Monografie

Monografie autor­skie i zbio­rowe pra­cow­ni­ków Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (z afi­lia­cją Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

2016

 1. Piotr Zawojski: Technokultura i jej mani­fe­sta­cje arty­styczne. Medialny świat hybryd i hybry­dy­za­cji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 327.
 2. Jacek Mikołajczyk: Operetka przy Nowym Świecie. Historia teatru muzycz­nego w Gliwicach w latach 1952 – 2015, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2016, ss. 305.
 3. Aleksandra Kunce: Człowiek Lokalny. Rozważania umiej­sco­wione, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 340.
 4. Aleksandra Kunce (red.): Na ubo­czu [tom mono­gra­ficzny cza­so­pi­sma Anthropos?” w wer­sji online i na pytach CD, nr 25], Uniwersytet Śląski, Katowice 2016, ss. 198.
 5. Maria Popczyk: The aesthe­tic of the city [tom mono­gra­ficzny cza­so­pi­sma „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” vol.5, no 2], Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2016, ss. 220.
 6. Adam Pisarek: Gościnność pol­ska. O kul­tu­ro­wych kon­kre­ty­za­cjach idei, Grupakulturalna​.pl, Katowice 2016, ss. 264.
 7. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek (red.): Patrzenie i widze­nie w kon­tek­stach kul­tu­ro­znaw­czych, Grupakulturalna​.pl, Katowice 2016, ss. 394.
 8. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.): Biological Turn. Idee bio­lo­gii w huma­ni­styce współ­cze­snej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 352.
 9. Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.): Nauczyciel aka­de­micki – etos i warsz­tat, Studio Lexem, Piaseczno 2016, ss. 201.
 10. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz (red.): Badanie kul­tury. Ludzie, pro­jekty, reali­za­cje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 344.
 11. Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka, Kazimierz Miroszewski (red.): Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3. Dzieje Miasta. Część 1, Muzeum Miejskie Sztygarka, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 723.
 12. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska (red.): Reprezentatywna mikro­skala? Rozważania o toż­sa­mo­ści lokal­nej miesz­kań­ców Czeladzi z racji ich udziału w bitwie o Monte Cassino, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384.
 13. Beata Gontarz (red.): Kulturowe gry w Grze o tron”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384.
 14. Piotr Zawojski: Teoria i este­tyka foto­gra­fii cyfro­wej. Antologia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, ss. 350.

