Czasopisma

Wykaz cza­so­pism nauko­wych, reda­go­wa­nych i współ­re­da­go­wa­nych przez pra­cow­ni­ków Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czasopisma własne

Czasopisma współredagowane