JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Ewa Kosowska

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Rok urodzenia: 1951

e-mail: ewa.kosowska13@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teoria kultury,
 • antropologia kultury,
 • historia kultury polskiej,
 • antropologia literatury,
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego,
 • antropologia polskości Henryka Sienkiewicza.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Profesura

2001 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Habilitacja

1990 – Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katowice 1990,  Uniwersytet  Śląski w Katowicach

 

Doktorat

1982 – Ludowe transformacje średniowiecznych motywów literackich. Z problematyki gatunkowej legendy, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Magisterium

1973 – Dzieje i legenda Kleopatry w Cezarze i Kleopatrze Cypriana Kamila Norwida, filologia polska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Najważniejsze publikacje 

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Ewa Kosowska: Eurosarmata: o postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 245.
 2. Ewa Kosowska: Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006, ss. 175.
 3. Ewa Kosowska: Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 177.
 4. Ewa Kosowska: Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza.  Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, 2002, ss. 270.
 5. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Antropologia i hermeneutyka. Wśród tekstów Józefa Ligęzy. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994, ss. 122.
 6. Ewa Kosowska: Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990, ss. 288.
 7. Ewa Kosowska: Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1985, ss. 159.
 8. Nauczyciel akademicki – etos i warsztat. Red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Wyd. Studio Lexem, Piaseczno 2016, ss. 211.
 9. O wątpieniu. Red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Wyd. Studio Lexem, Piaseczno 2015, ss. 329.
 10. Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 216.
 11. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 436.
 12. Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss. 164.
 13. Sienkiewicz wobec Europy. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Ewa Kosowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 4. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny, Lublin 2004, ss. 378.
 14. Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Red. Ewa Kosowska. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec 2002, ss. 145.
 15. Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, ss. 170.
 16. Bronisława Brewińska: Pióropusz z kokocich piór i inne opowiadania. Przygotowali do druku, opracowali, wstępem i posłowiem opatrzyli Eugeniusz Jaworski i Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994, ss.179, wyd. II 1996.
 17. Polska kultura ziemiańska. Rozprawy i szkice. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, ss. 184.
 18. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1992, ss.144.
 19. Joe Simpson: Dotknięcie pustki. Tłum. Dorota Hałata, Wacław Sonelski. Red. literacka Ewa Kosowska. Wydawnictwo Stapis, Katowice 1992, ss.152.
 20. Alexander Sutherland Neill: Summerhil. Tłum. Barbara Białecka. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Almaprint, Katowice 1991, ss. 168.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Ewa Kosowska: Śmiech niewesoły, w: Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza. Red. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Zdzisława Mokranowska. DIG, Warszawa 2017, s. 43–60.
 2. Ewa Kosowska: O kontekście kulturowym, w: Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna Gomóła, Kamila Gęsikowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 9–16.
 3. Ewa Kosowska: L’elemento italiano nella cultura polacca, w: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. Red. Katarzyna Kwapisz-Osadnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, Franco Cesati Editore, Firenze 2017, s. 45–58.
 4. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): Od wstydu do obciachu. W: Strach, wstręt, wstyd i inne fobie. Red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska. Seria: „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 9–20.
 5. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): O kradzieżach, pożyczkach i zadłużeniach (z darem w tle). W: Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku. Red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11–29.
 6. Ewa Kosowska: Zakład Teorii i Historii Kultury. Pochwała wspólnoty. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 21–49.
 7. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): Osobowościowe podstawy kultury naukowej. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 261–267.
 8. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): Dziedzictwo kultury jako problem społeczny, naukowy i dydaktyczny. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 237–248.
