JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Polsko-kanadyjska konferencja o indygenności w teatrze, dramacie i performansie

Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Śląski w Polsce 
oraz Uniwersytet Fraser Valley w Kanadzie
Termin: 26-28 kwietnia 2017
Miejsce: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Główny prelegent: Tomson Highway (Naród Kri)

“Sztuka opowiadania jest istotą dekolonizacji, ponieważ jest to proces zapamiętywania, wyobrażania i kreowania sprawiedliwej rzeczywistości […] staje się [ona] obiektywem, poprzez który możemy ujrzeć drogę wyjścia z imperializmu poznawczego” (Simpson)

Idea konferencji

Pierwsza z zaplanowanych serii konferencji poświęconych badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – to wspólny projekt Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych Uniwersytetu Fraser Valley (UFV) w Kanadzie oraz Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich, Grupy Badawczej Theatrum i Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi Uniwersytetu Śląskiego (US) w Polsce. Jako kanadyjscy i polscy badacze i pedagodzy specjalizujący się w dziedzinie literackich i kulturowych studiów nad kulturami indygennymi i mniejszymi, proponujemy aby pierwsza konferencja koncentrowała się na tradycyjnych i współczesnych formach ekspresji kulturowej w Ameryce (konkretnie w Kanadzie) oraz na terytorium Górnego Śląska w Europie Wschodniej/Centralnej (konkretnie w Polsce), ze szczególnym naciskiem na badanie aktów oporu, przetrwania, oraz celebracji kultury, przedstawianych w sztuce opowiadania, dramacie, teatrze i performansie (DTP). Performans jest interpretowany przez nas szeroko jako obejmujący m.in. tradycyjną i współczesną muzykę, taniec, ale również wydarzenia festiwalowe, czyli wielorakie formy kulturowego opowiadania. Konferencja ta będzie okazją otwarcia dialogu między badaczami, indygennymi i nieindygennymi, reprezentującymi różnorodne dyscypliny oraz kanadyjskimi i górnośląskimi indygennymi opowiadaczami/ storytellers, pisarzami, artystami teatralnymi i performerami, pedagogami i członkami lokalnej społeczności.

Naszym celem jest badanie bogactwa indygennych przejawów kultury w sztuce opowiadania oraz DPT w Kanadzie i na Górnym Śląsku. Wierzymy, iż transkulturowy dialog pomiędzy badaczami, artystami i pedagogami kultur zmarginalizowanych będzie pouczającym i wzbogacającym kulturowo doświadczeniem dla wszystkich. Taka wymiana transkulturowa z pewnością przyniesie korzyści, zwłaszcza Ślązakom z Górnego Śląska, wielokrotnie skolonizowanym w swojej historii, którzy w ostatnich dekadach podjęli walkę o uznanie swojej autonomiczności poprzez proces rewitalizacji kulturalnej i językowej.

Badania naukowe nad literaturą i kulturą indygenną, zwłaszcza prace dramaturgów, artystów, performerów, naukowców/krytyków i pedagogów indygennych cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród krytyków kultur i literatur mniejszych/ indygennych w Europie. Uważamy, że pomimo wielu różnic dzielących kultury Ameryki i Europy Wschodniej/Centralnej, myśl krytyczna i narzędzia analizy oferowane przez indygenne metody badawcze, epistemologie i teorie pedagogiczne, mogą dostarczyć nowych, alternatywnych sposobów interpretacji wciąż nie w pełni zbadanej zmarginalizowanej indygennej twórczości w Europie. Panel dyskusyjny ekspertów tej dziedziny umożliwi zgłębienie zróżnicowanych poglądów dotyczących tych złożonych kwestii.

Zainteresowani uczestnicy konferencji proszeni są o składanie propozycji prezentacji, w formacie tradycyjnym lub nietradycyjnym, poświęconych wymienionej niżej tematyce. Zachęcamy także studentów pierwszego jak i drugiego stopnia studiów do nadsyłania swoich zgłoszeń.

