JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla studiów stacjonarnych

REJESTRACJE NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM (STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA)

Rejestracje na zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 dla kierunków kulturoznawstwo oraz kultury mediów (I i II stopnia) odbędą się w systemie USOSweb:

 • dla studiów I stopnia: od 14 lutego, godz. 20.00 do 7 marca, godz. 23.59;
 • dla studiów II stopnia: od 14 lutego, godz. 20.00 do 5 marca, godz. 20.00.

 

KULTUROZNAWSTWO

Studenci I roku kulturoznawstwa LIC biorą udział w 2 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot;
 • na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: historia filmu polskiego, historia teatru polskiego).

 

Studenci II roku kulturoznawstwa LIC biorą udział w 6 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe;
 • na przedmiot do wyboru I: język w mediach / analiza przekazów reklamowych;
 • na przedmiot do wyboru II: lektura literatury najnowszej / literatura dokumentu osobistego;
 • na przedmiot do wyboru III: edukacja medialna / wiedza o telewizji;
 • na przedmiot do wyboru IV: ekspozycje sztuki / estetyka popkultury;
 • na przedmiot do wyboru V: dzieje obyczaju / kształtowanie przestrzeni publicznej.

 

Studenci III roku kulturoznawstwa LIC biorąc udział w 6 rejestracjach:

 • na seminaria licencjackie II, gdzie wybierają przedmiot o nazwie zgodnej z nazwą swojej specjalizacji;
 • na przedmioty specjalizacyjne II, gdzie wybierają przedmiot o nazwie zgodnej z nazwą swojej specjalizacji;
 • na warsztaty animacji kultury, gdzie wybierają przedmiot o nazwie zgodnej z nazwą swojej specjalizacji;
 • na przedmiot do wyboru: kultura języka / folklor polski;
 • na wirtualny przedmiot „praktyka zawodowa”.

 

Studenci I roku kulturoznawstwa MU biorą udział w 4 rejestracjach:

 • na przedmioty wspólne: antropologia kultury, estetyka;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności teoria i antropologia kultury;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja kulturowa

 

Studenci II roku kulturoznawstwa MU biorąc udział w 4 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe specjalności estetyka miasta;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja kulturowa;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności teoria i antropologia kultury.

 

KULTURY MEDIÓW

Studenci I roku kultur mediów LIC biorą udział w 6 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe;
 • na przedmiot do wyboru I: komunikacja kulturowa / analiza i interpretacja przekazów medialnych;
 • na przedmiot do wyboru II: archeologia mediów / od reportażu do tabloidu;
 • na przedmiot do wyboru III: komunikowanie perswazyjne / narracje medialne;
 • na przedmiot do wyboru IV: design a komunikacja / strategie autokreacji;
 • na przedmiot do wyboru V: analiza widowisk / komunikacja masowa.

 

Studenci II roku kultur mediów LIC biorą udział w 6 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe;
 • na przedmiot do wyboru I: ekspozycje sztuki / estetyka popkultury;
 • na przedmiot do wyboru II: nowe rytualności / regionalizacja w internecie;
 • na przedmiot do wyboru III: pogranicza mediów / interpretacja tekstu teatralnego;
 • na przedmiot do wyboru IV: sztuka i multimedia / kultura muzyczna;
 • na przedmiot do wyboru V: język w mediach / wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy.

 

Studenci III roku kultur mediów LIC biorą udział w 5 rejestracjach:

 • na przedmiot obowiązkowy;
 • na przedmiot wirtualny „praktyka zawodowa”;
 • na seminarium licencjackie II, gdzie wybierają przedmiot o nazwie zgodnej z nazwą swojej specjalizacji;
 • na przedmiot specjalnościowy II, gdzie wybierają przedmiot o nazwie zgodnej z nazwą swojej specjalizacji;
 • na przedmiot do wyboru: warsztaty krytyki mediów / warsztaty recenzenckie.

 

Studenci I roku kultury mediów MU biorą udział w 6 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja medialna;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności kultury wizualne: fotografia – film – media;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności widowiska kulturowe;
 • na przedmiot do wyboru I specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia – film – media:
 • sztuka nowych mediów / kino: sztuka – technologia – ideologia;
 • na przedmiot do wyboru II specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia – film –
 • media: słowo i gest w komunikacji medialnej / wybrane zagadnienia z imagologii;
 • na przedmiot do wyboru III specjalności komunikacja medialna: analiza przestrzeni miejskiej / interfejsy w kulturze.

 

Studenci II roku kultur mediów MU biorą udział w 6 rejestracjach:

 • na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja medialna;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności kultury wizualne;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności widowiska kulturowe;
 • na przedmioty obowiązkowe specjalności publicystyka nowomedialna;
 • na przedmiot do wyboru I specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: transgresje medialne / net art;
 • na przedmiot do wyboru II specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: komunikacja wizerunkowa / warsztaty nowomedialne.

 

Uwaga nr 1
Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.
Uwaga nr 2
W trakcie trwania rejestracji studenci mogą samodzielnie przenosić się w systemie z uprzednio wybranej grupy do innej, w której limit nie został jeszcze osiągnięty. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie decydować Z-ca Dyrektora ds. Studiów Stacjonarnych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student może następnie zgłosić się do dziekanatu. Na wniosku o przeniesienie powinna się znaleźć pisemna zgoda obu prowadzących na przejście studenta z grupy do grupy.