Mono­gra­fie

Mono­gra­fie autor­skie i zbio­rowe pra­cow­ni­ków Insty­tutu Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych (z afi­lia­cją Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach).

2016

 1. Piotr Zawoj­ski: Tech­no­kul­tura i jej mani­fe­sta­cje arty­styczne. Medialny świat hybryd i hybry­dy­za­cji, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 327.
 2. Jacek Miko­łaj­czyk: Ope­retka przy Nowym Świe­cie. Histo­ria teatru muzycz­nego w Gli­wi­cach w latach 1952 – 2015, Muzeum w Gli­wi­cach, Gli­wice 2016, ss. 305.
 3. Alek­san­dra Kunce: Czło­wiek Lokalny. Roz­wa­ża­nia umiej­sco­wione, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 340.
 4. Alek­san­dra Kunce (red.): Na ubo­czu [tom mono­gra­ficzny cza­so­pi­sma Anth­ro­pos?” w wer­sji online i na pytach CD, nr 25], Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2016, ss. 198.
 5. Maria Popczyk: The aesthe­tic of the city [tom mono­gra­ficzny cza­so­pi­sma „ARGUMENT: Bian­nual Phi­lo­so­phi­cal Jour­nal” vol.5, no 2], Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny, Kra­ków 2016, ss. 220.
 6. Adam Pisa­rek: Gościn­ność pol­ska. O kul­tu­ro­wych kon­kre­ty­za­cjach idei, Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2016, ss. 264.
 7. Jakub Dzie­wit, Mał­go­rzata Koło­dziej, Adam Pisa­rek (red.): Patrze­nie i widze­nie w kon­tek­stach kul­tu­ro­znaw­czych, Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2016, ss. 394.
 8. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, Emi­lia Wie­czor­kow­ska (red.): Bio­lo­gi­cal Turn. Idee bio­lo­gii w huma­ni­styce współ­cze­snej, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 352.
 9. Bar­bara Bokus, Ewa Kosow­ska (red.): Nauczy­ciel aka­de­micki – etos i warsz­tat, Stu­dio Lexem, Pia­seczno 2016, ss. 201.
 10. Anna Gomóła, Marek Pacu­kie­wicz (red.): Bada­nie kul­tury. Ludzie, pro­jekty, reali­za­cje, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 344.
 11. Arka­diusz Rybak, Andrzej J. Wój­cik, Zyg­munt Woź­niczka, Kazi­mierz Miro­szew­ski (red.): Dąbrowa Gór­ni­cza. Mono­gra­fia. T. 3. Dzieje Mia­sta. Część 1, Muzeum Miej­skie Szty­garka, Dąbrowa Gór­ni­cza 2016, ss. 723.
 12. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak, Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska (red.): Repre­zen­ta­tywna mikro­skala? Roz­wa­ża­nia o toż­sa­mo­ści lokal­nej miesz­kań­ców Cze­la­dzi z racji ich udziału w bitwie o Monte Cas­sino, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 384.
 13. Beata Gon­tarz (red.): Kul­tu­rowe gry w Grze o tron”, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2016, ss. 384.
 14. Piotr Zawoj­ski: Teo­ria i este­tyka foto­gra­fii cyfro­wej. Anto­lo­gia, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, War­szawa 2016, ss. 350.

