Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Rok uro­dze­nia: 1955
e-mail: pidobro@​poczta.​onet.​pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

Miłość ludowa. Wzory miło­ści wie­śnia­czej w pol­skiej pie­śni ludo­wej XVIII-XX wieku (UMCS, Lublin).

Habilitacja

Moc nar­ra­ti­vum. Idee bio­lo­gii we współ­cze­snym dys­kur­sie huma­ni­stycz­nym

Najważniejsze publikacje

 1. Miłość ludowa. Wzory miło­ści wie­śnia­czej w pol­skiej pie­śni ludo­wej XVIII-XX wieku, PTL. Wrocław, 1991.
 2. Seksualizm ludowy w pol­skiej pie­śni obsce­nicz­nej, w: Erotsko u folk­loru Slovena, pod red. D. Ajdacica, Belgrad 1995.
 3. Teksty z ulicy. Zeszyt folk­lo­ry­styczny nr 2, 3 – 4, 5 – 6, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1996, 1999, 2003.
 4. Teksty z ulicy. Zeszyt kul­tu­ro­znaw­czy nr 8, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2004.
 5. Teksty z ulicy. Zeszyt meme­tyczny nr 9, 10, 11, 12, 13, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2005, 2006, 2007, 2008, 2011.
 6. Flirt towa­rzy­ski, Mowa kwia­tów i in. hasła, w: Słownik lite­ra­tury popu­lar­nej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.
 7. Obrzędy ludowe, Erotyk ludowy, Zaklęcia miło­sne, Pokładziny i in. hasła, w: L. Aresin, K. Starke, Leksykon ero­tyki, przekł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski, Katowice 1998.
 8. Moc nar­ra­ti­vum. Idee bio­lo­gii we współ­cze­snym dys­kur­sie huma­ni­stycz­nym, Katowice 2008.
 9. Infosfera. Memetyczne kon­cep­cje kul­tury i komu­ni­ka­cji, (red.), Katowice 2009.
 10. Humanistyczne kon­tek­sty tech­no­polu, (red.), Katowice 2011.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Społeczne formy wyobra­żeń zbio­ro­wych.
 • Biologiczne teo­rie zacho­wań spo­łecz­nych.
 • Ontologia idei i komu­ni­ka­cji w kon­tek­ście tzw. nowej bio­lo­gii.
 • Memetyka.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja ds. Folklorystyki IBL PAN, Warszawa.
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • Wicedyrektor ds. dydak­tyki INoK (1991−1993).
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Kultury (1994−2004).
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców (od 1998 r.).
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Folkloroznawców (od 2004 r.).
 • Redaktor naczelna Tekstów z Ulicy. Zeszyt meme­tyczny”.
 • Redaktor naczelna cza­so­pi­sma Memetyka​.pl.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – Oddział Katowice.
 • Kierownik serii Studia o Kulturze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Seminaria magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie.
 • Antropologia kul­tury (wykład).
 • Współczesne kie­runki badań kul­tu­ro­znaw­czych (wykład).
 • Współczesne teo­rie kul­tury (wykład).
 • Socjologia kul­tury (wykład).
 • Historia kul­tury (ćwi­cze­nia).
 • Folklor pol­ski.
 • Wykłady mono­gra­ficzne.
 • Przedmioty do wyboru.
 • Antropologia kul­tury regio­nal­nej.