Najnowsze artykuły

ikona kategorii ksiazki

Od Minotaura do cyborga

Zapraszamy na pro­mo­cję nowego numeru kwar­tal­nika Kultura Współczesna”. Spotkanie Od Minotaura do cyborga” i towa­rzy­szącą mu dys­ku­sję z auto­rami tek­stów poświę­co­nych fizjo­lo­giom i trans­gre­sjom popro­wa­dzi prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, autorka kon­cep­cji numeru. Promocja odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 25 listo­pada 2013 o godz. 17:00 w księ­garni Zła Buka, miesz­czą­cej się w Rondzie Sztuki ASP, przy Rondzie im. Gen. Jerzego Ziętka 1 w Katowicach. Spotkanie wpi­suje się w obchody 20-lecia Kultury […]

Wybory do Samorządu Doktorantów

Zapraszamy na zebra­nie wybor­cze, pod­czas któ­rego wybrani zostaną człon­ko­wie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (do 7 osób) na kaden­cję 2013/​2014. Spotkanie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 18 listo­pada 2013 o godzi­nie 18:30 w sali 101 w budynku naszego Wydziału, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach. Bierne i czynne prawo wybor­cze przy­słu­guje wszyst­kim oso­bom posia­da­ją­cym sta­tus dok­to­ranta Wydziału Filologicznego UŚ, a człon­ko­wie WRSD wybie­rani są w wybo­rach powszech­nych, rów­nych, bez­po­śred­nich, w gło­so­wa­niu taj­nym. Kandydatów zgła­szać […]

Kultury mediów – technologie informacyjne

Specjalnie na Państwa prośbę otwie­ramy dla kie­runku kul­tury mediów trze­cią grupę z przed­miotu tech­no­lo­gie infor­ma­cyjne. Zajęcia popro­wa­dzi mgr Lech Kalinowski, będą się odby­wać w sali 402, od 22.11.2013, czyli od naj­bliż­szego piątku, w godzi­nach 9:45 – 11:15. W związku z powyż­szym, konieczne jest prze­re­je­stro­wa­nie się czę­ści stu­den­tów kul­tur mediów na tech­no­lo­gie infor­ma­cyjne do nowo utwo­rzo­nej trze­ciej grupy w sys­te­mie USOS (usta­lono nowe limity w gru­pach – 21 osób). Informatycy spe­cjal­nie dla Państwa otwo­rzą […]

ikona kategorii ksiazki

Promocja książki Prof. Andrzeja Gwoździa

Zapraszamy na pro­mo­cję naj­now­szej książki prof. zw. dr hab. Andrzeja Gwoździa Jest film, nie ma filmu – koniec bajki. Felietony o kinie, która pod­su­mo­wuje doro­bek felie­to­ni­styczny Autora zwią­za­nego od ponad dekady z kwar­tal­ni­kiem kul­tu­ral­nym Opcje. Promocja odbę­dzie się we wto­rek 19 listo­pada 2013 o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Filmowej przy ul. Sokolskiej 66. Fragmenty felie­to­nów będzie czy­tał Mirosław Neinert, roz­mowę z Autorem popro­wa­dzi red. Krzysztof Karwat, a po spo­tka­niu odbę­dzie […]

Spotkanie PTK

Zapraszamy człon­ków i sym­pa­ty­ków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Oddział Katowice) na spo­tka­nie​„Kierunki badań kul­tu­ro­znaw­czych”, któ­rego celem jest pod­su­mo­wa­nie nie­dawno zakoń­czo­nego II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego​„Więcej niż obraz”, namysł nad roz­wo­jem i przy­szło­ścią dys­cy­pliny oraz przed­sta­wie­nie nowych władz PTK. W spo­tka­niu wezmą udział prof. dr hab. Ewa Kosowska – nowo wybrana Prezes PTK oraz pane­li­ści i refe­renci bio­rący udział w kon­fe­ren­cji​„Więcej niż obraz”.Spotkanie odbę­dzie się 4 listo­pada o godz. […]

Spotkania adaptacyjne

Specjalnie dla stu­den­tów I roku stu­diów sta­cjo­nar­nych przy­go­to­wane zostały spo­tka­nia adap­ta­cyjne, w cza­sie któ­rych można dowie­dzieć się wszyst­kiego o pro­gra­mach Erasmus i MOST oraz o samo­rząd­no­ści stu­denc­kiej. Specjaliści z Rektoratu i Samorządu wyja­śnią wszyst­kie pro­blemy i wąt­pli­wo­ści oraz odpo­wie­dzą na pyta­nia. Dla stu­den­tów stu­diów licen­cjac­kich obec­ność na spo­tka­niu jest obo­wiąz­kowa. Spotkanie dla kul­tu­ro­znaw­stwa (licen­cjat) 25 paź­dzier­nika 2013, godz. 11:30, sala 208; spo­tka­nie dla kul­tur mediów (licen­cjat) oraz dla kul­tu­ro­znaw­stwa (stu­dia magi­ster­skie uzu­peł­nia­jące) 29 paź­dzier­nika 2013, godz. 8:00, […]