Pra­cow­nicy

A

dr hab. Alek­san­dra Ach­te­lik, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

dr Joanna Alek­san­dro­wicz, adiunkt
 — Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

dr Piotr Aptacy, adiunkt
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

B

dr hab. Karina Banasz­kie­wicz-Sadow­ska, adiunkt
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

dr Justyna Budzik, adiunkt
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

C

dr Ilona Copik, adiunkt
 — Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

D

dr Ewa Dąbek-Derda, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Teatru i Dra­matu

dr Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska, adiunkt
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

mgr Jakub Dzie­wit, asy­stent
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

F

dr Mag­da­lena Fig­zał, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

dr hab. Dorota Fox, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

G

dr Aneta Gło­wacka, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

dr Ali­cja Głut­kow­ska-Polniak, adiunkt
 — Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

dr hab. Gra­żyna Golik-Sza­ra­war­ska, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

dr hab. Anna Gomóła, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

dr hab. Beata Gon­tarz, adiunkt
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

dr Nata­lia Gru­en­pe­ter, adiunkt

— Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

dr Tomasz Grusz­czyk, adiunkt
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

K

dr Mał­go­rzata Kądziela, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

dr Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek, adiunkt
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

dr hab. Bar­bara Kita, adiunkt
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

dr hab. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak, adiunkt
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

dr hab. Alek­san­dra Kunce, adiunkt
 — Zakład Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

L

dr Julia Legom­ska, adiunkt
 — Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

M

dr Anna Maj, adiunkt
 — Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

dr Jacek Miko­łaj­czyk, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

O

mgr Urszula Owca, spe­cja­li­sta,
 — Sekre­ta­riat INKSI

dr Bar­bara Orzeł, star­szy refe­rent
 — Sekre­ta­riat INKSI

P

dr hab. Marek Pacu­kie­wicz, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

mgr Paweł Paszek, asy­stent
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

dr Adam Pisa­rek, asy­stent
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Este­tyki i Antro­po­lo­gii Prze­strzeni

dr hab. Beata Popczyk-Szczę­sna, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dra­matu

R

dr Mał­go­rzata Rygiel­ska, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

S

dr Alina Sor­dyl, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Teatru i Dra­matu

dr Anto­nina Szy­bow­ska, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

W

prof. dr hab. Ewa Wąchocka, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Teatru i Dra­matu

dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

dr Monika Wisz­niow­ska, adiunkt
 — Zakład Kul­tury Lite­rac­kiej

dr hab. Zyg­munt Woź­niczka, adiunkt
 — Zakład Teo­rii i Histo­rii Kul­tury

Z

dr Jakub Zaj­del, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawoj­ski, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — Zakład Fil­mo­znaw­stwa i Wie­dzy o Mediach

prof. dr hab. Bog­dan Zeler, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej

dr hab. Leszek Zwie­rzyń­ski, adiunkt
 — kie­row­nik Zakładu Kul­tury Lite­rac­kiej

Ż

prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk, pro­fe­sor zwy­czajny
 — Zakład Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej