Współ­praca zagra­niczna

Dzia­łal­ność mię­dzy­na­ro­dowa pra­cow­ni­ków i współ­praca z zagra­nicz­nymi ośrod­kami aka­de­mic­kimi doty­czy wielu obsza­rów badań pro­wa­dzo­nych w Insty­tu­cie oraz sprzyja posze­rza­niu wie­dzy z zakresu metod dydak­tycz­nych.

Należy zwró­cić uwagę na wie­lo­kie­run­ko­wość pro­wa­dzo­nej współ­pracy, która sprzyja posze­rza­niu i uak­tu­al­nia­niu wie­dzy zwłasz­cza z zakresu dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się nowych sub­dy­scy­plin kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­rych poja­wie­nie się wynika z naj­now­szych zja­wisk zacho­dzą­cych w kul­tu­rze, komu­ni­ka­cji, este­tyce i mediach, a także w teo­rii kul­tury, teatru, filmu i lite­ra­tury, meto­do­lo­gii badań nowych mediów i antro­po­lo­gii współ­cze­sno­ści.

Pra­cow­nicy Insty­tutu wyko­rzy­stują swoją pracę w mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łach badaw­czych i sie­ciach nauko­wych do dyna­micz­nego dosto­so­wy­wa­nia zakresu pro­wa­dzo­nej dydak­tyki do nowych potrzeb poja­wia­ją­cych się przed mło­dymi kul­tu­ro­znaw­cami, któ­rzy dzięki temu będą potra­fili odna­leźć się na rynku pracy w warun­kach dyna­micz­nie prze­kształ­ca­ją­cych się insty­tu­cji kul­tury i mediów.

Należy wspo­mnieć, że pra­cow­nicy Insty­tutu aktyw­nie uczest­ni­czą w dzia­łal­no­ści publi­ka­cyj­nej i orga­ni­za­cyj­nej, a także współ­two­rzą zagra­niczne ośrodki dydak­tyczne, wspie­rają swoją wie­dzą mię­dzy­na­ro­dowe insty­tu­cje naukowe i kra­jowe ośrodki cer­ty­fi­ka­cyjne prze­zna­czone dla obco­kra­jow­ców, spra­wu­jące nad­zór nad pozio­mem dydak­tycz­nym naucza­nia wie­dzy o języku, kul­tu­rze i lite­ra­tu­rze pol­skiej poza gra­ni­cami kraju.