JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Oferta dydaktyczna

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych prowadzi dwa kierunki studiów:
kulturoznawstwo i kultury mediów.

Kierunek Kulturoznawstwo

Perspektywy zawodowe:

  • wydawnictwa, działy promocji książki, redakcje pism,
  • radio i telewizja, teatry, muzea, kina, ośrodki kultury, galerie,
  • instytucje kultury, działy promocji i kultury, agencje PR i reklamy,
  • animacja i organizacja wydarzeń artystycznych.

Studia I stopnia (licencjackie)

Zakończone licencjatem studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują takie dziedziny nauki, jak: teoria kultury, antropologia kultury, historia kultury, historia literatury, krytyka i interpretacja literacka, teoria i antropologia literatury, teoria komunikacji, teoria języka, metody badań lingwistycznych, historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna, teatrologia i sztuki performatywne, filmoznawstwo i media audiowizualne.

Studia II stopnia (magisterskie)

Zakończone magisterium studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują następujące specjalności: estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka, teatrologia, teoria i antropologia kultury.

Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia zakończone obroną pracy doktorskiej i przyznaniem tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa prowadzone są przez Instytut wraz ze Studium Doktoranckim przy Wydziale Filologicznym.

Kierunek Kultury mediów

Perspektywy zawodowe:

  • agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne,
  • agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami,
  • działania w mediach społecznościowych, instytucje kultury.

Studia I stopnia (licencjackie)

Zakończone licencjatem studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują takie dziedziny nauki, jak: studia nad cyberkulturą, teoria nowych mediów, komunikacja kulturowa, komunikacja sieciowa, ludologia, praktyki audiowizualne i intermedialne, teoria designu, komunikacja wizualna, antropologia mediów, socjologia sieci, teoria sztuki nowych mediów, kultura audiowizualna, sztuki wizualne i performatywne. Studia prezentują specjalistyczną wiedzę medioznawczą, komunikacyjną i nowomedialną w kontekście szerokiej wiedzy kulturowej.

Studia II stopnia (magisterskie)

Zakończone magisterium studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują następujące specjalności: estetyka wizualności; komunikacja medialna; kultury wizualne: fotografia, film, media; publicystyka nowomedialna; widowiska kulturowe.