Poniższa lista tematów nie ma charakteru nakazowego ani nie jest wyczerpująca:  

 • Czytanie i pisanie historii od nowa w dramacie, teatrze i performansie (DTP).
 • Poetyka, estetyka i polityka kreowania tożsamości w DTP.
 • Sztuka opowiadania, dramat, teatr i performans jako narzędzia dekolonizacji i pedagogiki.
 • Opowiadanie/ ‘storytelling’ jako skarbnica i archiwum wiedzy indygennej, koncepcji indygenności w kontekście kultur mniejszych i indygennych.
 • Indygenność Górnego Śląska.
 • Transindygenność i dialog kultur.
 • Ontologia, epistemologia, aksjologia i metodologie indygenne oraz ich odzwierciedlenie w sztuce opowiadania oraz DTP.
 • Użycie tradycji przekazów ustnych, opowiadań, kultury i historii w promowaniu aktywizmu społecznego.
 • Kreowanie koncepcji domu poprzez opowiadanie i performans: podejście dekolonizacyjne w DTP.
 • Odtwarzanie historii i rewizja pamięci społecznej w DTP.
 • Rola ‘storytelling’ i DTP w procesie odradzania się kanadyjskich kultur indygennych.
 • Rola ‘storytelling’ i DTP w procesie odradzania się języka i kultury Górnego Śląska.
 • (De)konstrukcja tożsamości kulturowej w ‘storytelling’ i DTP.
 • Wiedza i wartości tradycyjne w ‘storytelling’ i DTP.
 • Wiedza indygenna/lokalna oraz tradycyjne i współczesne formy ekspresji kultury.
 • Performans tożsamości oraz rekonstrukcja i rewitalizacja języka.
 • Metodologia ‘Native Performance Culture’ / ‘Rdzennego Performansu Kulturowego’ (RPK) jako potencjalny wzorzec dla górnośląskich form ekspresji kultury.
 • Różnorodność tradycyjnych indygennych form ekspresji kultury we współczesnym kanadyjskim i górnośląskim DTP.
 • Teorie afektu a kultury indygenne w ‘storytelling’ i DTP.
 • Tradycyjna wiedza a folklor i jego performans.
 • Folkor i teatr.
 • Rola folkoru w ocaleniu kultur indygennych i mniejszych.
 • Kondycja rytuału w teatrze – badanie zjawiska w kulturach ludności rdzennej Kanady i kulturze słowiańskiej.
 • Współczesne metody ‘storytelling’ w DTP.
 • Poetyka przestrzeni i wartości estetyczne.
 • Poetycka auto-kreacja i mitologizacja indygennych kultur i krajobrazów.
 • Wartości indygenne i kosmologia oraz ich reprezentacja w DTP.
 • Turystyka dziedzictwa kulturowego i ‘storytelling.’
 • Festiwale kulturowe i ich rola w ocalaniu i wyobrażaniu kultur.

Komparatystyczny charakter tego projektu otwiera nowe ścieżki badań nad zmarginalizowanymi lokalnymi/indygennymi/mniejszymi kulturami Europy Wschodniej/Centralnej w kontekście kultur indygennych Ameryki Północnej. Ufamy, iż to pionierskie przedsięwzięcie zaowocuje głębszym zrozumieniem kultur indygennych i mniejszych funkcjonujących w obrębie większych i dominujących narracjii narodowych Kanady i Polski.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Uniwersytet Fraser Valley

Michelle LaFlamme
Shirley Swelchalot Shxwha:yathel Hardman

Uniwersytet Śląski

Eugenia Sojka
Dorota Fox
Aneta Głowacka
Sabina Sweta Sen-Podstawska
Rafał Madeja

Ostateczny termin składania abstraktów referatów: 22 grudnia 2016
Powiadomienia o przyjęciu propozycji: 30 grudnia 2016

Propozycje należy wysyłać pod adres: indigenoustheatre2017poland@gmail.com

Uwagi dotyczące nadsyłanych propozycji referatów / paneli:
Indywidualne propozycje powinny mieścić się w limicie słów 250-300.
Osoby proponujące panel w języku angielskim lub polskim, proszone są o przesłanie tematyki panelu oraz jego opisu (250 słów), wraz z abstraktami referatów uczestników z limitem słów 250-300.
Prosimy o dołączenie krótkiej notki biograficznej uczestnika do abstraktu referatu.
Preferowanym językiem konferencji jest język angielski, ale jeśli będzie wystarczająca liczna zgłoszeń zostaną utworzone panele w języku polskim.

Wszystkie pliki powinne być czytelnie oznaczone imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz zapisane w formacie PDF.

Publikacja: wybrane referaty napisane na podstawie konferencyjnych prezentacji zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii.

Strona internetowa konferencji zostanie wkrótce uruchomiona.

Opłata konferencyjna:
Dla uczestników z Polski: 500 zł, 250 zł – dla studentów

W cenę wliczone jest uczestnictwo we wszystkich sesjach wykładowych i prezentacjach, dwa obiady, dodatkowe przekąski podczas przerw kawowych oraz zestaw materiałów konferencyjnych.