JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Lektoraty z języków obcych w roku akademickim 2016/2017

Rejestracje na zajęcia

  • 29.09.2016, g. 12:00–04.10.2016, g. 12:00 – I tura rejestracji (dla studentów I roku)
  • 5.10.2016, g. 12:00–09.10.2016, g. 12:00 – II tura rejestracji (dla studentów II roku)
  • 11.10.2016, g. 12:00–16.10.2016, g. 12:00 – III tura rejestracji na zajęcia (dla studentów I i II roku)

Elektronicznej rejestracji dokonuje student poprzez platformę: https://ul.us.edu.pl.

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek realizacji 4 modułów Język obcy. Każdy moduł obejmuje 30 godzin zajęć + pracę własną studenta. Semestry 1-3 kończą się zaliczeniem, moduł czwarty zaliczeniem i egzaminem. Obsługą i nadzorem merytorycznym lektoratów zajmuje się Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Test poziomujący

Student rozpoczynający lektorat wykonuje obowiązkowo test poziomujący na stronie: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Wyniki uzyskane z testu poziomującego z języka obcego są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej. Lektor konfrontuje listę studentów z wynikami testu poziomującego. Niewykonanie testu poziomującego lub wybór grupy niezgodnej ze wskazanym poziomem może skutkować wylogowaniem studenta z grupy i przerejestrowaniem go do innej (pierwszeństwo w zalogowaniu się do grupy mają studenci, którzy w terminie wykonali test poziomujący).

Po upływie terminu rejestracji elektronicznej logowanie odbywa się za pośrednictwem pracownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (mgr Edyta Połeć, tel. 32 359-18-17, e-mail: lektorat@us.edu.pl, adres: Katowice, ul Bankowa 14, pawilon B III piętro p. 364).

Studenci studiujący równolegle na dwóch kierunkach rejestrują się również na lektorat na drugim kierunku i mogą uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego na obu lub tylko na jednym kierunku.

Warunki uczestnictwa w lektoracie

Obecność studenta na zajęciach lektoratu jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej w I. terminie zaliczenia. W przypadku nieobecności przekraczających 60% ogólnego wymiaru lektoratu w semestrze, student kierowany jest na powtarzanie modułu. W przypadkach szczególnych (udokumentowana choroba, Erasmus) o możliwości zaliczania lektoratu decyduje Kierownik SPNJO na pisemny wniosek studenta. Nieobecności na zajęciach nie odpracowuje się.

Informacje o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia znajdują się w sylabusie umieszczonym na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w zakładce WZJK/sylabusy.

Zwolnienie z lektoratu

Posiadanie certyfikatu biegłości językowej zamieszczonego w katalogu certyfikatów określonym przez Rektora zwalnia studenta z obowiązku uczestnictwa w lektoracie, przy czym na pierwszych zajęciach student przedstawia lektorowi uzyskany certyfikat i rejestruje się obowiązkowo do grupy o poziomie językowym właściwym dla posiadanego certyfikatu. Uzyskanie certyfikatu w trakcie trwania lektoratu zwalnia studenta z uczestnictwa w kolejnych modułach język obcy (rejestracja do grupy jest obowiązkowa). Posiadacz certyfikatu może też zalogować się na poziom wyższy certyfikowanego języka lub wybrać inny język.

Aktualne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w lektoracie i otrzymywania zaliczeń, rejestracji internetowej i dyżurów lektorów znajdują się na stronie: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.