 9. Ewa Kosowska: Quo vadis ideologio, czyli co się przytrafiło „Potopowi”? W: Sienkiewicz polityczny, Sienkiewicz ideologiczny. Red. Maciej Gloger, Ryszard Koziołek. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, s. 123–150.
 10. Ewa Kosowska: Najwyższy czas zrobić coś z tym czasem. „Artes Humanae” nr 1, 2016, s. 43–53.
 11. Ewa Kosowska: Mitologizacje i sposoby obrazowania w jednym wierszu Maksyma Tanka. W: Дзясятыя Танкаўскія чытанні (да Года культуры ў Беларусі). Зборнік навуковых артыкулаў. Red. В. Д. Старычонак, І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц. БГПУ, Мінск 2016, s. 175–183.
 12. Ewa Kosowska: Mamuty i mutanty. W: Nauczyciel akademicki – etos i warsztat. Red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Studio Lexem, Piaseczno 2016, s. 67–77.
 13. Ewa Kosowska, Barbara Bokus: Zaproszenie do lektury. W: Nauczyciel akademicki – etos i warsztat. Red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Wyd. Studio Lexem, Piaseczno 2016, s. XVII–XXV.
 14. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Schody w przestrzeni miejskiej jako przykład konfliktu między wartością użytkową a efektem artystycznym. „Kultura Popularna” nr 48, z.  2,  2016, s.  6–13.
 15. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): Importowane imponderabilia. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2, 2016, s. 219–230.
 16. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Tożsamość liryczna spod znaku Gwiazdy Wieczornej. O poezji Libora Martinka. W: Česká a polská poezie po roce 1989 / Poezja czeska i polska po 1989 roku. Sborník z mezinárodní vědecké konference / Materiały z międzynarodowej  konferencji naukowej. Red. Jan Heczko, Libor Martinek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, s. 247-254.
 17. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski: Teatr, poezja i tożsamość. W: Divadlo v ĉeské a polské literaturę / Teatr v literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konference / Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Opava 15. – 16. listopadu 2005 / Opawa 15-16 listopada 2005. Red. Libor Martinek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, s. 18–25.
 18. Ewa Kosowska: W domu, w szkole, w pustyni i w puszczy. W: Sienkiewicz w szkole, bibliotece, muzeum. Red. Tadeusz Bujnicki, Joanna Majchrzyk. DiG, Warszawa 2015, s. 121–136.
 19. Ewa Kosowska: Przypadki don Karlosa, „Laboratorium Kultury” nr 4, 2015, s. 13–28, p. 4
 20. Ewa Kosowska: Profesor Kazimierz Bartoszyński (1921-2015). „Przestrzenie Teorii” nr 23, 2015, s. 311–315.
 21. Ewa Kosowska: Od estymatyki do antencjologii. W: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem. Red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 189–204.
 22. Ewa Kosowska: O aspekcie „przewodnikowym” Nowych Aten. „Prace Kulturoznawcze” t. 17, 2015, s. 37–52.
 23. Ewa Kosowska: Rozwój społeczny jako wyobrażenie kulturowe. O znaczeniu idei własności w koncepcji Lewisa H. Morgana. „Laboratorium Kultury” nr 3, 2014, s. 57–81.
 24. Ewa Kosowska: Tradycyjne obrzędy w kulturze współczesnej. O wyższości wariantów nad inwariantami. W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach postradycyjnych. red.  Janina Hajduk-Nijakowska. Seria: „Archiwum Etnograficzne PTL” nr 54. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2014, s. 25–33.
 25. Ewa Kosowska: Temat olbrzymi w Nauce nowej i Nowych Atenach. „Prace Kulturoznawcze” t. 17, s. 71–83.
 26. Ewa Kosowska: Pułapki prowincjonalizmu: przypadek ks. Benedykta Chmielowskiego. W: Na stykach kultur i mediów: między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem. Red. Alicja Kisielewska. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 15–31.
 27. Ewa Kosowska: Sen nomady. W: Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi. Red. Izolda Topp, Piotr Jakub Fereński, Rafał Nahirny. Wydawnictwo „Korporacja Polonia”, Warszawa  2014, s. 77–92,
 28. Ewa Kosowska: Киргизия глазами Рышарда Капугцинского. Przeł. Oksana Małysa. «Вестник КРСУ», cпециальный выпуск, 2013, s. 475–482.
 29. Ewa Kosowska: The Conception of Authority in ‘New Athens…’ by Benedykt Chmielowski. W: Authority in the past and present. Red. Kazimierz Ilski, Krzysztof Marchlewicz. Instytut Historii UAM, Poznań 2013, s.105–119.
 30. Ewa Kosowska: Przeciw starcowi. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 151–163.
 31. Ewa Kosowska: Pokolenie jako wspólnota wzorotwórcza. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 209–216.
 32. Ewa Kosowska: Melancholia kresu. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 241–249.
 33. Ewa Kosowska: Dedal: triumf (i)kara. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 53–65.
 34. Ewa Kosowska: Prywata i prywatność w kulturze polskiej: rekonesans. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2 : Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. Małgorzata Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013, s. 11–18.
 35. Ewa Kosowska: O perspektywach humanistyki. „Fabryka Silesia” nr 1, 2013, s. 68–69.
 36. Ewa Kosowska: Interpretacja, czyli ni pies, ni wydra. W: Teksty i interpretacje. Red. Barbara Bokus, Zbigniew Kloch. Wyd. Studio Lexem, Piaseczno 2013, s. 3–18.
