JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Teatr historii lokalnych

[tabs style=”top”][tab title=”PL”]

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”

Katowice, 24-25 września 2014

Idea

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych” poświęcona jest teatrowi środkowoeuropejskiemu, zajmującemu się szeroko rozumianą lokalnością: historią i tożsamością miejsca, w którym funkcjonuje, a także uwikłaniem w lokalną politykę. Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu INKSI Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z partnerami: Instytutem Wiedzy Filmowej i Teatralnej Słowackiego Instytutu Nauk, Katedrą Studiów Teatralnych, Filmowych i Medialnych Uniwersytetu w Ołomuńcu oraz Węgierskim Muzeum i Instytutem Teatru w Budapeszcie. Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego.

Współczesne teatry, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, coraz częściej angażują się w życie lokalnych społeczności. W spektaklach chętnie podejmują tematy związane z historią oraz kulturową i etniczną tożsamością miejsca, w którym działają. Twórcy teatralni poddają refleksji działanie mechanizmów pamięci, przywołują przeżycia indywidualne i zbiorowe, nieuwzględnione w ogólnodostępnej wersji historii. Spektakle wpisują się w kontekst miejsca, poruszając lokalne problemy społeczne i polityczne. Stają się forum dla mniejszości etnicznych i narodowych, udzielają głosu wykluczonym z powodów ekonomicznych i społecznych. Formuła teatru związanego z miejscem, jeszcze nie tak dawno charakterystyczna – przynajmniej w Polsce – dla zaledwie kilku teatrów, staje się coraz bardziej popularną strategią prowadzenia teatru, który zaczyna odgrywać rolę medium historii lokalnych.

Proponowana tematyka

W rozmowie o współczesnym teatrze, który zajmuje się lokalnością, chcemy poruszać się wokół następujących zagadnień:

 • Teatr jako forma manifestowania tożsamości miejsca, wspólnoty, regionu w opozycji do mechanizmów globalizacji. Strategie utrwalające bądź rozbijające stereotypy.
 • Budowanie / odzyskiwanie utraconej tożsamości.
 • Teatr jako forma manifestowania kultury mniejszości.
 • Polityka pamięci i praktyki upamiętniające. Formy przywracania pamięci miejsca, ludzi, społeczności.
 • Doświadczenie jednostkowe wobec „pamięci zbiorowej”.
 • Teatr jako archiwum alternatywne do archiwów oficjalnych. Rewizja historii obligatoryjnie wpajanej w procesie edukacji. Rekonstrukcja historii.
 • Kreowanie nowych historii, modyfikowanie historii zastanych.
 • Uwikłanie teatru w lokalną historię i politykę.
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności w teatr. Wspólnototwórcza i terapeutyczna rola teatru.

Informacje organizacyjne

Obrady odbywać się będą w dniach 24 i 25 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 1. Pokłosiem spotkania będzie publikacja pokonferencyjna. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: conferencelth@gmail.com.

Organizatorzy

prof. dr hab. Ewa Wąchocka
Kierownik Zakładu Teatru i Dramatu INKSI Uniwersytetu Śląskiego

dr Ewa Dąbek-Derda
dr Dorota Fox
mgr Aneta Głowacka

Partnerzy

doc. dr Tatjana Lazorčáková
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií
Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(Palacký University, Olomouc)

dr Anna Hlaváčová
dr Elena Knopová
Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied
(Institute of Theatre and Film Research)

dr Piroska Acs,
Anna Lakos
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
(Hungarian Theatre Museum and Institute)

Wsparcie finansowe

Projekt został dofinansowany przez International Visegrad Fund
w ramach Small Grants Program (Scientific exchange, research).

visegrad_fund_logo_web_blue_400

us-z-nazwa__kolor
UP_logo_horizont_cz
logo-sav
oszmi

[/tab][tab title=”ENG”]

THE INTERNATIONAL CONFERENCE
„THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES IN CENTRAL EUROPE”

University of Silesia, Katowice (Poland), 24th–25th September 2014

Conference Idea

The international scientific conference, “The Theatre of Local Histories”, is devoted to the Central European theatre. This conference will be dealing with broadly defined locality, the history and identity of the place where it functions, as well as its entanglement in the local politics. The conference is organized by the Theatre and Drama Division of the University of Silesia in Katowice, in partnership with the Institute of Theatre and Film Research of the Slovak Academy of Sciences, the Department of Theatre, Film and Media Studies of the University in Olomouc and Hungarian Theatre Museum and Institute. The project is co-financed by the International Visegrad Fund under the Small Grant Program (Scientific exchange, research).