2015

 1. Maria Popczyk (redak­cja naukowa numeru mono­gra­ficz­nego): „ARGUMENT: Bian­nual Phi­lo­so­phi­cal Jour­nal”, The aesthe­tics of the city, vol.5, no.2, 2015, ss. 220.
 2. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk: Spo­tka­nie kul­tur. Komu­ni­ka­cja i edu­ka­cja mię­dzy­kul­tu­rowa w glot­to­dy­dak­tyce, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 3. Tade­usz Miczka et al.: Stra­te­gia roz­woju rynku medial­nego w Pol­sce w latach 2015 – 2020, (Współ­au­to­rzy: Domi­nik Bator­ski, Woj­ciech Dziom­dziora, Tomasz Gac­kow­ski,
  Andrzej Gara­pich, Tade­usz Kowal­ski, Agnieszka Ogro­dow­czyk, Sta­ni­sław Pią­tek). Fun­da­cja Sztuka Media Film, War­szawa 2015.
 4. Tade­usz Miczka et al.: Ana­liza i dia­gnoza oraz okre­śle­nie per­spek­tywy roz­woju pol­skiej kine­ma­to­gra­fii jako ele­mentu rynku audio­wi­zu­al­nego, (Współ­au­to­rzy: Domi­nik Bator­ski, Woj­ciech Dziom­dziora, Tomasz Gac­kow­ski, Andrzej Gara­pich, Tade­usz Kowal­ski, Agnieszka Ogro­dow­czyk, Sta­ni­sław Pią­tek). Fun­da­cja Sztuka Media Film, War­szawa 2015.
 5. Andrzej Gwóźdź (red.): Kino Hanny Schy­gulli, Wyd. Atut, Wro­cław 2015.
 6. Andrzej Gwóźdź, B. Braun, A. Dęb­ski (red.): Unter­wegs zum Nachbarn. Deutsch-polni­sche Film­be­ge­gnun­gen, Wis­sen­scha­ftli­cher Ver­lag Trier, Trier 2015.
 7. Piotr Zawoj­ski (red.): Bio-techno-logiczny świat. Bio­art oraz sztuka tech­no­nau­kowa w cza­sach post­hu­ma­ni­zmu i trans­hu­ma­ni­zmu, Wyd. 13muz (Insty­tu­cja Kul­tury Mia­sta Szcze­cin), Szcze­cin 2015.
 8. Piotr Zawoj­ski (red.): Kla­syczne dzieła sztuki nowych mediów, Insty­tu­cja Kul­tury Kato­wice – Mia­sto Ogro­dów, Kato­wice 2015.
 9. Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek: Neo-noir. Ciemne zwier­cia­dło cza­sów kry­zysu, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 10. Justyna Hanna Budzik: Fil­mowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z arche­olo­gii kina, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 11. Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik (red.): Edu­ka­cja przez słowo – obraz – dźwięk, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 12. Ewa Wąchocka (red.): Intymne – pry­watne – publiczne, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 13. Gra­żyna Golik-Sza­ra­war­ska (red.): War­to­ści for­malne antycz­nego dra­matu i teatru grec­kiego. Kon­fe­ren­cja w 50. rocz­nicę śmierci Pro­fe­sora Ste­fana Srebr­nego. Mate­riały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w dniu 17 paź­dzier­nika 2012 roku
  w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach. Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 14. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Gło­wacka (red.): Teatr histo­rii lokal­nych w Euro­pie Środ­ko­wej. Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 15. Beata Popczyk-Szczę­sna: Powtó­rze­nia i powroty. O dra­ma­tur­gii Janu­sza Gło­wac­kiego,
  Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 16. Dorota Fox, Jacek Miko­łaj­czyk (red.): Kaba­ret – poważna sprawa?, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 17. Mia­sto i miej­sce, tom mono­gra­ficzny (nr 24) cza­so­pi­sma Anth­ro­pos?, Alek­san­dra Kunce (red.), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2015.
 18. Alek­san­dra Ach­te­lik: Spraw­cza moc prze­chadzki, czyli pol­ski lite­rat we wło­skim mie­ście, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 19. Zeszyty Cho­rzow­skie, T. 16 Jacek Kurek (red.), Wyd. Miej­ski Dom Kul­tury Batory, Cho­rzów 2015.
 20. Przy­jaźń. Medium Mundi XI, Jacek Kurek, Krzysz­tof Mali­szew­ski (red.), Miej­ski Dom Kul­tury Batory, Cho­rzów 2015.
 21. Bar­bara Bokus, Ewa Kosow­ska (red.): O wąt­pie­niu, Stu­dio Lexem, Pia­seczno 2015.
 22. Tomasz Grusz­czyk: Czy­ta­nie filmu – oglą­da­nie lite­ra­tury.
  Pro­po­zy­cje inter­pre­ta­cji do spo­tkań edu­ka­cyj­nych, 
  Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2015.
 23. Tek­sty z Ulicy. Zeszyt meme­tyczny nr 16. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska (red.), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2015.