 37. Ewa Kosowska (współautor: Anna Gomóła): Kuchnia w Biszkeku. „Laboratorium Kultury” nr 2, 2013, s. 13–26.
 38. Ewa Kosowska: Ekskluzywni i ekscentryczni. W: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie. Red. Roman Chymkowski, Łukasz Bukowiecki, Małgorzata Czemarmazowicz, Włodzimierz Karol Pessel, Marta Zimniak-Hałajko. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 115–124,
 39. Ewa Kosowska: Taniec wokół dzikiego. „Prace Kulturoznawcze” t. 14/1, 2012, s. 67–78.
 40. Ewa Kosowska: Polowanie na tradycję. W: Kultura, pamięć i zapominanie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego. Red. Bartosz Jastrzębski, Katarzyna Konarska, Arkadiusz Lewicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 199–206.
 41. Ewa Kosowska: Pamięć jako zjawisko kulturowe. W: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 6. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012,  s.47–60.
 42. Ewa Kosowska: Katastrofa intelektualna, czyli czego obawiali się oświeceni czytelnicy Nowych Aten…?, w: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. Katarzyna Konarska, Piotr Kowalski. Seria: „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 5.  Wrocław 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 405–418.
 43. Ewa Kosowska: Dancing around the Savage. „Prace Kulturoznawcze” t. 14/1, 2012, http://pkult.wuwr.pl/category/english-316
 44. Ewa Kosowska: Biały i czarni; czarny i biali. Czego Staś Tarkowski nie dostrzegł po drugiej stronie lustra? W: Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści. Red. Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2012, s. 305–322.
 45. Ewa Kosowska: Niecodzienna codzienność. W: Konteksty sztuki, konteksty estetyki. T. 1: Perspektywy estetyki. Red. Anna Zeidler-Janiszewska, Krystyna Wilkoszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 169–178.
 46. Ewa Kosowska: Mit, prawda, imaginacja. Pułapki punktów widzenia. W: Mit, prawda, imaginacja. Red. Piotr Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 91–107.
 47. Ewa Kosowska: Kultura w województwie śląskim. W: Kongres Kultury Województwa Śląskiego, 23-25 września 2010. Red. Dariusz Pohl. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Regionalny Ośrodek Kultury, Katowice 2011, s. 42–50. Przedruk: „Nowe Zagłębie” 2011, nr 3, s. 26–30.
 48. Ewa Kosowska: Kult kultury. W: Kultura jako „cultura”. Red. Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp, Seria „Prace Kulturoznawcze” t. 12. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 87–100.
 49. Ewa Kosowska: Kalejdoskop jako metafora w badaniach kultury. W: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Red. Krystyna Kossakowska-Jarosz, współudział Małgorzata Iżykowska. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, s. 9–18.
 50. Ewa Kosowska: „A to Polska właśnie…”. W: Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. Red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 37–39.
 51. Ewa Kosowska:  „Melancholikom dla rozrywki…”, czyli przyjemność czytania. W: O rozkoszach wszelakich. Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury. Red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Małgorzata Sztandara. Seria „Stromata Anthropologica” 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011,  s. 93–102.
 52. Ewa Kosowska: Uwagi na marginesie dorobku wrocławskiego kulturoznawstwa. „Kultura Współczesna” nr 1, 2010, s. 232–236.
 53. Ewa Kosowska: Na tropach chwały. W: Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie. Red. Włodzimierz Karol Pessel, Stanisław Zagórski. Wstęp Janusz Tazbir. Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2010, s. 202–219.
 54. Ewa Kosowska: Jerzemu Paszkowi myśli różne porządkiem abecadła wyłożone. W: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Red. Jan Jakóbczyk, Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Małgorzata Piekara. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 11–18.
 55. Ewa Kosowska: Granice człowieka. W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, współpraca Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 13–25.
 56. Ewa Kosowska: Dar i wina Darwina. W: Zmagania z Darwinem, „Świat i Słowo” nr 1, 2010,  s. 37–47.
 57. Ewa Kosowska: Wstęp. W: Andrzej Dróżdż: Od „liber mundi” do hipertekstu. Książka w świecie utopii. Wydawnictwo Łukasz Gołębiowski, Warszawa 2009, s. 3–9.
 58. Ewa Kosowska: Tradycja w dyskursie kultury współczesnej. W: Tradycja: wartości i przemiany. Red. Jan Adamowski, Józef Styk. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 1. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 25–29.
 59. Ewa Kosowska: Słowo i ‘słowo’. Na tropie kulturowych kontekstów. W: Fenomen słowa. Red. Anna Grzegorczyk Małgorzata Grzywacz, Rafał Koschany. Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009, s.143–154.
 60. Ewa Kosowska: Powieści Henryka Sienkiewicza. Historia jako przedmiot wyboru. W: Opowiedzieć historię. Prace ofiarowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 99–107.