The contemporary theatres, especially the ones from smaller centres, become increasingly involved in the life of the local communities. In the performances they often bring up the subjects related to the history, as well as the cultural and ethnic identity of the place in which they operate. The theatre authors reflect upon the functioning of memory mechanisms and seeks to evoke the individual and collective experiences that were not taken into consideration in the widely available version of history. By raising the local and social political problems, the plays become part of the context with respect the place. They become a platform for the ethnic and national minorities, and also shed some focus on the ones excluded due to the economic reasons. The strategy of this theatre has been to become an increasingly popular medium for manifesting the local histories of a place, community and its people.

Core Themes for Development

In this talk about the contemporary theatre and its symbiotic relationship with the locality, we would like to focus on the following issues:

 • Theatre as a form of manifesting the identity of a place, community, region as opposed to the globalisation mechanisms. The strategies – strengthening or breaking the stereotypes.
 • Constructing / regaining the lost identity.
 • Theatre as a form of manifestation of the minority’s culture.
 • The politics of memory and commemorating practices. The forms of restoring the memory of a place, people, community.
 • An individual experience in the face of “collective memory”.
 • Theatre as an alternative to the official archives. The revision of history compulsorily instilled during the education process. The reconstruction of history.
 • Creating new histories, modifying the existing histories.
 • The entanglement of the theatre in local history and politics.
 • Local community’s involvement in the theatre. Community-forming and therapeutic role of the theatre.

Venue and Conference Proceedings

The sessions are taking place on September 24th and 25th, 2014 at the Philology Department of the University of Silesia in Katowice. The preparation of the post-conference publication will be the outcome of the meeting. If you have any questions, please contact us at: conferencelht@gmail.com.

Organizers

Prof. Ewa Wąchocka, Ph.D.
The Manager of the Theatre and Drama Division of the University of Silesia

Ewa Dąbek–Derda, Ph.D.
Dorota Fox, Ph.D.
Aneta Głowacka, M.A.

Partners

Doc. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
Department of Theatre, Film and Media Studies
Palacký University Olomouc

PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.
Elena Knopová, Ph.D.
Institute of Theatre and Film Research
of the Slovak Academy of Sciences

Piroska Acs, Ph.D., Director
Anna Lakos,
Hungarian Theatre Museum and Institute

Financial Support

The project is co-financed by the International Visegrad Fund under the Small Grant Program (Scientific exchange, research).

visegrad_fund_logo_web_blue_400

us-z-nazwa__kolor
UP_logo_horizont_cz
logo-sav
oszmi

[/tab][tab title=”Program”]

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”

24–25 września 2014, Katowice

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Sala Rady Wydziału, V p.

24 września (środa)

9:30 otwarcie konferencji

9:45–11:25 sesja 1

 • Tatjana Lazorčáková (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy): Mentalność i atmosfera miejsca – teatralna samoidentyfikacja Ostrawy i ostrawskiego regionu.
 • Mirosława Regina Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński, Polska): Odzyskiwanie i oswajanie historii Ziem Odzyskanych. Performatywne kreacje miejsca. Rekonesans.
 • Dagmar Podmaková (Instytut Sztuki Teatralnej i Filmowej Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja): Osobowości historii narodowej w budowaniu współczesnego słowackiego teatru.
 • Anna Sobiecka (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska): Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych.
 • Zbigniew Władysław Solski (Uniwersytet Opolski, Polska): Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza.

11:25-11:50 przerwa na kawę

11:50–12:50 sesja 2

 • Miron Pukan (Uniwersytet Preszowski, Słowacja): Teatr Aleksandra Duchnowicza w Preszowie jako forma manifestowania kultury mniejszości.
 • Daniel Warmuz (Uniwersytet Jagielloński, Polska): PanoDráma. Głos węgierskiego teatru dokumentalnego w sprawie mniejszości romskiej.
 • Anna Korzeniowska-Bihun (Uniwersytet Warszawski, Polska): Czarnobylska Zona we współczesnej dramaturgii ukraińskiej.

12:50–13:20 dyskusja

13:20–14:30 przerwa obiadowa

14:30–15:30 sesja 3

 • Magdalena Gołaczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Polska): „Miasto pęknięte” – legniczanie wobec „swoich Ruskich”.
 • Kama Pawlicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): „Ten świat jest takim, jakim go czynimy”. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jako medium historii i tożsamości lokalnej.
 • Małgorzata Andrzejak-Nowara (Uniwersytet Opolski, Polska): Tożsamość i doświadczenie postpamięci na przykładzie Dwunastu stacji Mikołaja Grabowskiego z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

15:30-15:50 przerwa na kawę

15:50-17:10 sesja 4

 • Ewa Bal (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Performowanie lokalności.
 • Dorota Fox (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): W kopalni i wokół kopalni. Przedsięwzięcia teatralne Sceny Propozycji działającej przy zabrzańskim Stowarzyszeniu „Pro Futuro”.
 • Aneta Głowacka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Od kontrowersji po afirmację – lokalność w budowaniu porozumienia z publicznością.
 • Pola Sobaś (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska): Czego nie słychać w miasteczku na K. i miasteczku S., nawet gdy się to powie ze sceny.

