Beata Gontarz

dr hab. Beata Gontarz

Rok urodzenia: 1968
e-mail: beata.gontarz@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1992 – „Rafa” Jana Józefa Szczepańskiego. Próba ujęcia monograficznego (filologia polska UŚ)

Doktorat

1997 – Główne problemy twórczości Jana Józefa Szczepańskiego (Wydział Filologiczny UŚ)

Habilitacja

Najważniejsze publikacje

Książki

 1. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, Katowice 2001, ss. 176.
 2. O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice, (red.) Katowice 2003, ss. 130.
 3. Świat przez pryzmat „ja”, t.1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, (red. wspólnie z M. Krakowiak) Katowice 2006, ss. 266, t. 2: Studia i interpretacje (red. wspólnie z M. Krakowiak) Katowice 2006, ss. 239.
 4. Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 494.

Wybrane artykuły

 1. Historia uwięziona w fikcji. „Kipu” Jana Józefa Szczepańskiego, „Ruch Literacki” 2003, z. 2, s. 197-211.
 2. Bezgranicznie szczere… Na granicy (bez)wstydu… O współczesnych dziennikach, [w:] Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja, pod red. S. Zabierowskiego i L. Zwierzyńskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 252-275.
 3. Od praktycznych strategii do strategicznych praktyk. Sztuka kobieca i feministyczna krytyka artystyczna, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005, s. 431-447.
 4. Ikonizacja rzeczywistości w „Dukli” Andrzeja Stasiuka, [w:] Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, pod red. M. Popczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Folia Academiae, Katowice 2005, s. 70-78.
 5. Modele „ja” bohatera powieści Sławomira Shutego pt. „Zwał”, [w:] Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku, pod red. B. Czapik-Lityńskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, s 138-150.
 6. Powieść jako model poznania (przykład ”Karoliny” Krzysztofa Vargi i „Trybów” Magdaleny Tulli, [w:] Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, ed. by E. Lorek-Jezińska, T. Siek-Piskozub, K. Więckowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 481-490.
 7. Dekonstruowanie Mickiewicza, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 569-579.
 8. Poszukiwanie Transcendencji w pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego, [w:] Literatura i wiara, red. naukowa A. Sulikowski, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2009, s. 273-285.
 9. Geografia, historia i pamięć. Upamiętnianie przeszłości w pisarstwie Andrzeja Stasiuka, [w:] Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 300-316.
 10. W poszukiwaniu tożsamości – współczesna polska saga rodzinna, [w:] Ku antropologii rodziny, pod red. i ze wstępem L. Rożek, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2009, s. 51-67.
 11. „Śląska edukacja” Henryka Wańka, [w:] „Kraj lat dziecinnych…”, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Leszczyny, Katowice 2010, s. 73-82.
 12. Od „przezroczystości serca” do „dyktatury transparencji”.
  Etyczne konsekwencje nowoczesnych i ponowoczesnych utopii
  przezroczystości w esejach Marka Bieńczyka,
  [w:] Kategorie etyczne w czasach upadku ducha, pod red. L. Rożek, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011, s 69-89.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia literatury polskiej XX i XXI wieku.
 • Współczesne teorie badań literatury.
 • Przemiany modelu prozy współczesnej.
 • Literackie konstrukcje widzialności.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja Historycznoliteracka PAN oddział w Katowicach
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Lektura literatury najnowszej.
 • Modele literatury współczesnej.
 • Nowoczesność w literaturze.
 • Zagadnienia literackiej współczesności.
 • Najnowsze zjawiska literackie.
 • Seminarium magisterskie.