2015

 1. Maria Popczyk (redak­cja naukowa numeru mono­gra­ficz­nego): „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, The aesthe­tics of the city, vol.5, no.2, 2015, ss. 220.
 2. Urszula Żydek-Bednarczuk: Spotkanie kul­tur. Komunikacja i edu­ka­cja mię­dzy­kul­tu­rowa w glot­to­dy­dak­tyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 3. Tadeusz Miczka et al.: Strategia roz­woju rynku medial­nego w Polsce w latach 2015 – 2020, (Współautorzy: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski,
  Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek). Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa 2015.
 4. Tadeusz Miczka et al.: Analiza i dia­gnoza oraz okre­śle­nie per­spek­tywy roz­woju pol­skiej kine­ma­to­gra­fii jako ele­mentu rynku audio­wi­zu­al­nego, (Współautorzy: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski, Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek). Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa 2015.
 5. Andrzej Gwóźdź (red.): Kino Hanny Schygulli, Wyd. Atut, Wrocław 2015.
 6. Andrzej Gwóźdź, B. Braun, A. Dębski (red.): Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polni­sche Filmbegegnungen, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2015.
 7. Piotr Zawojski (red.): Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka tech­no­nau­kowa w cza­sach post­hu­ma­ni­zmu i trans­hu­ma­ni­zmu, Wyd. 13muz (Instytucja Kultury Miasta Szczecin), Szczecin 2015.
 8. Piotr Zawojski (red.): Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015.
 9. Magdalena Kempna-Pieniążek: Neo-noir. Ciemne zwier­cia­dło cza­sów kry­zysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 10. Justyna Hanna Budzik: Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z arche­olo­gii kina, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 11. Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik (red.): Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 12. Ewa Wąchocka (red.): Intymne – pry­watne – publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 13. Grażyna Golik-Szarawarska (red.): Wartości for­malne antycz­nego dra­matu i teatru grec­kiego. Konferencja w 50. rocz­nicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w dniu 17 paź­dzier­nika 2012 roku
  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 14. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka (red.): Teatr histo­rii lokal­nych w Europie Środkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 15. Beata Popczyk-Szczęsna: Powtórzenia i powroty. O dra­ma­tur­gii Janusza Głowackiego,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 16. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk (red.): Kabaret – poważna sprawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 17. Miasto i miej­sce, tom mono­gra­ficzny (nr 24) cza­so­pi­sma Anthropos?, Aleksandra Kunce (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
 18. Aleksandra Achtelik: Sprawcza moc prze­chadzki, czyli pol­ski lite­rat we wło­skim mie­ście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 19. Zeszyty Chorzowskie, T. 16 Jacek Kurek (red.), Wyd. Miejski Dom Kultury Batory, Chorzów 2015.
 20. Przyjaźń. Medium Mundi XI, Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski (red.), Miejski Dom Kultury Batory, Chorzów 2015.
 21. Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.): O wąt­pie­niu, Studio Lexem, Piaseczno 2015.
 22. Tomasz Gruszczyk: Czytanie filmu – oglą­da­nie lite­ra­tury.
  Propozycje inter­pre­ta­cji do spo­tkań edu­ka­cyj­nych, 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 23. Teksty z Ulicy. Zeszyt meme­tyczny nr 16. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (red.), Uniwersytet Śląski, Grupakulturalna​.pl, Katowice 2015.

2014

 1. Tadeusz Miczka: Kino wło­skie (e-book), Słowo/​Obraz/​Terytoria, Gdańsk 2014.
 2. Anna Maj (red): Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK 2014.
  Ilość stron: 272.
 3. Beata Gontarz: Obrazy świata. Wizualne repre­zen­ta­cje rze­czy­wi­sto­ści w pol­skiej pro­zie współ­cze­snej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
  Ilość stron: 320.
 4. Aleksandra Kunce (red.): Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 1 Górny Śląsk – miej­sce.
  Tom mono­gra­ficzny 22, Anthropos?” 2014, nr 22, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
 5. Aleksandra Kunce (red.): Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 2 Górny Śląsk – zapis. 
  Tom mono­gra­ficzny 23, Anthropos?” 2014, nr 23, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
 6. Małgorzata Krakowiak (red.): Oblężenie. Strategia pisar­ska – postrze­ga­nie świata – motyw, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.
 7. Andrzej Gwóźdź (red.): Urok melan­cho­lii. Dziewięć spo­tkań z Hanną Schygullą, Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katowice 2014.
 8. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.): Film i media – prze­szłość i przy­szłość. Kontynuacje (e-book), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014.
 9. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.): Film i media – prze­szłość i przy­szłość. Numer mono­gra­ficzny Kwartalnika Filmowego” 2014, vol. 145, nr 85, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014.
 10. Jakub Dziewit, Małgorzata Rygielska (red.): Lewis Henry Morgan. Numer mono­gra­ficzny Laboratorium Kultury”, Wyd. Grupakulturalna​.pl, Katowice 2014.
 11. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.): Wilki i ludzie.
  Małe kom­pen­dium wil­ko­lo­gii
  , współ­praca: K. Jaglarz, Wyd. Grupakulturalna​.pl, Katowice 2014. Ilość stron: 362.
 12. Jakub Dziewit: Aparaty i obrazy. W stronę kul­tu­ro­wej histo­rii foto­gra­fii, Wyd. Grupakulturalna​.pl, Katowice 2014.
 13. Małgorzata Kądziela, Sławomir Szafrański, Marta Tabota, Maciej Ząbek (red.): Sztuka Afryki w kolek­cjach i bada­niach pol­skich, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014.
 14. Dorota Fox: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918 – 1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2014.
 15. Magdalena Figzał, Beata Popczyk-Szczęsna (red.): Dramat i doświad­cze­nie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. Ilość stron: 488.
 16. Ewa Wąchocka (red.): Widowisko – Teatr – Dramat. Podręcznik dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, wyd. 2 popr. i uzup. (eBook).
 17. Marzena Kotyczka (red.): Śmierć zwie­rzę­cia. Współczesne zoo­ta­na­to­lo­gie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. Ilość stron: 212.
 18. Aleksandra Achtelik: Sprawcza moc prze­chadzki, czyli pol­ski lite­rat we wło­skim mie­ście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 19. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska (red.): Zobaczyć sens. Studia o malar­stwie, lite­ra­tu­rze i życiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