 61. Ewa Kosowska: O Klemensie Aleksandryjskim. W: Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Red. Piotr Kowalski. Seria: „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 20–41.
 62. Ewa Kosowska: Dobro i zło w kulturze współczesnej. Ankieta redakcyjna. „Perspektywy Kultury” nr 1, 2009,  s. 9–15.
 63. Ewa Kosowska: Wyobraźnia w antropologii literatury. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” nr 4, 2008, s. 131–144.
 64. Ewa Kosowska: Wprowadzenie. W: Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 7–14.
 65. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): „Święta miłości kochanej Ojczyzny…”. Honor i wstyd w polskiej myśli edukacyjnej. W: Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s.131–146.
 66. Ewa Kosowska: Więzy krwi i dziedzictwo lokalne. W: Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 6 grudnia 2007. Red. Marian Kisiel, Paweł Majerski. Biblioteka Miejska im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec 2008, s. 11–20.
 67. Ewa Kosowska: Uwagi o stanie kulturoznawstwa. W: Perspektywy badań nad kulturą. Red. Ryszard Kluszczyński, Anna Zajdler,-Janiszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s.31–42.
 68. Ewa Kosowska: Tradycja jako wehikuł swoistości kultury. „Postscriptum Polonistyczne” nr 2, 2008, s. 13–26.
 69. Ewa Kosowska: Metaphysics of a Lawn Grass. W: Space of a Garden – Space of  Culture. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2008,  s. 50–63. Wersja w języku polskim: Metafizyka gazonu. W: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Universitas, Kraków 2008, s. 57–70.
 70. Ewa Kosowska: Kulturowe uwarunkowania poczucia czasu. W: Kultura wobec czasu. Red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008.
 71. Ewa Kosowska: Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza. W: Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz i tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck –Zbaraż – Beresteczko. Koncepcja i red. Tadeusz Bujnicki, Jerzy Axer. DiG, OBTA, Warszawa 2007, s. 122–139. 
 72. Ewa Kosowska: Sienkiewicz a legenda kresowa. Perspektywa kulturoznawcza. W: Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz i tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck –Zbaraż – Beresteczko. Koncepcja i red. Tadeusz Bujnicki, Jerzy Axer. DiG, OBTA, Warszawa 2007, s. 197–300.
 73. Ewa Kosowska: Nomos, ethos i odpowiedzialność (rec. Andrzej Mencwel: Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Wyd. UW, Warszawa 2006). „Kultura Współczesna” nr 1, 2007 s. 218–226.
 74. Ewa Kosowska: Logos „przechodniego pokoju”. W: Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijonce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red Marian Kisiel, Tadeusz Sierny. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2007, s. 167–176.
 75. Ewa Kosowska: Klasyfikacja kultury a dyskurs antropologiczny. „Kultura Współczesna” nr 1, 2007, s.169–184.
 76. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Wiedza o kulturze w perspektywie antropologii kulturowej, w: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 40–47.
 77. Ewa Kosowska: Historia i tradycja w perspektywie antropologii kulturowej. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 48–57.
 78. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Wiedza o regionie w perspektywie antropologii kulturowej. w: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 115–133.
 79. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Historia i prezentyzm w polskiej literaturze współczesnej. W: Obraz minulosti v současné české a polské literatuře/ Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice–Opava 2007, s. 53–60.
 80. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Antropologia literatury antropologicznej. Przypadek Clifforda Geertza. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 112–131.
 81. Ewa Kosowska: Utopijność „Potopu”. W: Henryk Sienkiewicz, tradice – současnost – recepce. Materiały z mezinarodni vědecke konference uskutecnene v Ostrave ve dnech 13.-14. prosince 2005 u přiležitosti 100. vyroči udělěni Henrykovi Sienkiewiczovi Nobelovy ceny. Red. Mieczysław Balowski, Jana Raclavska. Filozoficka Fakulta Ostravske Univerzity, Ostrava 2006, s. 77–90.
 82. Ewa Kosowska: Tożsamość regionalna, tożsamość kulturowa. W: Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku. Red. Marian Kisiel i Paweł Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec 2006, s. 11–24.
 83. Ewa Kosowska: Kultura ludowa z perspektywy antropologicznej. W: Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Rola nauczyciela w rozwijaniu wiedzy o własnym regionie i jego kulturze. Red. Krystian Hadasz. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie 2006, s. 12–16.
 84. Ewa Kosowska: „Stary sługa”, czyli patriotyzm bez fanfar. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 6, cz. 2. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006, s.459–470.
 85. Ewa Kosowska: „Kordian” w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza (wybrane zagadnienia). W: Teatr–media–kultura. Red. Dorota Fox, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 145–160.
