JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Specyfika badań

Instytut prowadzi badania interdyscyplinarne nad kulturą, które obejmują problematykę medioznawczą, komunikacyjną, antropologiczną, filmoznawczą, estetyczną, teatrologiczną i literaturoznawczą. Projekty badawcze realizowane w Instytucie dotyczą zarówno tematyki regionalnej, jak i kultury globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych przemian społeczno-kulturowych związanych z wpływem mediów i szeroko pojętymi przemianami komunikacyjnymi. Koncentrując się na studiach nad kulturą współczesną, badacze nie stronią także od refleksji historycznokulturowej.

Specyfika badań Instytutu polega na interdyscyplinarności i otwarciu na różnorodność podejść metodologicznych. Badacze podejmują działania na styku dyscyplin, nie uciekając od tematów wymagających szerokich kompetencji, umiejętności warsztatowych i nowatorskiego podejścia. Prowadzonej analizie kulturowej towarzyszą często badania terenowe, a także działania z zakresu animacji kulturowej, która jest dla wielu pracowników Instytutu swoistą formą implementacji i popularyzacji działań badawczych.

Instytut organizuje wydarzenia kulturalne, krajowe i międzynarodowe konferencje i sympozja oraz wykłady gości zagranicznych i warsztaty; współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, stowarzyszeniami naukowymi i sieciami badawczymi; pracownicy Instytutu kierują i uczestniczą w projektach krajowych i międzynarodowych, których efektami są publikacje w prestiżowych wydawnictwach oraz wysoko punktowane czasopisma naukowe.

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych patronuje serii wydawniczej Studia o Kulturze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Redaktorem serii jest dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. O wysokim poziomie prowadzonych tu badań świadczy między innymi to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Instytutowi (jako jednej z trzech jednostek w Polsce) uprawnienia do nadawania habilitacji w zakresie kulturoznawstwa.

Zainteresowania naukowe pracowników znajdują swoje odbicie w podejmowanych projektach badawczych, jak i w propozycjach dydaktycznych w zakresie kulturoznawstwa (specjalności: przestrzenie kultury, estetyka miasta, teoria i antropologia kultury, komunikacja kulturowa, kultura literacka, filmoznawstwo i wiedza o mediach, teatrologia), a także w nowatorskiej ofercie studiów z zakresu kultur mediów (specjalności: nowe media, komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, widowiska kulturowe, publicystyka nowomedialna).