JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb dla studentów studiów zaocznych

W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb.

I TURA REJESTRACJI

I rok stu­diów II stop­nia:
od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59;

II TURA REJESTRACJI

od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59.

UWAGA

UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI MÓC UZY­SKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU.

Studenci I roku kulturoznawstwa niestacjonarnego MU (magisterskie uzupełniające) uczestniczą w 1 rejestracji:

  • na przedmioty obowiązkowe dla pierw­szego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przed­miot).

UWAGA

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.