 86. Ewa Kosowska: Zamiast zakończenia. W: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 252–254.
 87. Ewa Kosowska: Z poetyki oblężenia. W: W rocznicę jasnogórskiego tryumfu 1655. Recepcja twórczości Sienkiewicza. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 5, cz. 1. Lublin 2005, s. 51–66.
 88. Ewa Kosowska: „Potop” jako utopia. W: W rocznicę jasnogórskiego tryumfu 1655. Recepcja twórczości Sienkiewicza. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 5, cz. 2. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny, Lublin 2005, s. 31–40.
 89. Ewa Kosowska: Stygmat nieśmiertelności. W: Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 9 – 24.
 90. Ewa Kosowska: O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury. „Prace Komisji Naukowych” nr 29, 2005, s. 22–24.
 91. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Prof. zw. dr hab. Leszek Dzięgiel (1931-2005). „Lud” t. 39, 2005, s. 384–389.
 92. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Prof. zw. dr hab. Leszek Dzięgiel. Kalendarz życia i twórczości 1931-2005. „Lud” t. 39, 2005, s. 389–394.
 93. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Europa Środkowa. Przeszłość pewnego złudzenia. W: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej. Red. Krzysztof Krasuski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 76–98.
 94. Ewa Kosowska: Encyklopedyczna koncepcja podmiotu. W: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. Barbara Czapik-Lityńska, Marta Buczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 11–30.
 95. Ewa Kosowska: Antropologia literatury – moda czy metoda? „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 3–20.
 96. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Słowo wstępne. W: Antropologia kultury –antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 9–15.
 97. Ewa Kosowska: Antropologia kultury – antropologia literatury. Wprowadzenie do tematu. W: Antropologia kultury –antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 31–44.
 98. Ewa Kosowska: Eurosarmatyzm – pęknięcie aksjologiczne czy „coincidentia oppositorum”? W: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Red. Renata Tańczuk, Dorota Wolska. Seria „Prace Kulturoznawcze” t. 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 322–333.
 99. Ewa Kosowska: Henryk Sienkiewicz wobec różnych nurtów tradycji kulturowej. W: Henryk Sienkiewicz – Polak i Europejczyk. Red. Zdzisława Mokaranowska. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 25–34.
 100. Ewa Kosowska: Przestrzenie tożsamości. W: Dylematy wielokulturowości. Red. Wojciech Kalaga. Uniwersitas, Kraków 2004, s. 67–78.
 101. Ewa Kosowska: O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury. W: Narracja i tożsamość. T. 1: Narracje w kulturze. Red. Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2004,  s. 101–111.
 102. Ewa Kosowska: Najbardziej znane (?) przemówienie Henryka Sienkiewicza. W: Sienkiewicz wobec Europy. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Ewa Kosowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 4. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Zarząd Główny, Lublin 2004, s.195–204.
 103. Ewa Kosowska: Henryk Sienkiewicz wobec różnych nurtów tradycji kulturowej. W: Henryk Sienkiewicz – Polak i Europejczyk. Red. Zdzisława Mokranowska. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 25–34.
 104. Ewa Kosowska: Henryk Sienkiewicz Eurosarmata. W: Sienkiewicz wobec Europy. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Ewa Kosowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 4.  Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2004, s. 117–128.
 105. Ewa Kosowska: Przestrzenie tożsamości. „Ergo” nr 1 (6), 2003, s. 27–33.
 106. Ewa Kosowska: Literatura jako hełm relaksacyjny. W: Sienkiewicz. Pamięć i współczesność. W: Sienkiewicz wobec Europy. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 3.  Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2003, s. 105–114.
 107. Ewa Kosowska: Kulturowe inicjacje Martina Edena. Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna.  Red. Wojciech Gutkowski, Ewa Owczarz. Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 235–253.
 108. Ewa Kosowska: Kultura animacji. W: „Kultura współczesna” nr 3 (37), 2003, s. 96–100.
 109. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski: Wokół paradygmatu genologicznego. W: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. Red. Anna Węgrzyniakowa, Tomasz Stępień. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 145–153.
 110. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski: O godności. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. Marian Kisiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 23–34.
 111. Ewa Kosowska: Edytorski eksperyment. W: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku. T. 5. Red. Jan Załubski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003, s. 57–66.
 112. Ewa Kosowska: Edukacja a kultura. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Red. Jan Kida. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 378–384.
