Najnowsze artykuły

Wywiad z dr hab. Dobrosławą Wężowicz-Ziółkowską o memach

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z cało­ścią wywiadu, jakiego udzie­liła PAP dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, INKSI UŚ z oka­zji VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców: Memy, czyli życie spo­łeczne w cza­sach kul­tury obrazu.

Stypendia z Uniwersytetu w Toronto

Polish Language and Literature Program at the University of
Toronto zapra­sza stu­den­tów kie­run­ków huma­ni­stycz­nych Uniwersytetu Śląskiego do udziału w kon­kur­sach o sty­pen­dia dla stu­den­tów z Polski.

Polsko-kanadyjska konferencja o indygenności w teatrze, dramacie i performansie

Zapraszamy do udziału w pol­sko-kana­dyj­skiej kon­fe­ren­cji: Indygenne/​lokalne formy eks­pre­sji kul­tu­ro­wej w sztuce opo­wia­da­nia (sto­ry­tel­ling), dra­ma­cie, teatrze i per­for­man­sie. Głosy tra­dy­cji i współ­cze­sno­ści w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” w dniach 26 – 28 kwiet­nia 2017 w Uniwersytecie Śląskim.

Rejestracje na seminaria magisterskie 2016 – kultury mediów

Już 12 grud­nia zaczy­namy reje­stra­cje w USOSweb na semi­na­ria magi­ster­skie dla kul­tur mediów.

Rejestracje na seminaria magisterskie 2016 – kulturoznawstwo

Już 12 grud­nia zaczy­namy reje­stra­cje w USOSweb na semi­na­ria magi­ster­skie dla kul­tu­ro­znaw­ców.

Spotkania specjalnościowe dla I roku studiów II stopnia

Zapraszamy stu­den­tów I roku MU na spo­tka­nia doty­czące wyboru spe­cjal­no­ści.