Reje­stra­cje na przed­mioty dla kul­tur mediów I stop­nia 2016/​2017

KULTURY MEDIÓW, stu­dia sta­cjo­narne I stop­nia

W seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kiego 2016/​2017 na kie­runku kul­tury mediów odbędą się obo­wiąz­kowe reje­stra­cje w sys­te­mie USO­Sweb.

Stu­denci I roku stu­diów sta­cjo­nar­nych I stop­nia uczest­ni­czą w sze­ściu reje­stra­cjach:

 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe dla wszyst­kich stu­den­tów dru­giego seme­stru kul­tur mediów, gdzie wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na pierw­szy przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: komu­ni­ka­cję kul­tu­rową lub ana­lizę i inter­pre­ta­cję prze­ka­zów medial­nych,
 • w reje­stra­cji na drugi przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: arche­olo­gię mediów lub od repor­tażu do tablo­idu,
 • w reje­stra­cji na trzeci przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: komu­ni­ko­wa­nie per­swa­zyjne lub nar­ra­cje medialne,
 • w reje­stra­cji na czwarty przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: design a komu­ni­ka­cja lub stra­te­gie auto­kre­acji,
 • w reje­stra­cji na piąty przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: ana­lizę wido­wisk lub komu­ni­ka­cję masową.

Stu­denci II roku stu­diów sta­cjo­nar­nych I stop­nia uczest­ni­czą w pię­ciu reje­stra­cjach:

 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe dla wszyst­kich stu­den­tów czwar­tego seme­stru kul­tur mediów, gdzie wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na pierw­szy przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: eks­po­zy­cje sztuki lub este­tykę popkul­tury,
 • w reje­stra­cji na drugi przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: nowe rytu­al­no­ści lub regio­na­li­za­cję w inter­ne­cie,
 • w reje­stra­cji na trzeci przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: pogra­ni­cza mediów lub inter­pre­ta­cję tek­stu teatral­nego,
 • w reje­stra­cji na czwarty przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: język w mediach lub wybrane zagad­nie­nia z histo­rii, teo­rii i prak­tyki reklamy.

Stu­denci III roku stu­diów sta­cjo­nar­nych I stop­nia uczest­ni­czą w czte­rech reje­stra­cjach:

 • w reje­stra­cji na przed­mioty obo­wiąz­kowe dla wszyst­kich stu­den­tów szó­stego seme­stru kul­tur mediów, gdzie wybie­rają każdy przed­miot z listy,
 • w reje­stra­cji na przed­miot do wyboru, gdzie wybie­rają jeden z dwóch przed­mio­tów: warsz­taty kry­tyki mediów lub warsz­taty recen­zenc­kie,
 • w reje­stra­cji na semi­na­ria licen­cjac­kie, gdzie wybie­rają semi­na­rium swo­jej spe­cjal­no­ści,
 • w reje­stra­cji na przed­miot spe­cjal­no­ściowy II, gdzie wybie­rają przed­miot spe­cjal­no­ściowy II swo­jej spe­cjal­no­ści.

Ter­miny

Reje­stra­cje odbędą się od 15 lutego, godz. 20:00 do 28 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Nie­za­lo­go­wa­nie się na przed­miot będzie skut­ko­wało bra­kiem stu­denta na liście uczest­ni­ków zajęć, a więc i nie­moż­no­ścią uzy­ska­nia z nich zali­cze­nia.

UWAGA NR 2

W razie braku miej­sca w pre­fe­ro­wa­nej gru­pie, należy zapi­sać się do innej grupy, w któ­rej limit miejsc nie został osią­gnięty. Od seme­stru let­niego stu­den­tów wszyst­kich lat obo­wią­zuje ta sama pro­ce­dura zmiany grupy:

 • stu­dent pra­gnący doko­nać zmiany grupy powi­nien uzy­skać na pisem­nym poda­niu pod­pis zarówno pro­wa­dzą­cego, któ­rego grupę opusz­cza, jak i pro­wa­dzą­cego grupę, do któ­rej chce dołą­czyć oraz pod­pis opie­kuna roku lub Z-cy Dyrek­tora Insty­tutu;
 • w przy­pad­kach szcze­gól­nych (IOS, powroty z urlo­pów dzie­kań­skich, przy­padki losowe i zwią­zane z tym pro­blemy z dostę­pem do logo­wań) stu­denci mogą się zgła­szać bez­po­śred­nio do Z-cy Dyrek­tora Insty­tutu.