2013

 1. Tadeusz Miczka: O śmierci na ekra­nie, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2013. Ilość stron: 208.
 2. Anna Maj (red.): Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web,
  Inter-Disciplinary Press, Oxford 2013. Ilość stron: 182.
 3. Aleksandra Kunce, Maria Popczyk: Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 224.
 4. Andrzej Gwóźdź: Jest film, nie ma filmu – koniec bajki. Felietony o kinie,
  Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013. Ilość stron: 210.
 5. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Oikologia. Nauka o domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 200.
 6. Magdalena Kempna-Pieniążek: Formuły ducho­wo­ści w kinie współ­cze­snym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 264.
 7. Barbara Kita: Obraz zatrzy­many. Praktyka i teo­ria póź­nego Godarda, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013. Ilość stron: 260.
 8. Magdalena Kempna-Pieniążek: Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topo­gra­fia twór­czo­ści Wernera Herzoga i Wima Wendersa, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013. Ilość stron: 274.
 9. Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, pod. red. Marka Pacukiewicza i Adama Pisarka [tom mono­gra­ficzny: Laboratorium Bronisława Malinowskiego].
 10. Kultura Współczesna” 2013, nr 3, pod. red. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej [tom mono­gra­ficzny: Fizjologie/​transgresje].
 11. Ilona Copik: Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kul­tu­rowa Gliwic w pisar­stwie Horsta Bienka, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 256.
 12. Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): W dro­dze do sąsiada. Polsko-nie­miec­kie spo­tka­nia fil­mowe, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013. Ilość stron: 526.
 13. Anthropos?” 2013, nr 20 – 21, pod red. Aleksandry Kunce [tom mono­gra­ficzny: Sztuka życia], Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice 2013. Ilość stron: 301.
 14. Andrzej Gwóźdź, Barbara Kita (red.): Pamięć kina, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 240.
 15. Beata Popczyk-Szczęsna: Dramaturgia pol­ska po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 88.
 16. Jacek Mikołajczyk: Bogowie i herosi. Mity grec­kie w obra­zach wiel­kich mistrzów,
  Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013. Ilość stron: 211.
 17. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek (red.): Ukąszenia, wirusy, memy…
  Kulturowe obrazy prak­tyk fizjo­lo­gicz­nych
  , Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2013. Ilość stron: 284.
 18. Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor (red.): Sztuka to rze­mio­sło. Nauczyć Polski i pol­skiego, t. 3, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013. Ilość stron: 224.
 19. Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin: Miło mi panią poznać. Język pol­ski w sytu­acjach komu­ni­ka­cyj­nych, [tom 1 – pod­ręcz­nik, tom 2 – tłu­ma­cze­nia dia­lo­gów i klucz do ćwi­czeń],
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: tom 1 – 188, tom 2 – 157.
 20. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska (red.): Starość jako wyobra­że­nie kul­tu­rowe, gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Katowice 2013. Ilość stron: 267.
 21. Zygmunt Woźniczka: Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku [wyda­nie dru­gie, posze­rzone i popra­wione], Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 495.
 22. Monika Wiszniowska: Sztuka felie­tonu Stefana Kisielewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 83.
 23. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński (red.): Zanikanie i ist­nie­nie nie­pełne. W labi­ryn­tach roman­tycz­nej i współ­cze­snej pod­mio­to­wo­ści, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 255.
 24. Ewa Kosowska: Eurosarmata. O posta­wach i wybo­rach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 248.
 25. Urszula Żydek-Bednarczuk, E. Malinowska, J. Nocoń (red.): Style współ­cze­snej pol­sz­czy­zny. Przewodnik po sty­li­styce pol­skiej. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.
 26. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Beata Gontarz, Monika Wiszniowska: Literackie repre­zen­ta­cje histo­rii. Świadectwa – media­ty­za­cje – eks­plo­ra­cje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 255.
 27. Maria Popczyk: Konteksty inter­me­dial­no­ści. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, Katowice 2013. Ilość stron: 190.
 28. Dorota Bastek, Martyna Fołta (red.): Transgresywne mon­strum, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 300.

