JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Konferencja "Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk”. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną”, która odbędzie się w dniach 12-14.06.2014 w Katowicach. Organizatorami spotkania są Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka Śląska w Katowicach.

Patronat nad wydarzeniem objęły następujące instytucje: Platforma Kultury – projekt Narodowego Centrum Kultury, kwartalnik „Kultura Współczesna”, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia do Wychowania przez Sztukę InSEA Polska, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Laboratorium Kultury oraz Fundacja dla Filmu i Fotografii.

Głównym celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń między badaczami uniwersyteckimi: filmoznawcami i polonistami a nauczycielami oraz animatorami kultury i sztuki. W ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych programach edukacji filmowej i medialnej dostrzegamy odbicie naukowej refleksji, którą prowadzą akademiccy filmoznawcy. Działania edukacyjne inspirowane są m.in. archeologią mediów, antropologią zmysłów, studiami transdyscyplinarnymi. Spotkanie teoretyków i praktyków stworzy okazję do przemyślenia metodologii badawczych i form pracy dydaktycznej, zaowocuje nowymi pomysłami oraz przyczyni się do wypracowywania strategii kształcenia przyszłych animatorów i nauczycieli.

Oprócz sesji referatowych w programie konferencji przewidujemy panel dyskusyjny, w którym wystąpią filmoznawcy i poloniści, forum dobrych praktyk edukacyjnych oraz wykład gościa specjalnego.
Proponujemy następujące zagadnienia, które można rozwinąć w referatach. Lista ta nie wyczerpuje oczywiście możliwych tematów:

  • Przestrzeń filmu i mediów a środowisko edukacji.
  • Teoria filmu w dyskursie akademickim i na zajęciach edukacyjnych.
  • Aktywności i zajęcia (para)filmowe jako narzędzie dydaktyczne.
  • Wychowanie do mediów – kształtowanie postaw świadomego odbioru przekazów audiowizualnych.
  • Rzeczywistość – obraz – symulakrum w kontekście kształtowania się tożsamości młodzieży.
  • Animacja kulturalna jako proces wspierania indywidualnej kreacji i aktywności versus standaryzacja procesu dydaktycznego.
  • Orientacja partycypacyjna w edukacji przez film i media.
  • Strategie edukacyjne w obszarach pogranicznych – spotkania z “innością”.