Poli­tyka pry­wat­no­ści

Poli­tyka pry­wat­no­ści ser­wisu www​.inksi​.us​.edu​.pl

 1. Infor­ma­cje ogólne

 1. Ope­ra­to­rem Ser­wisu www​.inksi​.us​.edu​.pl jest Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych w Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach.
 2. Ser­wis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący spo­sób:
  1. poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach infor­ma­cje;
  2. poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. cia­ste­czek);
  3. poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­wera www przez ope­ra­tora hostingu Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach, funk­cjo­nu­ją­cego w dome­nie http://​us​.edu​.pl.
 1. Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach

 1. Ser­wis zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez użyt­kow­nika.
 2. Ser­wis może zapi­sać ponadto infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP).
 3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­niane pod­mio­tom trze­cim ina­czej niż za zgodą użyt­kow­nika.
 4. Dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zapy­ta­nia w spra­wach doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Ope­ra­tora Ser­wisu.
 1. Infor­ma­cja o pli­kach cookies

 1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wisu.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach:
 1. two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści;
 2. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;
 3. okre­śla­nia pro­filu użyt­kow­nika w celu wyświe­tla­nia dopa­so­wa­nych do niego mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sieci Google.

W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: sesyjne” (ses­sion cookies) oraz stałe” (per­si­stent cookies). Cookies sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki inter­ne­to­wej.

Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.

Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez part­ne­rów współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wisu, zwa­nych dalej Part­ne­rami.

Zale­camy prze­czy­ta­nie poli­tyki ochrony pry­wat­no­ści Part­ne­rów, aby poznać zasady korzy­sta­nia z pli­ków cookie, które wyko­rzy­sty­wane są w sta­ty­sty­kach, np. Poli­tykę ochrony pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.

Pliki cookie mogą być wyko­rzy­stane przez sieci rekla­mowe, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­sobu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wisu. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścieżce nawi­ga­cji użyt­kow­nika lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.

W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: https://​www​.google​.com/​a​d​s​/​p​r​e​f​e​r​ences/.

 1. Logi ser­wera

 1. Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­gają logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsługi usług sie­cio­wych.
 2. Prze­glą­dane zasoby iden­ty­fi­ko­wane są poprzez adresy URL. Ponadto zapi­sowi mogą pod­le­gać:
 1. czas nadej­ścia zapy­ta­nia;
 2. czas wysła­nia odpo­wie­dzi;
 3. nazwę sta­cji klienta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wana przez pro­to­kół HTTP;
 4. infor­ma­cje o błę­dach, jakie nastą­piły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP;
 5. adres URL strony poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­nika (refe­rer link) – w przy­padku, gdy przej­ście do Ser­wisu nastą­piło przez odno­śnik;
 6. infor­ma­cje o prze­glą­darce użyt­kow­nika;
 7. Infor­ma­cje o adre­sie IP.

Dane powyż­sze nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami prze­glą­da­ją­cymi strony.

Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wane jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.

 1. Udo­stęp­nie­nie danych

 1. Dane pod­le­gają udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
 2. Dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję osoby fizycz­nej są udo­stęp­niane wyłą­cze­nie za zgodą tej osoby.
 3. Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.
 1. Zarzą­dza­nie pli­kami cookies – jak w prak­tyce wyra­żać i cofać zgodę?

Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z ser­wisu inksi​.us​.edu​.pl.

W celu zarzą­dza­nia usta­wie­niami cookies, wybierz z poniż­szej listy prze­glą­darkę inter­ne­tową lub wła­ściwy sys­tem ope­ra­cyjny, a następ­nie postę­puj zgod­nie z instruk­cjami:

 1. Inter­net Explo­rer;
 2. Chrome
 3. Safari;
 4. Fire­fox;
 5. Opera;
 6. Android;
 7. Safari (iOS);
 8. Win­dows Phone;
 9. Black­berry.