2012

 1. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płót­nem a ekra­nem. Inspiracje twór­czo­ścią Goi w kinie hisz­pań­skim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Ilość stron: 352
 2. Małgorzata Krakowiak: Mierzenie się z ese­jem. Studia nad pol­skimi bada­niami eseju lite­rac­kiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 193.
 3. Piotr Zawojski: Sztuka obrazu i obra­zo­wa­nie w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012. Liczba stron: 332.
 4. Magdalena Kempna-Pieniążek: Dziwniejsze niż fik­cja. Rola wyobraźni w fil­mach Marca Forstera, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 172.
 5. Marek Pacukiewicz: Grań kul­tury. Transgresje alpi­ni­zmu, Universitas, Kraków 2012. Liczba stron: 292.
 6. Małgorzata Rygielska: Przyboś czyta Norwida, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 186.
 7. Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Bawimy się w pol­ski 1. Podręcznik do naucza­nia dzieci i mło­dzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 234.
 8. Aleksandra Kunce (red.): Odpowiedzialność. Tom mono­gra­ficzny Anthropos?” 2012, nr 18 – 19, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice 2012. Liczba stron: 178.
 9. Aleksandra Kunce (red.): Lęki. Numer tema­tyczny Kultury Współczesnej”, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Warszawa 2012, nr 4 (75). Liczba stron: 180.
 10. Aleksandra Kunce (red.): Studia Kulturowe. Doświadczenie w kul­tu­rze 2012, t. 3,
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, AWR Edytor, Katowice 2012. Liczba stron: 160.
 11. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (red.): Zeszyt meme­tyczny. Tom mono­gra­ficzny Teksty z ulicy” 2012, nr 14. Zespół pra­cow­ni­ków nauko­wych, dok­to­ran­tów i stu­den­tów UŚ w Katowicach & Wydawnictwo i Agencja Autorska OFFMAX s.c. Katowice 2012. Liczba stron: 142.
 12. Adam Pisarek (red.): Laboratorium kul­tury” 2012, nr 1. Numer mono­gra­ficzny: Radość tro­pi­ków, gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Katowice 2012. Liczba stron: 164.
 13. Adam Pisarek (red.): Wizjer. Od kul­tury obrazu do obrazu w kul­tu­rze, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012. Liczba stron: 160.
 14. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk (red.): Jaki jest kaba­ret?, Uniwersytet Śląski i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012. Liczba stron: 213.
 15. Ewa Dąbek-Derda, D. Buchwald, J.J. Kowarski (red.):
  Zabawa w teatr, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2012. Liczba stron: 260 (+ 600 stron ilu­stra­cji).
 16. Alicja Głutkowska-Polniak: Wyobraźnia. Sztuka i design, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 240.

