Specyfika badań

Instytut pro­wa­dzi bada­nia inter­dy­scy­pli­narne nad kul­turą, które obej­mują pro­ble­ma­tykę medio­znaw­czą, komu­ni­ka­cyjną, antro­po­lo­giczną, fil­mo­znaw­czą, este­tyczną, teatro­lo­giczną i lite­ra­tu­ro­znaw­czą. Projekty badaw­cze reali­zo­wane w Instytucie doty­czą zarówno tema­tyki regio­nal­nej, jak i kul­tury glo­bal­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem współ­cze­snych prze­mian spo­łeczno-kul­tu­ro­wych zwią­za­nych z wpły­wem mediów i sze­roko poję­tymi prze­mia­nami komu­ni­ka­cyj­nymi. Koncentrując się na stu­diach nad kul­turą współ­cze­sną, bada­cze nie stro­nią także od reflek­sji histo­rycz­no­kul­tu­ro­wej.

Specyfika badań Instytutu polega na inter­dy­scy­pli­nar­no­ści i otwar­ciu na róż­no­rod­ność podejść meto­do­lo­gicz­nych. Badacze podej­mują dzia­ła­nia na styku dys­cy­plin, nie ucie­ka­jąc od tema­tów wyma­ga­ją­cych sze­ro­kich kom­pe­ten­cji, umie­jęt­no­ści warsz­ta­to­wych i nowa­tor­skiego podej­ścia. Prowadzonej ana­li­zie kul­tu­ro­wej towa­rzy­szą czę­sto bada­nia tere­nowe, a także dzia­ła­nia z zakresu ani­ma­cji kul­tu­ro­wej, która jest dla wielu pra­cow­ni­ków Instytutu swo­istą formą imple­men­ta­cji i popu­la­ry­za­cji dzia­łań badaw­czych.

Instytut orga­ni­zuje wyda­rze­nia kul­tu­ralne, kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe kon­fe­ren­cje i sym­po­zja oraz wykłady gości zagra­nicz­nych i warsz­taty; współ­pra­cuje z lokal­nymi, kra­jo­wymi i zagra­nicz­nymi ośrod­kami badaw­czymi i insty­tu­cjami kul­tury, sto­wa­rzy­sze­niami nauko­wymi i sie­ciami badaw­czymi; pra­cow­nicy Instytutu kie­rują i uczest­ni­czą w pro­jek­tach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, któ­rych efek­tami są publi­ka­cje w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach oraz wysoko punk­to­wane cza­so­pi­sma naukowe.

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych patro­nuje serii wydaw­ni­czej Studia o Kulturze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Redaktorem serii jest dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. O wyso­kim pozio­mie pro­wa­dzo­nych tu badań świad­czy mię­dzy innymi to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy­znało Instytutowi (jako jed­nej z trzech jed­no­stek w Polsce) upraw­nie­nia do nada­wa­nia habi­li­ta­cji w zakre­sie kul­tu­ro­znaw­stwa.

Zainteresowania naukowe pra­cow­ni­ków znaj­dują swoje odbi­cie w podej­mo­wa­nych pro­jek­tach badaw­czych, jak i w pro­po­zy­cjach dydak­tycz­nych w zakre­sie kul­tu­ro­znaw­stwa (spe­cjal­no­ści: prze­strze­nie kul­tury, este­tyka mia­sta, teo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury, komu­ni­ka­cja kul­tu­rowa, kul­tura lite­racka, fil­mo­znaw­stwo i wie­dza o mediach, teatro­lo­gia), a także w nowa­tor­skiej ofer­cie stu­diów z zakresu kul­tur mediów (spe­cjal­no­ści: nowe media, komu­ni­ka­cja medialna, kul­tury wizu­alne, este­tyka wizu­al­no­ści, wido­wi­ska kul­tu­rowe, publi­cy­styka nowo­me­dialna).