Stu­denc­kie Koło Naukowe Teatro­lo­gów

Koło Naukowe Teatro­lo­gów

Koło Naukowe Teatro­lo­gów działa aktyw­nie od 1995 roku. Zostało reak­ty­wo­wane po kilku latach prze­rwy przez stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa spe­cjal­no­ści teatro­lo­gicz­nej. W pra­cach Koła bie­rze zazwy­czaj udział około 20 – 30 stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa i filo­lo­gii pol­skiej. Zain­te­re­so­wa­nia człon­ków Koła Teatro­lo­gów sku­piały się zawsze wokół teatru współ­cze­snego, dla­tego prace koła zwią­zane są z ana­lizą zja­wisk teatru i dra­matu naj­now­szego oraz z bada­niem i upra­wia­niem kry­tyki teatral­nej. Opie­ku­nem koła jest dr Ewa Dąbek-Derda.

Koło Teatro­lo­gów zaj­muje się orga­ni­zo­wa­niem wyjaz­dów stu­den­tów (człon­ków Koła oraz zain­te­re­so­wa­nych stu­den­tów Kul­tu­ro­znaw­stwa) na kra­jowe festi­wale teatralne, a także do wielu teatrów w Pol­sce, Cze­chach, Sło­wa­cji. Poświę­cone ana­li­zie oglą­da­nych przez stu­den­tów spek­ta­kli arty­kuły oraz recen­zje publi­ko­wane są na łamach dwu­mie­sięcz­nika kul­tu­ral­nego Opcje” oraz na stro­nach www​.art​pa​pier​.com, www​.teatry​.art​.pl

Koło teatro­lo­gów zor­ga­ni­zo­wało dwa obozy naukowe w cza­sie waka­cji let­nich. W roku 2001 człon­ko­wie Koła wyje­chali na obóz naukowy do cze­skiego teatru Diva­dlo Con­ti­nuo w Malo­vi­cach, gdzie wzięli udział w przy­go­to­wa­niu wiel­kiego ple­ne­ro­wego wido­wi­ska teatral­nego w mię­dzy­na­ro­do­wym skła­dzie. Drugi obóz wią­zał się z uczest­nic­twem stu­den­tów w odby­wa­ją­cym się w Gdań­sku Festi­walu Szek­spi­row­skim.

Stu­denci Koła Teatro­lo­gów UŚ reda­gują gazety festi­wa­lowe Festi­walu Sztuki Reży­ser­skiej INTERPRETACJE w Kato­wi­cach, Kato­wic­kiego Kar­na­wału Kome­dii, TEATROMANII w Byto­miu, Festi­walu Teatrów Lal­ko­wych w Biel­sku Bia­łej, NA GRANICY w Cie­szy­nie.

Wspól­nie z Kołem Fil­mo­znaw­ców w paź­dzier­niku 2005 roku Koło Teatro­lo­gów zor­ga­ni­zo­wało stu­dencką sesję naukową odby­wa­jącą się na Wydziale Filo­lo­gicz­nym UŚ zaty­tu­ło­waną Krzy­cząca nie­obec­ność, poświę­coną tema­tom, moty­wom, poety­kom oraz arty­stycz­nym prak­ty­kom zani­ka­jący bądź już nie­obec­nym we współ­cze­snej sztuce.

W kwiet­niu 2009 odbyła się zor­ga­ni­zo­wana przez Koło Teatro­lo­gów kon­fe­ren­cja stu­den­tów i dok­to­ran­tów poświę­cona tema­towi Meta­fora i znak w teatrze i dra­ma­cie współ­cze­snym. Stu­denci i dok­to­ranci z kilku ośrod­ków aka­de­mic­kich zajęli się pro­ble­ma­tyką języka współ­cze­snego teatru i dra­matu, przy­glą­da­jąc się pro­ce­som meta­fo­ry­za­cji i semio­ty­za­zji teatral­nego komu­ni­katu a także zło­żo­nym rela­cjom pomię­dzy meta­forą a jej sce­nicz­nym ekwi­wa­len­tem, zna­kiem i jego refe­ren­tem.

Człon­ko­wie Koła Teatro­lo­gów reda­gują swoją stronę inter­ne­tową www​.teatro​lo​dzy​.yoyo​.pl, zaj­mują się także ani­mo­wa­niem stu­denc­kiego życia teatral­nego:
 — od roku aka­de­mic­kiego 2000/​2001 biorą udział w orga­ni­zo­wa­niu stu­denc­kich festi­wali teatral­nych Zali­cze­nie za przed­sta­wie­nie, spo­śród naj­lep­szych przed­sta­wień przy­go­to­wy­wa­nych przez stu­den­tów I roku kul­tu­ro­znaw­stwa na zali­cze­nie zajęć z Warsz­ta­tów teatral­nych;
 — orga­ni­zują przed­sta­wie­nia teatral­nych grup stu­denc­kich pod­czas Juwe­na­liów oraz Dni Otwar­tych Uni­wer­sy­tetu.