2014

 1. Tade­usz Miczka: Kino wło­skie (e-book), Słowo/​Obraz/​Terytoria, Gdańsk 2014.
 2. Anna Maj (red): Post-Pri­vacy Cul­ture: Gaining Social Power in Cyber-Demo­cracy, Inter-Disci­pli­nary Press, Oxford, UK 2014.
  Ilość stron: 272.
 3. Beata Gon­tarz: Obrazy świata. Wizu­alne repre­zen­ta­cje rze­czy­wi­sto­ści w pol­skiej pro­zie współ­cze­snej, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014.
  Ilość stron: 320.
 4. Alek­san­dra Kunce (red.): Nar­ra­cje dla Gór­nego Ślą­ska. Cz. 1 Górny Śląsk – miej­sce.
  Tom mono­gra­ficzny 22, Anth­ro­pos?” 2014, nr 22, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2014.
 5. Alek­san­dra Kunce (red.): Nar­ra­cje dla Gór­nego Ślą­ska. Cz. 2 Górny Śląsk – zapis. 
  Tom mono­gra­ficzny 23, Anth­ro­pos?” 2014, nr 23, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2014.
 6. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak (red.): Oblę­że­nie. Stra­te­gia pisar­ska – postrze­ga­nie świata – motyw, Wydaw­nic­two UŚ, Kato­wice 2014.
 7. Andrzej Gwóźdź (red.): Urok melan­cho­lii. Dzie­więć spo­tkań z Hanną Schy­gullą, Insty­tu­cja Fil­mowa Sile­sia Film w Kato­wi­cach, Dom Współ­pracy Pol­sko-Nie­miec­kiej, Kato­wice 2014.
 8. Andrzej Gwóźdź, Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek (red.): Film i media – prze­szłość i przy­szłość. Kon­ty­nu­acje (e-book), Insty­tut Sztuki PAN, War­szawa 2014.
 9. Andrzej Gwóźdź, Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek (red.): Film i media – prze­szłość i przy­szłość. Numer mono­gra­ficzny Kwar­tal­nika Fil­mo­wego” 2014, vol. 145, nr 85, Insty­tut Sztuki PAN, War­szawa 2014.
 10. Jakub Dzie­wit, Mał­go­rzata Rygiel­ska (red.): Lewis Henry Mor­gan. Numer mono­gra­ficzny Labo­ra­to­rium Kul­tury”, Wyd. Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2014.
 11. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, Emi­lia Wie­czor­kow­ska (red.): Wilki i ludzie.
  Małe kom­pen­dium wil­ko­lo­gii
  , współ­praca: K. Jaglarz, Wyd. Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2014. Ilość stron: 362.
 12. Jakub Dzie­wit: Apa­raty i obrazy. W stronę kul­tu­ro­wej histo­rii foto­gra­fii, Wyd. Gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2014.
 13. Mał­go­rzata Kądziela, Sła­wo­mir Sza­frań­ski, Marta Tabota, Maciej Ząbek (red.): Sztuka Afryki w kolek­cjach i bada­niach pol­skich, Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie, Szcze­cin 2014.
 14. Dorota Fox: Cza­so­pi­śmien­nic­two teatralne w Pol­sce w latach 1918 – 1939, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego i WW Ofi­cyna Wydaw­ni­cza, Kato­wice 2014.
 15. Mag­da­lena Fig­zał, Beata Popczyk-Szczę­sna (red.): Dra­mat i doświad­cze­nie, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014. Ilość stron: 488.
 16. Ewa Wąchocka (red.): Wido­wi­sko – Teatr – Dra­mat. Pod­ręcz­nik dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014, wyd. 2 popr. i uzup. (eBook).
 17. Marzena Kotyczka (red.): Śmierć zwie­rzę­cia. Współ­cze­sne zoo­ta­na­to­lo­gie, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014. Ilość stron: 212.
 18. Alek­san­dra Ach­te­lik: Spraw­cza moc prze­chadzki, czyli pol­ski lite­rat we wło­skim mie­ście, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014.
 19. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak, Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska (red.): Zoba­czyć sens. Stu­dia o malar­stwie, lite­ra­tu­rze i życiu, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2014.

