JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencje organizowane przez Instytut

[recent_posts cat=”konferencje”][/recent_posts]

Konferencje 2014

Plan konferencji naukowych organizowanych w bieżącym roku przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”
Katowice, Wydział Filologiczny UŚ, 24-25 września 2014

Konferencja poświęcona jest teatrowi środkowoeuropejskiemu, zajmującemu się szeroko rozumianą lokalnością: historią i tożsamością miejsca, w którym funkcjonuje, a także uwikłaniem w lokalną politykę. Twórcy teatralni pod­dają reflek­sji dzia­ła­nie mecha­ni­zmów pamięci, przy­wo­łują prze­ży­cia indy­wi­du­alne i zbio­rowe, nie­uwzględ­nione w ogól­no­do­stęp­nej wer­sji histo­rii. Spek­ta­kle wpi­sują się w kon­tekst miej­sca, poru­sza­jąc lokalne pro­blemy spo­łeczne i poli­tyczne. Stają się forum dla mniej­szo­ści etnicz­nych i naro­do­wych, udzie­lają głosu wyklu­czo­nym z powo­dów eko­no­micz­nych i spo­łecz­nych. For­muła teatru zwią­za­nego z miej­scem, jesz­cze nie tak dawno cha­rak­te­ry­styczna – przy­naj­mniej w Pol­sce – dla zale­d­wie kilku teatrów, staje się coraz bar­dziej popu­larną stra­te­gią pro­wa­dze­nia teatru, który zaczyna odgry­wać rolę medium histo­rii lokalnych.

Proponowane zagadnienia:

 • Teatr jako forma manifestowania tożsamości miejsca, wspólnoty, regionu w opozycji do mechanizmów globalizacji. Strategie utrwalające bądź rozbijające stereotypy.
 • Budowanie / odzyskiwanie utraconej tożsamości.
 • Teatr jako forma manifestowania kultury mniejszości.
 • Polityka pamięci i praktyki upamiętniające. Formy przywracania pamięci miejsca, ludzi, społeczności.
 • Doświadczenie jednostkowe wobec „pamięci zbiorowej”.
 • Teatr jako archiwum alternatywne do archiwów oficjalnych. Rewizja historii obligatoryjnie wpajanej w procesie edukacji. Rekonstrukcja historii.
 • Kreowanie nowych historii, modyfikowanie historii zastanych.
 • Uwikłanie teatru w lokalną historię i politykę.
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności w teatr. Wspólnototwórcza i terapeutyczna rola teatru.

Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu INKSI Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z partnerami: Instytutem Wiedzy Filmowej i Teatralnej Słowackiego Instytutu Nauk, Katedrą Studiów Teatralnych, Filmowych i Medialnych Uniwersytetu w Ołomuńcu oraz Węgierskim Muzeum i Instytutem Teatru w Budapeszcie. Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://inksi.us.edu.pl/konferencja-teatr-historii-lokalnych

visegrad_fund_logo_web_blue_400

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KABARET – POWAŻNA SPRAWA?”
Bielsko-Biała, 3-4 października 2014

Nieustająca popularność kabaretu i pokrewnych mu form widowisk estradowych i teatralnych zmusza do zastanowienia się nad jego fenomenem. Chcielibyśmy spojrzeć na kabaret z różnych perspektyw: socjologicznej, kulturowej, antropologicznej, estetycznej i ekonomicznej. W celu ukierunkowania tej refleksji proponujemy formułę tytułową eksponującą przede wszystkim samoświadomość kabaretu jako formy sztuki, performansu, a może i produktu. W naszym przekonaniu kojarzenie kabaretu jedynie z rozrywką, spontaniczną zabawą, mocno zawęża pole jego oddziaływania i nie pozwala zgłębić tkwiących często w kabarecie pokładów powagi i siły jego wpływu na różne sfery życia społecznego. Planujemy również skonfrontować badaczy kabaretu oraz krytyków twórczości kabaretowej z praktykami – twórcami współczesnego kabaretu. Uczestnikom konferencji zapewniamy również wstęp na trwający w tych dniach festiwal kabaretowy „Fermenty”.