17:10–17:40 dyskusja

17:40–18:20 kolacja

18:20 wyjazd na spektakl „Korzeniec” do Sosnowca (sprzed uczelni)

19:00 spektakl „Korzeniec” – Teatr Zagłębia w Sosnowcu

25 września (czwartek)

10:00–11:20 sesja 5

 • Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik (Uniwersytet Łódzki, Polska): Lokalny czy prowincjonalny? Sektorowe badania teatru łódzkiego prowadzone w oparciu o metodę danych zastanych.
 • Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki, Polska): Teatralizacje historii lokalnych w formacie R/W.
 • Paweł Stangret (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska): Metonimia wspólnoty narodowej.
 • Piotr Dobrowolski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska): „Przed teatrem historia leży”. Opowieści lokalne na scenach poznańskiego Teatru Nowego.

11:20–11:40 przerwa na kawę

11:40–13:00 sesja 6

 • Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański, Polska): Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna (na przykładzie Kolibra lotu ostatniego Pawła Huelle).
 • Jacek Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Carmen wśród Ruin: o znaczeniotwórczej dynamice przestrzeni.
 • Katarzyna Peplińska (Uniwersytet Jagielloński, Polska): Niech żyje demokracja, czyli transformacja ustrojowa na teatralnej scenie badana.
 • Kamila Paprocka (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska): Teatr Węgajty/ Projekt Terenowy czy wielka narracja odzyskana przez narrację litotyczną.

13:00–13:30 dyskusja

13:30–14:40 przerwa obiadowa

14:40–15:40 sesja 7

 • Elena Knopová (Instytut Sztuki Teatralnej i Filmowej Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja): Divadlo z Pasáže – teatr przełamujący społeczno-artystyczne bariery i społeczne wykluczenia.
 • Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, Polska): Pokropek Ireneusza Kozła w reż. Piotra Łazarkiewicza i Zapach żużla w reż. Jacka Głomba w kontekście rekonstrukcji historii lokalnych.
 • Olha Matsyupa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska): Teatr NN jako archiwum alternatywne pamięci żydowskiej w Lublinie.

15:40-16:00 przerwa na kawę

16:00-16:40 sesja 8

 • Miroslav Ballay (Instytut Sztuki Teatralnej i Filmowej Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja): Terapeutyczna rola teatru dla grup marginalizowanych na Słowacji.
 • Joanna Bobula (Uniwersytet Jagielloński Polska): Próba zachowania
  i popularyzacji kultury lokalnej w wielopokoleniowym Teatrze Huculskim.
 • Magdalena Zboina (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska): Karnawałowy rytuał: bitwa na pomarańcze czyli lokalne święto w Ivrei, Piemont, Północne Włochy.

16:40-17:20 dyskusja i zamknięcie konferencji

Teatr_historii_lokalnych_program_konferencji_PL
[/tab][tab title=”Programme”]

THE INTERNATIONAL CONFERENCE on
THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES IN CENTRAL EUROPE

University o Silesia, Katowice (Poland), 24th–25th September 2014

University of Silesia, Faculty of Philology, Silesian Parliament Square 1,
Hall of the Faculty Council, 5th floor

September 24 (Wednesday)

9:30 opening of the conference

9:45–11:25 session 1

 • Tatjana Lazorčáková (Palacký University in Olomouc, Czech Republic): Mentality and atmosphere of the place – theatrical self-identification of Ostrava, Ostrava region.
 • Mirosława Regina Kozłowska (University of Szczecin, Poland): Recovery and taming the history of the Recovered Territories. Performative creations of the space. Reconnaissance.
 • Dagmar Podmaková (Institute of Theatre and Film Research of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia): Personality of national history in the construction of modern Slovak theater.
 • Anna Sobiecka (Pomeranian Academy in Slupsk, Poland): Remixing variant of the local history in Theatre.
 • Zbigniew Władysław Solski (University of Opole, Poland): Low Meadows by Tymoteusz Karpowicz.