 113. Ewa Kosowska: Aksjologiczne aspekty antropologii literatury. W: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Red. Andrzej Tyszczyk, Edward Fiała, Ryszard Zajączkowski. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 159–176.
 114. Ewa Kosowska: „Kłamczucha” Małgorzaty Musierowicz – prawda przesłania. W: Między „Bambolandią” i „Jeżycjadą”. Małgorzaty Musierowicz makro-i mikrokosmos. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 188–197.
 115. Ewa Kosowska: Zagubiony kontekst. W: Na obrzeżach polityki. Cz. 1. Red. Marceli Kosman. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2002, s. 7–14.
 116. Ewa Kosowska: Kultura polska. Korzenie współczesności. W: Kultura polska. Silva rerum. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Agnieszka Szol. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002, s. 87–112.
 117. Ewa Kosowska: Ekrany czasu. O arystokratycznych i arywistycznych doświadczeniach temporalnych. W:  Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002, s. 153–162.
 118. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Posłowie. W: Jan Szymik: Obrzędy ludowe na Śląsku Cieszyńskim. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Czeski Cieszyn 2001.
 119. Ewa Kosowska: Teoria kultury w tarapatach. W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej Wrocław, 810 czerwca 2000. Red. Stefan Bednarek, Krzysztof Łukasiewicz. Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Wrocław 2000. s. 21–28.
 120. Ewa Kosowska: O felietonie. W: Publicystyka – literatura. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 2. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Zarząd Główny, Lublin 2000, s. 49–59.
 121. Ewa Kosowska: Historia, narratologia, prezentyzm w perspektywie antropologii kulturowej. W: Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznice urodzin. Red. Tadeusz Robakowski i in. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  Poznań 2000, s. 443–450.
 122. Ewa Kosowska: Efekt Giocondy, Syndrom Feniksa. W: Wokół Eco.  Red. Zbigniew Żmigrodzki, Diana Pietruch-Reizes. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 39–46.
 123. Ewa Kosowska: Antropologiczna krytyka kultury. Tradycje i perspektywy. W: Biełaruskaje Acwietnictwa: wopyt tysiaczagodzia. Materiały II Miżnarodnaga kangresa 17–19 maja 2000 goda. Kn.1. Ministerstwo adukacji respubliki Biełarus, Minsk 2000, s. 29–33.
 124. Ewa Kosowska: Grafomana gra o prestiż. W: Wokół Eco. Red. Zbigniew Żmigrodzki, Diana Pietruch-Reizes. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2000, s. 47–55.
 125. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Tradycje Towarzystwa Kultury  Teatralnej. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Katowice 1999, ss. 18.
 126. Ewa Kosowska: Folklorystyka wobec kultury typu oralnego i cyrograficznego. Konteksty metodologiczne.  W: Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 1999, s. 20–30.
 127. Ewa Kosowska:  Folklor – stygmat czy szansa? W: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga Pamiątkowa poświęcona profesor Dorocie Simonides. Red. Teresa Smolińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 42–50.
 128. Ewa Kosowska (współautor: Zdzisława Mokranowska): Henryka Sienkiewicza „Organista z Ponikły”. Próba interpretacji. W: Henryk Sienkiewicz. Biografia twórczość, recepcja. Red. Lech Ludorowski i Halina Ludorowska.  Studia Sienkiewiczowskie”. t. 1.  Wydawnictwo Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 1998, s. 113–127.
 129. Ewa Kosowska: Z problemów kultury ludowej rys genealogiczny. W: Z problemów   badania kultury ludowej. Red. T. Kłak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, s. 16–30.
 130. Ewa Kosowska: Wstyd. Konotacje antropologiczne. W: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998, s. 52–63.
 131. Ewa Kosowska: Antropologiczne konteksty „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. W: Biełaruskaje aswietnictwa: wopyt tysiaczagodzia. Materiały Mieżdunarodnago Kongresa. Minsk 20–21 kastrycznika 1998, Minsk 1998, s. 19–29.
 132. Ewa Kosowska: „W pustyni i w puszczy”. Śladami europocentryzmu. W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje – przekłady – adaptacje. Red. Lech Ludorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s.  47–63.
 133. Ewa Kosowska: Wstęp do: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. E. Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, s. 7–12.
 134. Ewa Kosowska: W poszukiwaniu tożsamości czyli podróż po krainie negocjacji. Wykład inauguracyjny wygłoszony na otwarciu VII letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Cieszyn 1997, ss. 16.
 135. Ewa Kosowska: Wstęp. W: Jan Termiński: Moja Czeladź w XIX wieku. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Czeladzi, Czeladź 1997, s. 9–12.
 136. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski):  Gra o granice epistemologii. Między moderną i postmoderną. W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. Ewa Jędrzejko, Urszula Żydek-Bednarczuk. Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1997, s. 41–50.
