Reje­stra­cje na przed­mioty dla kul­tu­ro­znaw­stwa II stop­nia 2016/​2017

KULTUROZNAWSTWO, stu­dia sta­cjo­narne II stop­nia

W seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kiego 2016/​2017 na kie­runku kul­tu­ro­znaw­stwo odbędą się obo­wiąz­kowe reje­stra­cje w sys­te­mie USO­Sweb.

Stu­denci I roku stu­diów sta­cjo­nar­nych II stop­nia uczest­ni­czą w dwóch z pię­ciu reje­stra­cji:

 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe dla wszyst­kich stu­den­tów dru­giego seme­stru kul­tu­ro­znaw­stwa, w któ­rej wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści TEORIAANTROPOLOGIA KULTURY, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści FILMOZNAWSTWOWIEDZAMEDIACH, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści KOMUNIKACJA KULTUROWA, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści ESTETYKA MIASTA, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy.

Stu­denci II roku stu­diów sta­cjo­nar­nych II stop­nia uczest­ni­czą w jed­nej z czte­rech reje­stra­cji:

 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści TEORIAANTROPOLOGIA KULTURY, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści FILMOZNAWSTWOWIEDZAMEDIACH, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści KOMUNIKACJA KULTUROWA, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe spe­cjal­no­ści ESTETYKA MIASTA, w któ­rej stu­denci tej spe­cjal­no­ści wybie­rają każdy przed­miot z listy.

Ter­miny

Reje­stra­cje odbędą się w ter­mi­nie od 15 lutego, godz. 19:00 do 28 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Nie­za­lo­go­wa­nie się na przed­miot będzie skut­ko­wało bra­kiem stu­denta na liście uczest­ni­ków zajęć, a więc i nie­moż­no­ścią uzy­ska­nia z nich zali­cze­nia.

UWAGA NR 2

W razie braku miej­sca w pre­fe­ro­wa­nej gru­pie, należy zapi­sać się do innej grupy, w któ­rej limit miejsc nie został osią­gnięty. Od seme­stru let­niego stu­den­tów wszyst­kich lat obo­wią­zuje ta sama pro­ce­dura zmiany grupy:

 • stu­dent pra­gnący doko­nać zmiany grupy powi­nien uzy­skać na pisem­nym poda­niu pod­pis zarówno pro­wa­dzą­cego, któ­rego grupę opusz­cza, jak i pro­wa­dzą­cego grupę, do któ­rej chce dołą­czyć oraz pod­pis opie­kuna roku lub Z-cy Dyrek­tora Insty­tutu;
 • w przy­pad­kach szcze­gól­nych (IOS, powroty z urlo­pów dzie­kań­skich, przy­padki losowe i zwią­zane z tym pro­blemy z dostę­pem do logo­wań) stu­denci mogą się zgła­szać bez­po­śred­nio do Z-cy Dyrek­tora Insty­tutu.

UWAGA NR 3

Stu­denci I roku, któ­rzy pla­nują stu­dio­wać na dwóch spe­cjal­no­ściach, reje­strują się jedy­nie na główną wybraną przez sie­bie spe­cjal­ność. W celu dołą­cze­nia do zajęć dru­giej spe­cjal­no­ści, należy zgło­sić się z kie­ro­wa­nym do Dzie­kana poda­niem i listą przed­mio­tów do Z-cy Dyrek­tora Insty­tutu, który opi­niuje oba pisma.