2013

 1. Tade­usz Miczka: O śmierci na ekra­nie, wyd. II, Wydaw­nic­two Naukowe Śląsk”, Kato­wice 2013. Ilość stron: 208.
 2. Anna Maj (red.): Cyber­cul­ture Now. Social and Com­mu­ni­ca­tion Beha­vio­urs on the Web,
  Inter-Disci­pli­nary Press, Oxford 2013. Ilość stron: 182.
 3. Alek­san­dra Kunce, Maria Popczyk: Into the Noise. Anth­ro­po­lo­gi­cal and Aesthe­tic Disco­ur­ses in Public Sphere, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 224.
 4. Andrzej Gwóźdź: Jest film, nie ma filmu – koniec bajki. Felie­tony o kinie,
  Wydaw­nic­two ATUT, Wro­cław 2013. Ilość stron: 210.
 5. Tade­usz Sła­wek, Alek­san­dra Kunce, Zbi­gniew Kadłu­bek: Oiko­lo­gia. Nauka o domu, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 200.
 6. Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek: For­muły ducho­wo­ści w kinie współ­cze­snym, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 264.
 7. Bar­bara Kita: Obraz zatrzy­many. Prak­tyka i teo­ria póź­nego Godarda, Ofi­cyna Wydaw­ni­cza Wacław Wala­sek, Kato­wice 2013. Ilość stron: 260.
 8. Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek: Marzy­ciele i wędrowcy. Roman­tyczna topo­gra­fia twór­czo­ści Wer­nera Herzoga i Wima Wen­dersa, Ofi­cyna Wydaw­ni­cza ATUT, Wro­cław 2013. Ilość stron: 274.
 9. Labo­ra­to­rium Kul­tury” 2013, nr 2, pod. red. Marka Pacu­kie­wi­cza i Adama Pisarka [tom mono­gra­ficzny: Labo­ra­to­rium Bro­ni­sława Mali­now­skiego].
 10. Kul­tura Współ­cze­sna” 2013, nr 3, pod. red. Dobro­sławy Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej [tom mono­gra­ficzny: Fizjologie/​transgresje].
 11. Ilona Copik: Pomię­dzy Gli­wi­cami a Gle­iwitz. Prze­strzeń kul­tu­rowa Gli­wic w pisar­stwie Hor­sta Bienka, Wydaw­nic­two Śląsk, Kato­wice 2013. Ilość stron: 256.
 12. Andrzej Dęb­ski, Andrzej Gwóźdź (red.): W dro­dze do sąsiada. Pol­sko-nie­miec­kie spo­tka­nia fil­mowe, Ofi­cyna Wydaw­ni­cza Atut, Wro­cław 2013. Ilość stron: 526.
 13. Anth­ro­pos?” 2013, nr 20 – 21, pod red. Alek­san­dry Kunce [tom mono­gra­ficzny: Sztuka życia], Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Wydział Filo­lo­giczny, Kato­wice 2013. Ilość stron: 301.
 14. Andrzej Gwóźdź, Bar­bara Kita (red.): Pamięć kina, Wydaw­nic­two Śląsk, Kato­wice 2013. Ilość stron: 240.
 15. Beata Popczyk-Szczę­sna: Dra­ma­tur­gia pol­ska po 1989 roku, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 88.
 16. Jacek Miko­łaj­czyk: Bogo­wie i herosi. Mity grec­kie w obra­zach wiel­kich mistrzów,
  Wydaw­nic­two Od.Nowa, Biel­sko-Biała 2013. Ilość stron: 211.
 17. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, Adam Pisa­rek (red.): Uką­sze­nia, wirusy, memy…
  Kul­tu­rowe obrazy prak­tyk fizjo­lo­gicz­nych
  , Ofi­cyna Wydaw­ni­cza WW, Kato­wice 2013. Ilość stron: 284.
 18. Alek­san­dra Ach­te­lik, Jolanta Tam­bor (red.): Sztuka to rze­mio­sło. Nauczyć Pol­ski i pol­skiego, t. 3, Wydaw­nic­two Gnome, Kato­wice 2013. Ilość stron: 224.
 19. Alek­san­dra Ach­te­lik, Bar­bara Sera­fin: Miło mi panią poznać. Język pol­ski w sytu­acjach komu­ni­ka­cyj­nych, [tom 1 – pod­ręcz­nik, tom 2 – tłu­ma­cze­nia dia­lo­gów i klucz do ćwi­czeń],
  Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: tom 1 – 188, tom 2 – 157.
 20. Anna Gomóła, Mał­go­rzata Rygiel­ska (red.): Sta­rość jako wyobra­że­nie kul­tu­rowe, gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2013. Ilość stron: 267.
 21. Zyg­munt Woź­niczka: Repre­sje na Gór­nym Ślą­sku po 1945 roku [wyda­nie dru­gie, posze­rzone i popra­wione], Wydaw­nic­two Śląsk, Kato­wice 2013. Ilość stron: 495.
 22. Monika Wisz­niow­ska: Sztuka felie­tonu Ste­fana Kisie­lew­skiego, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 83.
 23. Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska, Paweł Paszek, Leszek Zwie­rzyń­ski (red.): Zani­ka­nie i ist­nie­nie nie­pełne. W labi­ryn­tach roman­tycz­nej i współ­cze­snej pod­mio­to­wo­ści, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 255.
 24. Ewa Kosow­ska: Euro­sar­mata. O posta­wach i wybo­rach Hen­ryka Sien­kie­wi­cza, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 248.
 25. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk, E. Mali­now­ska, J. Nocoń (red.): Style współ­cze­snej pol­sz­czy­zny. Prze­wod­nik po sty­li­styce pol­skiej. Wydaw­nic­two Uni­ver­si­tas, Kra­ków 2013.
 26. Alek­san­dra Dęb­ska-Kos­sa­kow­ska, Beata Gon­tarz, Monika Wisz­niow­ska: Lite­rac­kie repre­zen­ta­cje histo­rii. Świa­dec­twa – media­ty­za­cje – eks­plo­ra­cje, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 255.
 27. Maria Popczyk: Kon­tek­sty inter­me­dial­no­ści. Wydaw­nic­two Wyż­szej Szkoły Ochrony Pracy w Kato­wi­cach, Kato­wice 2013. Ilość stron: 190.
 28. Dorota Bastek, Mar­tyna Fołta (red.): Trans­gre­sywne mon­strum, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2013. Ilość stron: 300.