Proponowane zagadnienia:

 • Miejsce kabaretu w kulturze współczesnej, jego nowe funkcje i role.
 • Formy kabaretowe, kabaretopochodne i kabaretopodobne, typy numerów i gatunki literatury estradowej.
 • Perspektywy rozwoju stand-up comedy w Polsce.
 • Estetyka współczesnych widowisk kabaretowych.
 • Kabaret a telewizja, pola interferencji w zakresie estetyki i recepcji.
 • Kabaret w Internecie: życie po życiu (archiwizacja czy inspiracja?).
 • Kabaret internetowy: memy, faktoidy, „śmieszne filmiki”.
 • Kabaret w kontekście współczesnych badań nad performansem.
 • Związki kabaretu z polityką i politykami.
 • Kabaret: profesja, zabawa czy sztuka?
 • Kabaret na rynku: ekonomika kabaretu?

Organizatorami konferencji są Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://inksi.us.edu.pl/konferencja-kabaret-powazna-sprawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną”
Katowice, CINIBA, 12-14 czerwca 2014

Głównym celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń między badaczami uniwersyteckimi:
filmoznawcami i polonistami a nauczycielami oraz animatorami kultury i sztuki. W ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych programach edukacji filmowej i medialnej dostrzegamy odbicie naukowej refleksji, którą prowadzą akademiccy filmoznawcy. Działania edukacyjne inspirowane są m.in. archeologią mediów, antropologią zmysłów, studiami transdyscyplinarnymi. Spotkanie teoretyków i praktyków stworzy okazję do przemyślenia metodologii badawczych i form pracy dydaktycznej, zaowocuje nowymi pomysłami oraz przyczyni się do wypracowywania strategii kształcenia przyszłych animatorów i nauczycieli.

Oprócz sesji referatowych w programie konferencji przewidujemy panel dyskusyjny, w którym wystąpią filmoznawcy i poloniści, forum dobrych praktyk edukacyjnych oraz wykład gościa specjalnego.

Proponowane zagadnienia badawcze i tematy:

 • Przestrzeń filmu i mediów a środowisko edukacji.
 • Teoria filmu w dyskursie akademickim i na zajęciach edukacyjnych.
 • Aktywności i zajęcia (para)filmowe jako narzędzie dydaktyczne.
 • Wychowanie do mediów – kształtowanie postaw świadomego odbioru przekazów
  audiowizualnych.
 • Rzeczywistość – obraz – symulakrum w kontekście kształtowania się tożsamości młodzieży.
 • Animacja kulturalna jako proces wspierania indywidualnej kreacji i aktywności versus
  standaryzacja procesu dydaktycznego.
 • Orientacja partycypacyjna w edukacji przez film i media.
 • Strategie edukacyjne w obszarach pogranicznych – spotkania z “innością”.

Organizatorami spotkania są Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad wydarzeniem objęły następujące instytucje: Platforma Kultury – projekt Narodowego Centrum Kultury, kwartalnik „Kultura Współczesna”, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia do Wychowania przez Sztukę InSEA Polska, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Laboratorium Kultury oraz Fundacja dla Filmu i Fotografii.

Program konferencji Słowo-obraz-dźwięk

Picture 4

Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej
Katowice, CINiBA, 22-23 maja 2014

Celem konferencji jest namysł, ale i zdanie relacji z dokonującego się w szeroko pojętej humanistyce (od nauk społecznych przez antropologię po medioznawstwo i estetykę) – niestety, musimy użyć tego terminu – ZWROTU biologicznego w badaniach nad człowiekiem, kulturą, społeczeństwem, komunikacją. Podczas spotkania będziemy starali się ustalić, jaki wpływ na humanistykę mają aktualne rozpoznania neuro-sciences, psychologii ewolucyjnej, memetyki… generalnie – nowej biologii, zwłaszcza spod znaku konsiliencyjnej (E.O. Wilson) „trzeciej kultury”, w której o świecie człowieka i jego kulturowej aktywności wypowiadają się zarówno „starzy” darwiniści, jak nowocześni fizycy, neurobiolodzy, cybernetycy, futurolodzy i biologowie ewolucjonistyczni.

