Najnowsze artykuły

Rejestracje na przedmioty dla kultur mediów I stopnia 2016/​2017

Od 15 do 28 lutego trwają reje­stra­cje na przed­mioty w sys­te­mie USOSweb…

Rejestracje na przedmioty dla kulturoznawstwa I stopnia 2016/​2017

Od 15 do 28 lutego trwają reje­stra­cje na przed­mioty w sys­te­mie USOSweb…

Film: Sens polowania w XXI wieku w wypowiedziach naukowców

Zapraszamy do obej­rze­nia filmu: Sens polo­wa­nia w XXI wieku w wypo­wie­dziach naukow­ców. Film został przy­go­to­wany przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Umowa partnerska INKSI UŚ z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

W czwar­tek 12 stycz­nia 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zosta­nie pod­pi­sana umowa o współ­pracy dydak­tycz­nej pomię­dzy szkołą a naszym Instytutem.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imie­niu Dyrekcji Instytutu wszyst­kim Pracownikom, Doktorantom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom skła­damy naj­szczer­sze życze­nia Zdrowia, Szczęścia i Spokoju, Świąt w Rodzinnej Atmosferze oraz Wszelkiej Pomyślności i Spełnienia Marzeń w Nadchodzącym Roku 2017. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki – oferta wolontariatu

Zapraszamy stu­den­tów do wolon­ta­riatu przy orga­ni­za­cji kon­fe­ren­cji pro­gra­mo­wej Narodowego Kongresu Nauki w stycz­niu 2017.