11:25–11:50 coffee break

11:50–12:50 session 2

 • Miron Pukan (University of Prešov, Slovakia): Alexander Duchnowicz Theatre in Prešov as a form of manifestation of cultural minorities.
 • Daniel Warmuz (Jagiellonian University, Poland): PanoDráma. The voice on the Roma minority in the Hungarian documentary theatre.
 • Anna Korzeniowska-Bihun (University of Warsaw, Poland): The Chernobyl Zone in contemporary Ukrainian drama.

12:50–13:20 discussion

13:20–14:30 lunch break

14:30–15:30 session 3

 • Magdalena Gołaczyńska (University of Wroclaw, Poland): „The city cracked” – residents of Legnica to „its the Russians”.
 • Kama Pawlicka (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw): „This world is what we make of it.” Theatre. Helena Modjeska in Legnica as a medium of history and local identity.
 • Małgorzata Andrzejak-Nowara (University of Opole, Poland): Twelve stations from Jan Kochanowski Theatre in Opole, directed by Mikołaj Grabowski, as an example of the identity and the experience of post-memory.

15:30–15:50 coffee break

15:50-17:10 session 4

 • Ewa Bal (Jagiellonian University, Poland): To perform locality.
 • Dorota Fox (University of Silesia in Katowice, Poland): In and around the mine. Theatrical projects of the Proposal Scene operating at Association „Pro Futuro” in Zabrze.
 • Aneta Głowacka (University of Silesia in Katowice, Poland): From controversy to affirmation – localism in building agreement with the audience.
 • Pola Sobaś (School of Social Psychology in Warsaw, Poland): What is not heard in the K. and S. town, even when you could tell it from the scene.

17:10–17:40 discussion

17:40–18:20 dinner

18:20 a trip to the play Korzeniec to Sosnowiec

19:00 performance Korzeniec – Teatr Zagłębia in Sosnowiec

September 25 (Thursday)

10:00–11:20 session 5

 • Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik (University of Lodz, Poland): Local or provincial? Sectoral study of the theatre of Lodz conducted by analysis of the existing data.
 • Małgorzata Leyko (University of Lodz, Poland): Dramatization of the local histories in the format R / W.
 • Paweł Stangret (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland): Metonymy of the national community.
 • Piotr Dobrowolski (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland): „Before the theatre the history lies.” Local stories on the stages of the Teatr Nowy in Poznań.

11:20–11:40 coffee break

11:40–13:00 session 6

 • Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański, Polska): Shipping from Gdynia to Buenos Aires is extremely delightful (for example Hummingbird’s last flight written by Pawel Huelle).
 • Jacek Mikołajczyk (University of Silesia in Katowice, Poland): Carmen of the Ruin: creating meaning of the space.
 • Katarzyna Peplińska (Jagiellonian University, Poland): Long live democracy, political transformation studied on the stage.
 • Kamila Paprocka (The Art Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland): Theatre Węgajty / Regional Project or the great narrative recovered by the litote narrative.

13:00–13:30 discussion

13:30–14:40 lunch break

14:40–16:00 session 7

 • Elena Knopová (Institute of Theatre and Film Arts Slovak Academy of Sciences, Slovakia): Divadlo z Pasáže – the theater breaking socio-artistic barriers and social exclusion).
 • Attila Szabó (Hungarian Theatre Museum and Institute, Budapest, Hungary): Strategies of theatrical engagement of collective memory as a means of coming to terms with the past in the multicultural town of Târgu Mureş (Marosvásárhely), Romania.
 • Andrzej Buck (Provincial and Municipal Public Library name C. K. Norwid in Zielona Gora, Poland): Pokropek written by Ireneusz Kozioł, directed by Peter Łazarkiewicz and Smell slag directed by Jacek Glomb in the context of the reconstruction of local history.
 • Olha Matsyupa (University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland): NN Theatre in Lublin as an archive of alternative Jewish memory.
 • 16:00-16:20 coffee break

  16:20-17:20 session 8

 • Miroslav Ballay (Institute of Theatre and Film Arts Slovak Academy of Sciences, Slovakia): The therapeutic role of theatre for marginalised groups in Slovakia.
 • Joanna Bobula (Jagiellonian University, Poland): An attempt to preserve and popularization of local culture in multigenerational Theatre Hutsul.
 • Magdalena Zboina (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland): Ritual battle of oranges in the local carnival in Ivrea, Piedmont, Northern Italy.

17:20-18:00 discussion and closing of the conference

conference_programme_Theatre of Local Histories_ENG

[/tab][tab title=”Publikacja”]

Zapraszamy na stronę publikacji pokonferencyjnej: Publikacja: Teatr historii lokalnych

[/tab][/tabs]