Zakładane tematy i zakres problematyki:

 • Memetyka – nowa teoria ewolucji idei wobec: komunikacji kulturowej (w tym także
  medialnej), religii, folkloru współczesnego, badań nad wpływem społecznym, badań nad
  językiem, literaturą, sztuką (malarstwo, muzyka, film, teatr, architektura, estrada). Inne
  aplikacje/kontrowersje.
 • Psychologia ewolucyjna – od krytyki socjobiologii do zastosowań w diagnostyce zachowań
  społecznych (w tym: badania nad kulturą popularną, teorie kłamstwa, paniki, mody,
  konsumpcji, stylów życia, aksjologii, rozrywki, seksualności). Inne aplikacje/kontrowersje.
 • Genetyka w: gender, studiach postkolonialnych, antropologii kultury, eko-antropologii, ekologii
  głębokiej, filozofii kultury i estetyce. Inne aplikacje.
 • Neuro- i cognitive sciences: od mózgu do umysłu. Teorie umysłu a teorie nauki i wiedzy
  potocznej, badania nad poznaniem, indywidualne i społeczne warunki przetwarzania danych,
  sztuczna inteligencja, cyborgizacja. Inne.
 • Neoewolucjonizm w badaniach nad słowem, obrazem, tekstem, przekazem medialnym

Konferencja organizowana przez Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ

Strona konferencji: www.biologicalturn.pl
BioHum_konferencja

Picture 1

I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe w Jaśkowicach oraz Konferencja „Teatrologia na rozdrożach”
Orzesze, siedziba Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic, 3-4 kwietnia 2014

Idea forum narodziła się z potrzeby skupienia środowisk zawodowo i amatorsko zajmujących się teatrem i teatrologią. Pomysł organizacji Otwartego Forum właśnie w Jaśkowicach ma zachęcić do rozmowy wychodzącej poza utarte ścieżki i wątki dyskusyjne (również poza miejsca, standardowo kojarzone z podobnymi inicjatywami), ale przede wszystkim do spotkania. Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny, a jego pierwsza odsłona składa się z dwóch części: konferencyjnej oraz artystycznej.

Konferencja „Teatrologia na rozdrożach” stanowi w założeniu próbę odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań dotyczących relacji, jakie zachodzą na styku działalności artystów teatru i naukowców – czy jest możliwa między nimi współpraca? Czy jest ona potrzebna? Jaką wartość dla artysty teatru mają badania naukowe? Jak powinna wyglądać praca teatrologa podczas badania zjawisk teatralnych? Interesującym dla nas jest również czas, w jakim znalazł się współczesny teatr, a co za tym idzie teatrologia.

Konferencja organizowana przez Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralnym Dom z Jaśkowic w Orzeszu

Strona konferencji: http://otwarteforum.eu/
I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe w Jaśkowicach – informacja prasowa
Otwarte Forum

Joga w kontekstach kulturowych

Konferencje 2013

Plan konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Film i media — przeszłość i przyszłość

I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców W dniach 6-8 czerwca 2013 roku w Europejskim Centrum Konferencyjnym w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a) odbędzie się I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod hasłem: „Film i media – przeszłość i przyszłość”. Zjazd, organizowany przez Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, odbywać się będzie w partnerstwie z Narodowym Centrum Kultury i przy współpracy między innymi Stowarzyszenia Inicjatywa oraz Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach. Gościem Specjalnym Zjazdu będzie profesor Siegfried Zielinski – filmo- i medioznawca związany aktualnie z berlińskim Universität der Künste, autor Archeologii mediów, który wygłosi wykład inauguracyjny.

Program zjazdu.

Zobaczyć sens

Konferencja organizowana przez Zakład Kultury Literackiej oraz Wydział Artystyczny ASP w Katowicach, w dniach 23-24 maja 2013 w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1.

Program konferencji.

II Doroczna Konferencja Naukowa Doktorantów Kulturoznawstwa

Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w dniach 10-13 października 2013 w Szczyrku.