2012

 1. Joanna Alek­san­dro­wicz: Pomię­dzy płót­nem a ekra­nem. Inspi­ra­cje twór­czo­ścią Goi w kinie hisz­pań­skim, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Ilość stron: 352
 2. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak: Mie­rze­nie się z ese­jem. Stu­dia nad pol­skimi bada­niami eseju lite­rac­kiego, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Liczba stron: 193.
 3. Piotr Zawoj­ski: Sztuka obrazu i obra­zo­wa­nie w epoce nowych mediów, Ofi­cyna Naukowa, War­szawa 2012. Liczba stron: 332.
 4. Mag­da­lena Kempna-Pie­nią­żek: Dziw­niej­sze niż fik­cja. Rola wyobraźni w fil­mach Marca For­stera, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Liczba stron: 172.
 5. Marek Pacu­kie­wicz: Grań kul­tury. Trans­gre­sje alpi­ni­zmu, Uni­ver­si­tas, Kra­ków 2012. Liczba stron: 292.
 6. Mał­go­rzata Rygiel­ska: Przy­boś czyta Nor­wida, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Liczba stron: 186.
 7. Alek­san­dra Ach­te­lik, Ber­na­deta Nie­spo­rek-Szam­bur­ska: Bawimy się w pol­ski 1. Pod­ręcz­nik do naucza­nia dzieci i mło­dzieży, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Liczba stron: 234.
 8. Alek­san­dra Kunce (red.): Odpo­wie­dzial­ność. Tom mono­gra­ficzny Anth­ro­pos?” 2012, nr 18 – 19, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Wydział Filo­lo­giczny, Kato­wice 2012. Liczba stron: 178.
 9. Alek­san­dra Kunce (red.): Lęki. Numer tema­tyczny Kul­tury Współ­cze­snej”, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Pol­skie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ro­znaw­cze, War­szawa 2012, nr 4 (75). Liczba stron: 180.
 10. Alek­san­dra Kunce (red.): Stu­dia Kul­tu­rowe. Doświad­cze­nie w kul­tu­rze 2012, t. 3,
  Wydaw­nic­two Wyż­szej Szkoły Zarzą­dza­nia Ochroną Pracy, AWR Edy­tor, Kato­wice 2012. Liczba stron: 160.
 11. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska (red.): Zeszyt meme­tyczny. Tom mono­gra­ficzny Tek­sty z ulicy” 2012, nr 14. Zespół pra­cow­ni­ków nauko­wych, dok­to­ran­tów i stu­den­tów UŚ w Kato­wi­cach & Wydaw­nic­two i Agen­cja Autor­ska OFFMAX s.c. Kato­wice 2012. Liczba stron: 142.
 12. Adam Pisa­rek (red.): Labo­ra­to­rium kul­tury” 2012, nr 1. Numer mono­gra­ficzny: Radość tro­pi­ków, gru​pa​kul​tu​ralna​.pl, Kato­wice 2012. Liczba stron: 164.
 13. Adam Pisa­rek (red.): Wizjer. Od kul­tury obrazu do obrazu w kul­tu­rze, Muzeum Gór­no­ślą­skie w Byto­miu, Bytom 2012. Liczba stron: 160.
 14. Dorota Fox, Jacek Miko­łaj­czyk (red.): Jaki jest kaba­ret?, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski i WW Ofi­cyna Wydaw­ni­cza, Kato­wice 2012. Liczba stron: 213.
 15. Ewa Dąbek-Derda, D. Buchwald, J.J. Kowar­ski (red.):
  Zabawa w teatr, Insty­tut Teatralny im. Zbi­gniewa Raszew­skiego, War­szawa 2012. Liczba stron: 260 (+ 600 stron ilu­stra­cji).
 16. Ali­cja Głut­kow­ska-Polniak: Wyobraź­nia. Sztuka i design, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2012. Liczba stron: 240.