 137. Ewa Kosowska: Catechisms of Identity. W: Borderland. Culture. Identity. Edited by Ryszard Kantor. Insitute of Ethnology Jagillonian University, Cracow 1996, s.151–159.
 138. Ewa Kosowska:  Katechizisy toesnosici. W: „Besci Bełaruskaga dziarżunaga pedagogicznaga uniwersiteta” nr 4 (6) Minsk 1995, s. 65–78.
 139. Ewa Kosowska: Zło w Cremonie. W: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. Red. Barbara Stempczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 168–175.
 140. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski):  Polska kultura ziemiańska. W: Polska kultura ziemiańska. Rozprawy i szkice. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 9–38.
 141. Ewa Kosowska: „Ulana”. Perspektywy analizy antropologicznej. W: Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja.  Red. Lech Ludorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 135–148.
 142. Ewa Kosowska: „Na ustach grzechu”. Rzecz o ukrytych sensach nie-do-rzeczności. W: Polska kultura ziemiańska. Rozprawy i szkice.  Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 110–135.
 143. Ewa Kosowska:  Dziennik Franciszki Krasińskiej w świetle dwóch orientacji archeologicznych. W: Polska i europejska proza diariuszowa.  Red. Halina Ludorowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 39–58.
 144. Ewa Kosowska: Plotka. W: Plotka. Red. Cezary Kęder, Krzysztof Uniłowski. Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1994,  s. 8–17.
 145. Ewa Kosowska: „Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego”. Z problematyki przekształceń legendy biograficznej. W: Staropolskie teksty i konteksty. Red. J. Malicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 44–68.
 146. Ewa Kosowska: Oblicza honoru, „Postscriptum. Biuletyn Szkoły Letniej Języka, Literatury i Kultury Polskiej”, nr 3, 1993, s. 4–8.
 147. Ewa Kosowska: Wstęp. W: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1992, s. 5–7.
 148. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): „A to Polska właśnie”. W kręgu wartości kultury narodowej. W: Kultura polska.   Współczesność wobec tradycji. Red. Tadeusz Kłak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 11–22.
 149. Ewa Kosowska: Cytacje i refleksje. Henryka Sienkiewicza odczyt „O powieści historycznej”. „Fa-art” nr 4(10), 1992, s. 10–14.
 150. Ewa Kosowska(współautor: Eugeniusz Jaworski): Kultura Europy. Współczesność wobec tradycji. W: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych.  Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1992, s. 13–25.
 151. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane zagadnienia. W: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy. Red. Tadeusz Kłak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990, s. 9–27.
 152. Ewa Kosowska: O niektórych aspektach funkcjonowania zasady DO UT DES w polskiej kulturze szlacheckiej. W: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Cz. I. Red. Tadeusz Kłak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 24–39.
 153. Ewa Kosowska: „Literatura popularna” – igraszki semiologiczne. W: Poszukiwania   teoretycznoliterackie. Red. Edward Czaplejewicz. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1989, s. 405–431.
 154. Ewa Kosowska:  Symbolika archaiczna w „Krakusie” C. K. Norwida. W: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. Red. Lech Ludorowski. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1987, s.75–90.
 155. Ewa Kosowska: Oleńka Billewiczówna. Postać w przestrzeni kulturowej. Wodokty. W: Teoretyczne aspekty powieści historycznej. Red. T. Bujnicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, s. 35–48.
 156. Ewa Kosowska: Społeczne funkcje legendy. W: Społeczne funkcje folkloru, praca zbiorowa. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1985, s. 56 –69.
 157. Ewa Kosowska: Oleńka Billewiczówna. Semiotyczna analiza postaci. W: Trylogia Sobieski Victoria wiedeńska. Red. Lech Ludorowski. Cz. 1. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985, s. 35– 44.
 158. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Gawęda ludowa. Tradycje, współczesność, funkcje. W: Społeczne funkcje folkloru, praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 85–93.
 159. Ewa Kosowska: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Próba analizy aksjologicznej. W:  „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje. Red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskieg. Katowice 1984, s.40–58.
 160. Ewa Kosowska: Norwidowska interpretacja dziejów Kleopatry i Cezara. W: O literaturze romantycznej. Red. Ireneusz Opacki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984, s. 107–124.
 161. Ewa Kosowska: O heterozji form folklorystycznych. W: Literatura popularna, folklor, język. Red. Witold Nawrocki, Michał Waliński. T. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981,  s. 52–62.
 162. Ewa Kosowska: Z problemów przekazu i odbioru prozy ludowej. „Literatura Ludowa” nr 1-3,  1979.
 163. Ewa Kosowska: O heterozji form folklorystycznych, „Biuletyn Ludoznawczy” 9,  Wydawnictwo Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Czeski Cieszyn 1979.

