Najnowsze artykuły

Teo­ria i este­tyka foto­gra­fii cyfro­wej. Anto­lo­gia

Celem anto­lo­gii tek­stów poświę­co­nych teo­re­tycz­nym i este­tycz­nym zagad­nie­niom foto­gra­fii cyfro­wej jako nowego medium jest moż­li­wie sze­ro­kie zapre­zen­to­wa­nie współ­cze­snego piśmien­nic­twa prze­mia­nom foto­gra­ficz­nego medium, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wkładu, jaki foto­gra­fia cyfrowa wnosi do cybersz­tuki i sze­rzej cyber­kul­tury.

Nowa publi­ka­cja: Tech­no­kul­tura i jej mani­fe­sta­cje arty­styczne. Medialny świat hybryd i hybry­dy­za­cji

Nowa książka Pio­tra Zawoj­skiego doty­czy zagad­nień tech­no­kul­tury, zja­wi­ska dotych­czas bar­dzo rzadko pre­zen­to­wa­nego w piśmien­nic­twie pol­skim w kon­tek­ście stra­te­gii arty­stycz­nych, które sta­no­wią jej arty­styczne mani­fe­sta­cje.

Nowy numer meme­tyczny Tek­stów z Ulicy

Nowy tom meme­tyczny Tek­stów z Ulicy” pre­zen­tuje pol­sko- i anglo­ję­zyczne arty­kuły bio­lo­gów, kul­tu­ro­znaw­ców, kry­ty­ków sztuki, psy­cho­lo­gów, filo­zo­fów, a nawet pale­on­to­lo­gów, zogni­sko­wane wokół pro­ble­mów kul­tury jako pola walki genów i memów.

Wykłady gościnne prof. Ger­harda Banse

Zapra­szamy stu­den­tów spe­cjal­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych na kul­tu­ro­znaw­stwie i kul­tu­rach mediów na wykłady gościnne prof. dr hab. Ger­harda Banse, socjo­loga, filo­zofa i kul­tu­ro­znawcy. Wykłady z cyklu: Nowe media – Kul­tura – Tech­nika odbędą się 15 marca 2017 w sali 501, zgod­nie z nastę­pu­ją­cym har­mo­no­gra­mem: godz. 9:45 Future Thin­king (wykład dla stu­diów II stop­nia), godz. 11:30 Long-time Respon­si­bi­lity (wykład dla stu­diów I stop­nia). Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia jest Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych UŚ, Zakład Komu­ni­ka­cji […]

Publi­ka­cja: Bio­lo­gi­cal Turn. Idee bio­lo­gii w huma­ni­styce współ­cze­snej

Książka Bio­lo­gi­cal Turn. Idee bio­lo­gii w huma­ni­styce współ­cze­snej pod redak­cją Dobro­sławy Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej i Emi­lii Wie­czor­kow­skiej reje­struje i pre­zen­tuje sze­roki obraz wpływu aktu­al­nych odkryć i nowych teo­rii bio­lo­gicz­nych (m.in. z obszaru eto­lo­gii, psy­cho­lo­gii ewo­lu­cyj­nej, neu­ro­bio­lo­gii, neo-ewo­lu­cjo­ni­zmu, meme­tyki) na nauki huma­ni­styczne.

Wywiad z prof. zw. dr hab. Andrze­jem Gwoź­dziem o histo­rii i przy­szło­ści kina

Zapra­szamy do lek­tury wywiadu z prof. Andrze­jem Gwoź­dziem na temat prze­mian fil­mo­znaw­stwa, kina i filmu.