2011

 1. Tade­usz Miczka: O śmierci na ekra­nie, Biel­sko-Biała 2011.
 2. Tade­usz Miczka: Kino wło­skie, Słowo/​Obraz Tery­to­ria, Gdańsk 2011.
 3. Anth­ro­pos?, Cza­so­pi­smo Naukowe pod red. Alek­san­dry Kunce, tom poświę­cony idei DOMU, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2011, nr 16 – 17, s.237 [punk­ta­cja według MNiSW – 9 pkt.].
 4. Andrzej Gwóźdź: Obok kanonu. Tro­pami kina nie­miec­kiego, Ofi­cyna Wydaw­ni­cza ATUT, Wro­cław 2011.
 5. Anna Gomóła: Jan Michał Witort – Wpro­wa­dze­nie do antro­po­lo­gii poko­le­nia ludzi nauko­wych”, Exem­plum, Kato­wice-Poznań 2011.
 6. Tek­sty z ulicy, pod red. Dobro­sławy Wężo­wicz-Ziół­kow­skiej, nr 13 (2011). Zeszyt meme­tyczny, ss. 111.
 7. Bez­pieczny świat wielu kul­tur i naro­dów. Prze­wod­nik dla nauczy­cieli, pod red. Anny Gomóły, Mał­go­rzaty Kądzieli, Sta­ro­stwo Powia­towe w Będzi­nie, Wydaw­nic­two i-Press, Będzin 2011, ss. 136.
 8. Jacek Miko­łaj­czyk: Zabój­czy flirt – lite­ra­tura i ter­ro­ryzm, Wydaw­nic­two Szkolne PWN, War­szawa – Biel­sko-Biała 2011, ss. 232.
 9. Maria Popczyk (red.): Kul­tura Współ­cze­sna, tom Prze­my­śleć przy­rodę, 1/​2011. ss.182.
 10. Naro­dziny Nowego Czło­wieka. Komu­ni­ka­cja w dobie awa­ta­rów i cybor­gów, pod red. Anny Maj. Seria: Zeszyty Komu­ni­ka­cji Kul­tu­ro­wej, nr 2. Wydaw­nic­two Naukowe ExMa­china, Kato­wice 2011 [eBook], ss. 143.