 

Inne publikacje

 1. Ewa Kosowska: Spontaniczna, niekonwencjonalna, życzliwa…. „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2 (242), 2016, s. 20–21.
 2. Ewa Kosowska, Zdzisława Mokranowska: Dwugłos o „Ciałach Sienkiewicza” (rec. książki, Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza), „Śląskie Studia Polonistyczne” nr 1 (1), 2011, s. 245–252.
 3. Ewa Kosowska: Wstęp.W: Zawsze z góralami… Z księdzem Władysławem Zązlem proboszczem z Kamesznicy rozmawia Anna Musialik-Chmiel. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 5–7.
 4. Ewa Kosowska: Robotnik. W: Słownik literatury XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1991, s. 829–831.
 5. Ewa Kosowska: Nędza. W: Słownik literatury XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1991, s. 603–605.
 6. Ewa Kosowska: Filantrop. W: Słownik literatury XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1991, s. 267–269.
 7. Tradycje i współczesność Amatorskiego Ruchu Teatralnego. Oprac. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Oddział Wojewódzki w Katowicach. Wojewódzki Ośrodek Kultury, Katowice 1987, ss. 16.
 8. Ewa Kosowska, (współautor: Eugeniusz Jaworski): Antropolog w pułapce epistemologii. (recenzja prac naukowych Edwarda T. Halla) „Literatura Ludowa” z. 2, 1987, s. 61–66.
 9. Ewa Kosowska: W kręgu filozofii literatury (recenzja prac naukowych K. Bartoszyńskiego). „Miesięcznik Literacki” z. 2, 1986.
 10. Ewa Kosowska: Notki informacyjne dotyczące bieżącej działalności Towarzystwa Kultury Teatralnej w latach 1984-87 (prasa lokalna).
 11. Ewa Kosowska:  O „Mitach polskich” (rec. książki: Franciszek Ziejka: Mity polskie). „Literatura Ludowa” z. 4–6, 1979, s. 138–140.
 12. K. W. Czistow: Specyfika folkloru w świetle teorii informacji. Tłum. z ros. Ewa Kosowska. „Literatura Ludowa”1977, z. 6, s. 42–52.
 13. Ewa Kosowska: Sosnowiec. Kulturowe determinanty zdobywania statusu miasta. W: Miasto na koniec wieku.  Red. Kazimierz Gołosz. „Rocznik Sosnowiecki” 2001, s. 9–19.
 14. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Wielka Narracja emigracji. „Śląsk” nr 1 (75), 2002, s. 59–61.
 15. Ewa Kosowska: Region a literatura. „Śląsk” nr 3 (65), 2001, s. 46–47.
 16. Ewa Kosowska: O przyszłość naszej kultury. Gdańska glossa. „Śląsk” nr 11 (73), 2001, s. 44–45.
 17. Ewa Kosowska: Miasto i ludzie. Sosnowiec wobec tradycji municypalnych. „Śląsk” nr 7 (69), 2001, s. 48–49.
 18. Ewa Kosowska: Górny Śląsk – syndrom przechodniego pokoju. Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice 2001, ss.16.  Przedruk: „Śląsk” nr 3 (68), 2001, s. 58–60.
 19. Ewa Kosowska (współautor: Eugeniusz Jaworski): Globalizacja a „narcyzm małych różnic”, „Śląsk” nr 9 (71), 2001.
 20. Ewa Kosowska: Życie pośmiertne Waltera Benjamina. „Opcje” nr 3, 1994, s. 79–84.

 

Granty

Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania

Nr grantu: NCN 2012/06/A/HS/00252, Maestro, 3+2 lata

Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Udział: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 2013 Narodowe Centrum Nauki, Polska, ekspert,
 • 2010 „Stromata Anthropologica”, Polska, Członek Rady Naukowej,
 • 2009 Polska Komisja Akredytacyjna, Polska, ekspert,
 • 2009 „Kultura Współczesna”, Polska, Członek Rady Programowej,
 • 2003 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Polska,  ekspert,
 • 2003 Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polska, 2003–2017 członek ZG, 2009–2013 wiceprezes, 2013-2017 prezes,
 • 2003 Komitet Nauk o Kulturze PAN, Polska, członek Komitetu,
 • 1977 Towarzystwo Kultury Teatralnej, Polska, 1982–1987 prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Sprawowane funkcje

 • 1986–1990 Wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej,
 • 1990–1991 Dyrektor Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej,
 • 1992–2017 Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • antropologia kultury,
 • antropologia kultury Europy,
 • teoria kultury,
 • historia kultury polskiej,
 • historia kultury Europy,
 • filozofia kultury,
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego,
 • wiedza o kulturze,
 • seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie.