Szarawarska: Nietzscheanizm i psychologizm w badaniach Tadeusza Zielińskiego nad dramatem i teatrem. W: Prace Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z. 23, Katowice 1999, s. 14.
 21. Grażyna Golik-Szarawarska: Tadeusz Zielińskis Anschauungen über das Drama und das Theater. „Eos” 1999, LXXXVI, Fasciculus 2, s. 359-366.
 22. Grażyna Golik-Szarawarska: Mieczysław Limanowski w świetle wspomnień Stefana Srebrnego. W: Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów. Materiały z sesji naukowej – Toruń 1-3 grudnia 1995. Red. M. Kalinowska, A. Sadurski. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998, s. 237-246.
 23. Grażyna Golik-Szarawarska: Obrona wileńskiej Reduty. W: Wilno teatralne. Red. M. Kozłowska. Warszawa 1998, s. 402-422.
 24. Grażyna Golik-Szarawarska: „Życie idei” w teatraliach Tadeusza Zielińskiego i Stefana Srebrnego. W: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans. Red. J. Axer, Z. Osiński. Oprac. nauk. M. Borowska. Warszawa 1997, s. 73-84.
 25. Grażyna Golik-Szarawarska: Problem związku między sztuką aktorską a dramatem w twórczości Stefana Srebrnego. W: Sztuka aktorska a dramat. Red. L. Kuchtówna. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 217-228.
 26. Grażyna Golik-Szarawarska: Dramaty antyczne w inscenizacji Stefana Srebrnego. „Pamiętnik Teatralny” 1993, z. 1-2, s. 167-182.
 27. Grażyna Golik-Szarawarska: Antike griechische Drama in den Inszenierungen von Professor Stefan Srebrny. In: Reception of the classics in modern theatre. Red. M. Gibińska. Kraków 1992, s. 103-115.
 28. Grażyna Golik-Szarawarska: Teatr Plastyczny Leszka Mądzika.; Przedruk z: „Tak i Nie” 1984, nr 13 W: Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL. Red. W. Chudy. Lublin 1990, s. 149-150.
 29. Grażyna Golik-Szarawarska: Misterium w krytyce Stefana Srebrnego (wokół Reduty). W: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć teatralnych. Red. E. Udalska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, s. 65-80.
 30. Grażyna Golik-Szarawarska: Stefan Srebrny w roli krytyka. W: Polska krytyka teatralna lat 1944-1980. Red. E. Udalska. Katowice 1986, s. 123-138.
 31. Grażyna Golik-Szarawarska: Stefan Srebrny jako krytyk teatralny w latach 1946-1962. (Stephani Srebrny de theatro in Polonia renascendo curae annis 1946-1962). „Meander” 1983, nr 12, s. 515-519.

 

Inne publikacje

 1. Grażyna Golik-Szarawarska: opracowanie. W: Tadeusz Zieliński: Listy do Stefana Srebrnego. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997, ss. 167.
 2. Grażyna Golik-Szarawarska: wstęp i opracowanie: List Stefana Srebrnego do Marii Wiercińskiej. (Stephani Srebrny ad Mariam Wiercińska epistola consolatoria). „ Meander” 1989, nr 7-12, s. 383-385.
 3. Grażyna Golik-Szarawarska: recenzja książki Stefan Srebrnego Teatr grecki i polski. (Wybór i opracowanie Szczepan Gąssowski. Wstęp Jerzy Łanowski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ss. 768, il. 97). „Pamiętnik Teatralny” 1986, z. 1, s. 145-149.

 

Granty 

Tytuł grantu: Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza

Nr grantu: 1 1674 92 03;

Nazwa grantu: grant Komitetu Badań Naukowych

Opis roli: kierownik projektu

 

Tytuł grantu: Tadeusza Zielińskiego wizja teatralna greckiej poezji dramatycznej

Nr grantu: 1 HO1E 002 17

Nazwa grantu: grant Komitetu Badań Naukowych

Opis roli: kierownik projektu

 

Tytuł projektu badawczego: Greek Theatre from Antiquity to Our Days. Theory and Performance

Instytucje prowadzące: Department of Theatre Studies Faculty of Philosophy University of Athens oraz Department of Music Studies University of Ionion, Grecja;

Czas realizacji: 2003-2007

Opis roli: uczestnictwo

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja Historyczno-Literacka Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice,
 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych Warszawa (d. Polskie Towarzystwo Historyków Teatru),
 • International Theatre Institute ITI, Oddział Polski Warszawa,
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne, Oddział Katowice.

 

Sprawowane funkcje

 • 2007–2010 – zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Oddział Katowice,
 • 2003–2007 – koordynator Programu Erasmus/Socrates,
 • 1992–1993 – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • seminarium doktoranckie,
 • seminarium magisterskie,
 • historia teatru polskiego,
 • antropologia teatru,
 • teatr w kulturze,
 • teatr XX wieku,
 • wstęp do nauki o teatrze,
 • analiza widowisk,
 • wiedza ogólna,
 • teatr polski.