2010

 1. Pań­stwo, naród, ojczy­zna w daw­nej pol­sz­czyź­nie. Lek­sy­kalno-seman­tyczny opis pojęć, Julia Legom­ska, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2010.
 2. Cyber­kul­tura. Syn­to­pia sztuki, nauki i tech­no­lo­gii, Piotr Zawoj­ski, Poltext, War­szawa 2010.
 3. Kino po kinie, pod red. Andrzeja Gwoź­dzia, Ofi­cyna Naukowa, War­szawa 2010.
 4. Pogra­ni­cza audio­wi­zu­al­no­ści. Para­tek­sty kina, tele­wi­zji i nowych mediów, pod red. Andrzeja Gwoź­dzia, Uni­ver­si­tas, Kra­ków 2010.
 5. Repre­sje na Gór­nym Ślą­sku po 1945 roku, Zyg­munt Woź­niczka, Śląsk”, Kato­wice 2010.
 6. Musi­cal nad Wisłą. Histo­ria musi­calu w Pol­sce w latach 1957 – 1989, Jacek Miko­łaj­czyk, Gli­wicki Teatr Muzyczny, Gli­wice 2010. Emer­ging Prac­ti­ces in Cyber­cul­ture and Social Networ­king, Riha Daniel and Anna Maj (Eds.), Amsterdam/​New York 2010, XIII.
 7. Digi­talne dotknię­cia. Teo­ria w praktyce/​Praktyka w teo­rii, pod red. Pio­tra Zawoj­skiego, Sto­wa­rzy­sze­nie Make It Funky Pro­duc­tion, Szcze­cin 2010.
 8. Wido­wi­sko-Teatr-Dra­mat. Skrypt dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, pod red. Ewy Wąchoc­kiej, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2010.
 9. Sztuka i rze­mio­sło. Nauczyć Pol­ski i pol­skiego, t.2, pod red. Alek­san­dry Ach­te­lik, Mał­go­rzaty Kity, Jolanty Tam­bor, Wydaw­nic­two Gnome, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2010.
 10. Anth­ro­pos?, nr 14 – 15, pod red. Alek­san­dry Kunce, Cza­so­pi­smo Naukowe, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wice 2010, 9 pkt. na liście MNiSW.
 11. Gra­nice kul­tury, pod red. Andrzeja Gwoź­dzia, przy współ­pracy Mag­da­leny Kemp­nej-Pie­nią­żek, Ofi­cyna Naukowa Śląsk”, Kato­wice, 2010.
 12. Od prze­my­słów kul­tury do kre­atyw­nej gospo­darki, pod red. Andrzeja Gwoź­dzia, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, War­szawa 2010.
 13. Audio­wi­zu­al­ność i mime­tyki prze­strzeni, Karina Banasz­kie­wicz, Ofi­cyna Naukowa, War­szawa 2010.

2009

 1. Prze­strze­nie we współ­cze­snym teatrze i dra­ma­cie, pod red. E. Wąchoc­kiej i V. Saj­kie­wicz, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2009.
 2. Marek Pacu­kie­wicz: Dys­kurs antro­po­lo­giczny w pisar­stwie Jose­pha Con­rada, Uni­ver­si­tas, Kra­ków 2009.
 3. Kody McLu­hana. Topo­gra­fia nowych mediów, prac. zbior. pod red. Anny Maj i Michała Derdy-Nowa­kow­skiego, Wydaw­nic­two Naukowe ExMa­china, Kato­wice 2009.
 4. Infos­fera. Meme­tyczne kon­cep­cje kul­tury i komu­ni­ka­cji. Anto­lo­gia, wyb. i oprac. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska, Wydaw­nic­two Wyż­szej Szkoły Zarzą­dza­nia Ochroną Pracy, Kato­wice 2009.
 5. Film als Bau­stelle. Das Kino Und Seine Para­te­xte /​Film Under Re-Con­struc­tion. Cinema and Its Para­te­xts, pod red. Andrzeja Gwóź­dzia, Schüren”, Śląsk”, Mar­burg, Kato­wice 2009.
 6. Kut­zo­wi­sko 2, pod red. Andrzeja Gwoź­dzia, Wydaw­nic­two Naukowe Śląsk, Kato­wice, ss. 292. 2009, ss. 300.
 7. Opo­wie­dzieć histo­rię, Prace dedy­ko­wane Pro­fe­so­rowi Ste­fa­nowi Zabie­row­skiemu, pod redak­cją B.Gontarz i M.Krakowiak, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, Kato­wice 2009, ss. 494.
 8. The Real and the Vir­tual: Cri­ti­cal Issues in Cyber­cul­tu­res, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disci­pli­nary Press, Oxford 2009, ss. 219.
 9. Digi­tal Memo­ries. Explo­ring Cri­ti­cal Issues, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disci­pli­nary Press, Oxford 2009, ss. 227.