Tematy i kierunki badań

Badania pod­jęte w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych sytu­ują się w cen­trum współ­cze­snej wie­dzy kul­tu­ro­znaw­czej, stu­diów kul­tu­ro­wych oraz badań komu­ni­ka­cyj­nych.

Zadania badawcze (potencjał badawczy) w 2016

 1. Antropologiczne, komu­ni­ka­cyjne i edu­ka­cyjne aspekty tech­no­co­dzien­no­ści.
 2. Estetyczne i antro­po­lo­giczne kon­tek­sty kul­tury.
 3. Media w kul­tu­rze.
 4. Teatr i dra­mat wśród spo­łecz­nych i arty­stycz­nych prak­tyk per­for­ma­tyw­nych.
 5. Transformacje kul­tury lite­rac­kiej.
 6. Uniwersalne i kon­tek­stu­alne uwa­run­ko­wa­nia zja­wisk kul­tu­ro­wych. Opis, ana­liza, inter­pre­ta­cja.

Główne kierunki badawcze

 1. Wiedza o kinie i nowych mediach — tra­dy­cja i współ­cze­sność.
 2. Wiedza o teatrze i dra­ma­cie — histo­ria i współ­cze­sność.
 3. Kultura pol­ska w kon­tek­ście innych kul­tur. Teoria, histo­ria i antro­po­lo­gia kul­tury.
 4. Kultura lite­racka — tra­dy­cja i współ­cze­sność.
 5. Estetyczne kon­tek­sty współ­cze­sno­ści.
 6. Komunikacja spo­łeczna i jej kul­tu­rowe uwa­run­ko­wa­nia.