Cza­so­pi­sma

Wykaz cza­so­pism nauko­wych, reda­go­wa­nych i współ­re­da­go­wa­nych przez pra­cow­ni­ków Insty­tutu Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach.

Cza­so­pi­sma wła­sne

Cza­so­pi­sma współ­re­da­go­wane