2011

 1. Tadeusz Miczka: O śmierci na ekra­nie, Bielsko-Biała 2011.
 2. Tadeusz Miczka: Kino wło­skie, Słowo/​Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
 3. Anthropos?, Czasopismo Naukowe pod red. Aleksandry Kunce, tom poświę­cony idei DOMU, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, nr 16 – 17, s.237 [punk­ta­cja według MNiSW – 9 pkt.].
 4. Andrzej Gwóźdź: Obok kanonu. Tropami kina nie­miec­kiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 5. Anna Gomóła: Jan Michał Witort – Wprowadzenie do antro­po­lo­gii poko­le­nia ludzi nauko­wych”, Exemplum, Katowice-Poznań 2011.
 6. Teksty z ulicy, pod red. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej, nr 13 (2011). Zeszyt meme­tyczny, ss. 111.
 7. Bezpieczny świat wielu kul­tur i naro­dów. Przewodnik dla nauczy­cieli, pod red. Anny Gomóły, Małgorzaty Kądzieli, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydawnictwo i-Press, Będzin 2011, ss. 136.
 8. Jacek Mikołajczyk: Zabójczy flirt – lite­ra­tura i ter­ro­ryzm, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, ss. 232.
 9. Maria Popczyk (red.): Kultura Współczesna, tom Przemyśleć przy­rodę, 1/​2011. ss.182.
 10. Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awa­ta­rów i cybor­gów, pod red. Anny Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011 [eBook], ss. 143.

2010

 1. Państwo, naród, ojczy­zna w daw­nej pol­sz­czyź­nie. Leksykalno-seman­tyczny opis pojęć, Julia Legomska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 2. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i tech­no­lo­gii, Piotr Zawojski, Poltext, Warszawa 2010.
 3. Kino po kinie, pod red. Andrzeja Gwoździa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 4. Pogranicza audio­wi­zu­al­no­ści. Parateksty kina, tele­wi­zji i nowych mediów, pod red. Andrzeja Gwoździa, Universitas, Kraków 2010.
 5. Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Zygmunt Woźniczka, Śląsk”, Katowice 2010.
 6. Musical nad Wisłą. Historia musi­calu w Polsce w latach 1957 – 1989, Jacek Mikołajczyk, Gliwicki Teatr Muzyczny, Gliwice 2010. Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking, Riha Daniel and Anna Maj (Eds.), Amsterdam/​New York 2010, XIII.
 7. Digitalne dotknię­cia. Teoria w praktyce/​Praktyka w teo­rii, pod red. Piotra Zawojskiego, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010.
 8. Widowisko-Teatr-Dramat. Skrypt dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, pod red. Ewy Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 9. Sztuka i rze­mio­sło. Nauczyć Polski i pol­skiego, t.2, pod red. Aleksandry Achtelik, Małgorzaty Kity, Jolanty Tambor, Wydawnictwo Gnome, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 10. Anthropos?, nr 14 – 15, pod red. Aleksandry Kunce, Czasopismo Naukowe, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, 9 pkt. na liście MNiSW.
 11. Granice kul­tury, pod red. Andrzeja Gwoździa, przy współ­pracy Magdaleny Kempnej-Pieniążek, Oficyna Naukowa Śląsk”, Katowice, 2010.
 12. Od prze­my­słów kul­tury do kre­atyw­nej gospo­darki, pod red. Andrzeja Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 13. Audiowizualność i mime­tyki prze­strzeni, Karina Banaszkiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

2009

 1. Przestrzenie we współ­cze­snym teatrze i dra­ma­cie, pod red. E. Wąchockiej i V. Sajkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 2. Marek Pacukiewicz: Dyskurs antro­po­lo­giczny w pisar­stwie Josepha Conrada, Universitas, Kraków 2009.
 3. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, prac. zbior. pod red. Anny Maj i Michała Derdy-Nowakowskiego, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.
 4. Infosfera. Memetyczne kon­cep­cje kul­tury i komu­ni­ka­cji. Antologia, wyb. i oprac. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009.
 5. Film als Baustelle. Das Kino Und Seine Paratexte /​Film Under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts, pod red. Andrzeja Gwóździa, Schüren”, Śląsk”, Marburg, Katowice 2009.
 6. Kutzowisko 2, pod red. Andrzeja Gwoździa, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, ss. 292. 2009, ss. 300.
 7. Opowiedzieć histo­rię, Prace dedy­ko­wane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod redak­cją B.Gontarz i M.Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 494.
 8. The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 219.
 9. Digital Memories. Exploring Critical Issues, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 227.