Studenckie Koło Naukowe Teatrologów

Koło Naukowe Teatrologów

Koło Naukowe Teatrologów działa aktyw­nie od 1995 roku. Zostało reak­ty­wo­wane po kilku latach prze­rwy przez stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa spe­cjal­no­ści teatro­lo­gicz­nej. W pra­cach Koła bie­rze zazwy­czaj udział około 20 – 30 stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa i filo­lo­gii pol­skiej. Zainteresowania człon­ków Koła Teatrologów sku­piały się zawsze wokół teatru współ­cze­snego, dla­tego prace koła zwią­zane są z ana­lizą zja­wisk teatru i dra­matu naj­now­szego oraz z bada­niem i upra­wia­niem kry­tyki teatral­nej. Opiekunem koła jest dr Ewa Dąbek-Derda.

Koło Teatrologów zaj­muje się orga­ni­zo­wa­niem wyjaz­dów stu­den­tów (człon­ków Koła oraz zain­te­re­so­wa­nych stu­den­tów Kulturoznawstwa) na kra­jowe festi­wale teatralne, a także do wielu teatrów w Polsce, Czechach, Słowacji. Poświęcone ana­li­zie oglą­da­nych przez stu­den­tów spek­ta­kli arty­kuły oraz recen­zje publi­ko­wane są na łamach dwu­mie­sięcz­nika kul­tu­ral­nego Opcje” oraz na stro­nach www​.art​pa​pier​.com, www​.teatry​.art​.pl

Koło teatro­lo­gów zor­ga­ni­zo­wało dwa obozy naukowe w cza­sie waka­cji let­nich. W roku 2001 człon­ko­wie Koła wyje­chali na obóz naukowy do cze­skiego teatru Divadlo Continuo w Malovicach, gdzie wzięli udział w przy­go­to­wa­niu wiel­kiego ple­ne­ro­wego wido­wi­ska teatral­nego w mię­dzy­na­ro­do­wym skła­dzie. Drugi obóz wią­zał się z uczest­nic­twem stu­den­tów w odby­wa­ją­cym się w Gdańsku Festiwalu Szekspirowskim.

Studenci Koła Teatrologów UŚ reda­gują gazety festi­wa­lowe Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach, Katowickiego Karnawału Komedii, TEATROMANII w Bytomiu, Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bielsku Białej, NA GRANICY w Cieszynie.

Wspólnie z Kołem Filmoznawców w paź­dzier­niku 2005 roku Koło Teatrologów zor­ga­ni­zo­wało stu­dencką sesję naukową odby­wa­jącą się na Wydziale Filologicznym UŚ zaty­tu­ło­waną Krzycząca nie­obec­ność, poświę­coną tema­tom, moty­wom, poety­kom oraz arty­stycz­nym prak­ty­kom zani­ka­jący bądź już nie­obec­nym we współ­cze­snej sztuce.

W kwiet­niu 2009 odbyła się zor­ga­ni­zo­wana przez Koło Teatrologów kon­fe­ren­cja stu­den­tów i dok­to­ran­tów poświę­cona tema­towi Metafora i znak w teatrze i dra­ma­cie współ­cze­snym. Studenci i dok­to­ranci z kilku ośrod­ków aka­de­mic­kich zajęli się pro­ble­ma­tyką języka współ­cze­snego teatru i dra­matu, przy­glą­da­jąc się pro­ce­som meta­fo­ry­za­cji i semio­ty­za­zji teatral­nego komu­ni­katu a także zło­żo­nym rela­cjom pomię­dzy meta­forą a jej sce­nicz­nym ekwi­wa­len­tem, zna­kiem i jego refe­ren­tem.

Członkowie Koła Teatrologów reda­gują swoją stronę inter­ne­tową www​.teatro​lo​dzy​.yoyo​.pl, zaj­mują się także ani­mo­wa­niem stu­denc­kiego życia teatral­nego:
 — od roku aka­de­mic­kiego 2000/​2001 biorą udział w orga­ni­zo­wa­niu stu­denc­kich festi­wali teatral­nych Zaliczenie za przed­sta­wie­nie, spo­śród naj­lep­szych przed­sta­wień przy­go­to­wy­wa­nych przez stu­den­tów I roku kul­tu­ro­znaw­stwa na zali­cze­nie zajęć z Warsztatów teatral­nych;
 — orga­ni­zują przed­sta­wie­nia teatral­nych grup stu­denc­kich pod­czas Juwenaliów oraz Dni Otwartych Uniwersytetu.