Film: Sens polo­wa­nia w XXI wieku w wypo­wie­dziach naukow­ców

O fil­mie

Zapra­szamy do obej­rze­nia filmu: Sens polo­wa­nia w XXI wieku w wypo­wie­dziach naukow­ców. Film został przy­go­to­wany przez Tele­wi­zję Inter­ne­tową Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego (czas trwa­nia: 14:13 min.)

Czy polo­wa­nia w Pol­sce mają nadal rację bytu w obec­nym kształ­cie? Naukowcy z kilku uczelni w naszym kraju przed­sta­wiają swoją opi­nię na temat myśli­stwa. Wypo­wia­dają się w kolej­no­ści dr hab. prof. UP Dorota Pro­bucka (Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny im KEN w Kra­ko­wie, etyk), prof. dr hab. Andrzej Elża­now­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, zoo­log, bio­etyk), dr hab. Justyna Tymie­niecka-Sucha­nek (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach, lite­ra­tu­ro­znawca), prof. dr hab. Piotr Sku­bała (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach, eko­log), mgr Dariusz Gzyra (Pol­skie Towa­rzy­stwo Etyczne, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny im KEN w Kra­ko­wie, dok­to­rant filo­zo­fii), dr hab. prof. UAM Hanna Mam­zer (Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, socjo­log), dr hab. prof. nadzw. Prze­my­sław Chy­la­recki (Muzeum i Insty­tut Zoo­lo­gii PAN w War­sza­wie, orni­to­log) i dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska (ZTiHK INKSI Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach, kul­tu­ro­znawca).
Film dostępny jest na m.in. kanale YouTube: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​h​p​x​b​h​K​P​R​z​O​8​&​a​m​p​;​f​e​a​t​u​r​e​=​y​o​utu.be
a także stro­nach Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego: http://​tele​wi​zja​.us​.edu​.pl/​2​0​1​7​/​0​2​/​s​e​n​s​-​p​o​l​o​w​a​n​i​a​-​w​-​x​x​i​-wieku