Pro­jekty badaw­cze i granty

Miej­sca post­in­du­strialne jako przed­miot badań trans­dy­scy­pli­nar­nych. Od dizajnu do zako­rze­nie­nia

Nr grantu: 2bH 15 0099 83
Nazwa: NPRH Roz­wój 2b
Kie­row­nik: dr hab. Alek­san­dra Kunce 
Czas reali­za­cji: 2016 – 2019

Prze­strze­nie komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej XX wieku: kino nie­miec­kie 1932 – 1990

Nr grantu: N N105 424340
Nazwa: Opus
Kie­row­nik: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Czas reali­za­cji: 2011 – 2015

Teatr histo­rii lokal­nych w Euro­pie Środ­ko­wej

Fun­dusz Wyszeh­radzki, Mały grant”
Kie­row­nik: prof. dr hab. Ewa Wąchocka 
Zespół: dr hab. Dorota Fox, dr Aneta Gło­wacka, prof. dr hab. Ewa Wąchocka 
Czas reali­za­cji: 2014 – 2015

The Bor­ders of Digi­tal Arts

Inter​-Disci​pli​nary​.Net (Oxford)
Kie­row­nik: dr Anna Maj
Czas reali­za­cji: 2015 – 2017

Udział pra­cow­ni­ków Insty­tutu w pro­jek­tach obcych

Hen­ryk Sien­kie­wicz. Obec­ność w kul­tu­rze pol­skiej XX wieku. Pol­skość i nowo­cze­sność. Recep­cja i nowe odczy­ta­nia

Nr grantu: 2012/​06/​A/​HS/​00252
Kie­row­nik: Tade­usz Buj­nicki
Udział: prof. dr hab. Ewa Kosow­ska

Histo­ryczny słow­nik ter­mi­nów lite­rac­kich

Nr grantu: 11 H 12 0396 81
Kie­row­nik: Alek­san­der Nawa­recki
Udział: dr hab. Alek­san­dra Kunce

Kul­tu­ro­znaw­stwo pol­skie. Histo­ria i dzie­dzic­two dys­cy­pliny

Nr grantu 0063/​NPRh2/​H11/​82/​2014
Kie­row­nik: Piotr Jakub Fereń­ski
Udział: dr hab. Anna Gomóła

Ana­liza i dia­gnoza oraz okre­śle­nie per­spek­tywy roz­woju pol­skiej kine­ma­to­gra­fii jako ele­mentu rynku audio­wi­zu­al­nego

Kie­row­nik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tade­usz Miczka
Nazwa ośrodka: Fun­da­cja Sztuka Media Film

Stra­te­gia roz­woju rynku medial­nego w Pol­sce 2015 – 2020

Kie­row­nik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tade­usz Miczka
Nazwa ośrodka: Fun­da­cja Sztuka Media Film

Homo cre­ator w wymia­rze spo­łecz­nym, kul­tu­ro­wym i eko­no­micz­nym w XXI wieku

Kie­row­nik: Iza­bela Bień­kow­ska, Zoran Mari­čić, Euge­niusz Szy­mik, Alina Vogel­ge­sang
Udział: dr Ilona Copik
Nazwa ośrodka: Gli­wicka Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści, Vysoká škola zdra­vot­níc­tva a soci­ál­nej práce sv. Alžbety w Bra­ty­sła­wie, Veleu­či­li­šte Marko Maru­lić” w Kni­nie

2009 – 2014

Wykaz reali­zo­wa­nych przez jed­nostkę naukową pro­jek­tów nauko­wych finan­so­wa­nych lub współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pocho­dzą­cych ze źró­deł zagra­nicz­nych w latach 2009 – 2013:

Network Cul­tu­ral Diver­sity and New Media – Cult­Me­dia

Wyko­nawcy z INKSI:
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk,
prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka,
dr hab. prof. UŚ Bog­dan Zeler

Kie­row­nik pro­jektu: prof. dr hab. G. Banse

Wykaz reali­zo­wa­nych przez jed­nostkę naukową pro­jek­tów nauko­wych finan­so­wa­nych lub dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków finan­so­wych w latach 2009 – 2013:

a) Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego,
b) Naro­do­wego Cen­trum Badań i Roz­woju,
c) Naro­do­wego Cen­trum Nauki,
d) Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej,
e) Naro­do­wego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej.

Style współ­cze­snej pol­sz­czy­zny

Numer grantu: 3786/​B/​H03/​2011/​40
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk – główny wyko­nawca
Lata: 2011 – 2013
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Nauki

Cyber­cul­tu­res – Digi­tal Memo­ries

Numer grantu: 1629/​J08
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr Anna Maj – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2008 – 2009
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Fun­da­cja na rzecz Nauki Pol­skiej

Oiko­lo­gia. Nauka o domu – kra­jo­braz, zako­rze­nie­nie, poli­tyka

Numer grantu: N N103 228239
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. prof. UŚ Alek­san­dra Kunce – główny wyko­nawca
Lata: 2010 – 2013
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Nauki

Design w kul­tu­rze współ­cze­snej

Numer grantu: NN105332734
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2008 – 2012
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Nauki

Prze­strze­nie komu­ni­ka­cji kul­tu­ro­wej XX wieku: kino nie­miec­kie 1932 – 1990

Numer grantu: NN105424340
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2011 – 2014
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Nauki

Teo­ria i este­tyka foto­gra­fii cyfro­wej

Numer grantu: NN105021340
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. Piotr Zawoj­ski – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2011 – 2014
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Nauki

Sen­su­al­ność w kul­tu­rze pol­skiej. Przed­sta­wie­nia zmy­słów czło­wieka w języku, piśmien­nic­twie i sztuce od śre­dnio­wie­cza do współ­cze­sno­ści

Numer grantu: N R17000506/​2009
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. Maria Popczyk – główny wyko­nawca
Lata: 2009 – 2012
Jed­nostka przy­zna­jąca grant: Naro­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju

Ponadto, pra­cow­nicy INKSI pro­wa­dzą aktywną dzia­łal­ność naukową, publi­ka­cyjną i
popu­la­ry­za­tor­ską w obsza­rze kul­tu­ro­znaw­stwa i kul­tur mediów, reali­zu­jąc pro­jekty badaw­cze finan­so­wane z innych źró­deł (m.in. MKiDN, lokal­nych insty­tu­cji kul­tury, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, insty­tu­cji ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych).