Projekty badawcze i granty

Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia

Nr grantu: 2bH 15 0099 83
Nazwa: NPRH Rozwój 2b
Kierownik: dr hab. Aleksandra Kunce 
Czas reali­za­cji: 2016 – 2019

Przestrzenie komunikacji kulturowej XX wieku: kino niemieckie 1932 – 1990

Nr grantu: N N105 424340
Nazwa: Opus
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Czas reali­za­cji: 2011 – 2015

Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej

Fundusz Wyszehradzki, Mały grant”
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wąchocka 
Zespół: dr hab. Dorota Fox, dr Aneta Głowacka, prof. dr hab. Ewa Wąchocka 
Czas reali­za­cji: 2014 – 2015

The Borders of Digital Arts

Inter​-Disciplinary​.Net (Oxford)
Kierownik: dr Anna Maj
Czas reali­za­cji: 2015 – 2017

Udział pracowników Instytutu w projektach obcych

Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania

Nr grantu: 2012/​06/​A/​HS/​00252
Kierownik: Tadeusz Bujnicki
Udział: prof. dr hab. Ewa Kosowska

Historyczny słownik terminów literackich

Nr grantu: 11 H 12 0396 81
Kierownik: Aleksander Nawarecki
Udział: dr hab. Aleksandra Kunce

Kulturoznawstwo polskie. Historia i dziedzictwo dyscypliny

Nr grantu 0063/​NPRh2/​H11/​82/​2014
Kierownik: Piotr Jakub Fereński
Udział: dr hab. Anna Gomóła

Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego

Kierownik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Nazwa ośrodka: Fundacja Sztuka Media Film

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015 – 2020

Kierownik: Jacek Weksler
Udział: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Nazwa ośrodka: Fundacja Sztuka Media Film

Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku

Kierownik: Izabela Bieńkowska, Zoran Maričić, Eugeniusz Szymik, Alina Vogelgesang
Udział: dr Ilona Copik
Nazwa ośrodka: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Vysoká škola zdra­vot­níc­tva a soci­ál­nej práce sv. Alžbety w Bratysławie, Veleučilište Marko Marulić” w Kninie

2009 – 2014

Wykaz reali­zo­wa­nych przez jed­nostkę naukową pro­jek­tów nauko­wych finan­so­wa­nych lub współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pocho­dzą­cych ze źró­deł zagra­nicz­nych w latach 2009 – 2013:

Network Cultural Diversity and New Media – CultMedia

Wykonawcy z INKSI:
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk,
prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka,
dr hab. prof. UŚ Bogdan Zeler

Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. G. Banse

Wykaz reali­zo­wa­nych przez jed­nostkę naukową pro­jek­tów nauko­wych finan­so­wa­nych lub dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków finan­so­wych w latach 2009 – 2013:

a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
c) Narodowego Centrum Nauki,
d) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
e) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Style współczesnej polszczyzny

Numer grantu: 3786/​B/​H03/​2011/​40
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – główny wyko­nawca
Lata: 2011 – 2013
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Nauki

Cybercultures – Digital Memories

Numer grantu: 1629/​J08
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr Anna Maj – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2008 – 2009
Jednostka przy­zna­jąca grant: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Oikologia. Nauka o domu – krajobraz, zakorzenienie, polityka

Numer grantu: N N103 228239
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce – główny wyko­nawca
Lata: 2010 – 2013
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Nauki

Design w kulturze współczesnej

Numer grantu: NN105332734
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2008 – 2012
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Nauki

Przestrzenie komunikacji kulturowej XX wieku: kino niemieckie 1932 – 1990

Numer grantu: NN105424340
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2011 – 2014
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Nauki

Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

Numer grantu: NN105021340
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. Piotr Zawojski – kie­row­nik pro­jektu
Lata: 2011 – 2014
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Nauki

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Numer grantu: N R17000506/​2009
Kierownik/​wykonawca pro­jektu: dr hab. Maria Popczyk – główny wyko­nawca
Lata: 2009 – 2012
Jednostka przy­zna­jąca grant: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ponadto, pra­cow­nicy INKSI pro­wa­dzą aktywną dzia­łal­ność naukową, publi­ka­cyjną i
popu­la­ry­za­tor­ską w obsza­rze kul­tu­ro­znaw­stwa i kul­tur mediów, reali­zu­jąc pro­jekty badaw­cze finan­so­wane z innych źró­deł (m.in. MKiDN, lokal­nych insty­tu­cji kul­tury, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, insty­tu­cji ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych).