Najnowsze artykuły

Kon­fe­ren­cja Indygenne/​lokalne formy eks­pre­sji kul­tu­ro­wej w sztuce opo­wia­da­nia (sto­ry­tel­ling), dra­ma­cie, teatrze…”

Od 26 do 28 kwiet­nia 2017 roku na Wydziale Filo­lo­gicz­nym w Sosnowcu (ul. Grota Rowec­kiego 5) odby­wać się będzie kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona bada­niom zło­żo­no­ści indy­gen­nych kul­tur Ame­ryki Pół­noc­nej i kul­tur mniej­szych Europy Wschod­niej i Cen­tral­nej – w ramach wspól­nego pro­jektu Cen­trum Stu­diów Kana­dyj­skich, Zakładu Stu­diów Ame­ry­kań­skich i Kana­dyj­skich Insty­tutu Kul­tur i Lite­ra­tur Anglo­ję­zycz­nych UŚ, Zespołu Badaw­czego The­atrum” Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego oraz Wydziału Angli­styki i Biura Spraw Indy­gen­nych Uni­ver­sity of the Fra­ser Val­ley w Kana­dzie.

Pro­gram kon­fe­ren­cji: Co nowego w nowych mediach?

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej Co nowego w nowych mediach? Trans­for­ma­cje, per­spek­tywy, ocze­ki­wa­nia”, która odbę­dzie się 27 kwiet­nia 2017 roku w Cen­trum Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­teka Aka­de­micka w Kato­wi­cach.

Spo­tka­nia spe­cja­li­za­cyjne dla licen­cjatu

Zapra­szamy wszyst­kich stu­den­tów II roku stu­diów licen­cjac­kich na spo­tka­nia infor­ma­cyjne, doty­czące wyboru semi­na­rium dyplo­mo­wego. Na spo­tka­niach zostaną zapre­zen­to­wane otwie­rane w tym roku semi­na­ria oraz powią­zane z nimi spe­cja­li­za­cje. Pro­wa­dzący odpo­wie­dzą na Pań­stwa pyta­nia. Popro­simy także o wstępne dekla­ra­cje. Obec­ność obo­wiąz­kowa. TERMINY SPOTKAŃ kul­tu­ro­znaw­stwo I rok lic. 26 kwiet­nia (środa), godz. 11:30, s. 208 kul­tury mediów II rok lic. 26 kwiet­nia (środa), godz. 12:30, s. 208

Dni Otwarte INKSI w 1 ZSO w Cho­rzo­wie

W dniu 6 kwiet­nia 2017 odbędą się I Dni Otwarte INKSI w 1 Zespole Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Cho­rzo­wie. Nasi dok­to­ranci prze­pro­wa­dzą warsz­taty naukowe z zakresu ana­lizy dzieła fil­mo­wego, teatral­nego i komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej dla wybra­nych lice­ali­stów i gim­na­zja­li­stów.

Wyniki rekru­ta­cji wydzia­ło­wej w pro­gra­mie Era­smus+ 2017/​2018

Wydzia­łowa Komi­sja Rekru­ta­cyjna zakoń­czyła pro­ces oce­nia­nia kan­dy­da­tur do pro­gramu Era­smus+ na rok aka­de­micki 2017/​2018. Osta­teczna lista osób wyjeż­dża­ją­cych na stu­dia lub prak­tyki zagra­niczne zosta­nie podana po ogło­sze­niu przez ogól­no­pol­ską agen­cję pro­gramu Era­smus+ wyni­ków kra­jo­wych. Szcze­gó­łowa lista ran­kin­gowa zosta­nie Pań­stwu prze­słana przez Szkołę Języka i Kul­tury Pol­skiej UŚ, praw­do­po­dob­nie w ciągu mie­siąca.

Kon­kurs Wyróż­nień JM Rek­tora

Zapra­szamy stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa i kul­tur mediów do skła­da­nia wnio­sków w IX edy­cji Kon­kursu Wyróż­nień JM Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach. Wyróż­nie­nia przy­zna­wane są stu­den­tom i dok­to­ran­tom za osią­gnię­cia i reali­za­cję ini­cja­tyw w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach dzia­łal­no­ści: spo­łecz­nej, kul­tu­ral­nej, arty­stycz­nej, spor­to­wej, nauko­wej, popu­lar­no­nau­ko­wej, a także za wspie­ra­nie i ini­cjo­wa­nie życia stu­denc­kiego. W tego­rocz­nej edy­cji wpro­wa­dzone zostały zmiany m.in. umoż­li­wia­jące sta­ra­nie się o wyróż­nie­nie oso­bom, które już je otrzy­mały. W kon­se­kwen­cji w kon­kur­sie apli­ko­wać mogą […]